Elegantné darčeky do domácnosti

Po­teš­te svo­jich blíz­kych prak­tic­ký­mi via­noč­ný­mi dar­ček­mi. Ma­lé do­má­ce spot­re­bi­če znač­ky Elec­tro­lux po­te­šia všet­kých, kto­rí si potr­pia na kva­li­tu spot­re­bi­čov a zá­ro­veň sa te­šia z pek­né­ho di­zaj­nu.

Rých­lo­var­ná kan­vi­ca s tep­lo­me­rom
Rých­lo­var­nej kan­vi­ci sa pod strom­če­kom po­te­šia tí, kto­rí si rá­no potr­pia na šál­ke ho­rú­ce­ho ča­ju či ká­vy. Kan­vi­ca vy­ni­ká kva­lit­ným a zá­ro­veň štý­lo­vým ne­re­zo­vým di­zaj­nom so za­ují­ma­vý­mi de­tail­mi. Vďa­ka di­gi­tál­ne­mu dis­ple­ju s uka­zo­va­te­ľom tep­lo­ty je mož­né nas­ta­viť po­ža­do­va­nú tep­lo­tu (me­dzi 50 a 100 °C). Tú­to mož­nosť oce­nia naj­mä fa­nú­ši­ko­via roz­pus­tných káv, kto­ré by sa ma­li za­lie­vať vo­du pri tep­lo­te 90 °C, čo je pri bež­ných kan­vi­ciach neod­had­nu­teľ­né. Ak na vo­du v kan­vi­ci za­bud­ne­te ale­bo si pot­re­bu­je­te nie­kam od­beh­núť, fun­kcia udr­ža­nia tep­lo­ty vám za­ru­čí pot­reb­nú tep­lo­tu až na naj­bliž­ších 30 mi­nút. Ideál­ny dar­ček pre zá­bud­liv­cov.

Ce­na mo­de­lu EEWA 7500 je 79,90 € s DPH.

Po­nor­ný blesk
Ideál­nym dar­če­kom je po­nor­ný mixér ULTRA­MIX/PRO. Ok­rem pek­né­ho di­zaj­nu mo­del vne­sie do do­mo­va to naj­lep­šie z pro­fe­sio­nál­nych ku­chýň. Je správ­nou voľ­bou pre tých, kto­rí ra­di prip­ra­vu­jú gas­tro­no­mic­ké špe­cia­li­ty v po­hod­lí do­mo­va. ULTRA­MIX/PRO ga­ran­tu­je hlad­ké mlieč­ne kok­tei­ly, kré­mo­vé po­liev­ky a omáč­ky, či na­dý­cha­nú šľa­hač­ku. Mixér má predl­že­nú 25 cm dl­hú no­hu a zvon navr­hnu­tý tak, že ho mô­že­te pou­žiť pria­mo v ná­do­bách, pres­ne tak, ako to ro­bia pro­fe­sio­nál­ni ku­chá­ri. Ot­vo­re­ný tvar zvo­nu brá­ni uviaz­nu­tiu jed­la pod če­pe­ľa­mi no­ža. Špe­ciál­ny tvar mixéru chrá­ni ná­do­by pred poš­kra­ba­ním.

Ce­na mo­de­lu ESTM 6200 je 79,90 € s DPH.

Vi­ta­mí­ny pre ce­lú ro­di­nu
Od­šťa­vo­vač je vod­ným dar­če­kom pre všet­kých vy­zná­va­čov zdra­vej stra­vy. Elec­tro­lux ESF 1000 má extra veľ­ký pl­nia­ci ot­vor, kto­rý umož­ňu­je vkla­da­nie aj väč­ších ku­sov ze­le­ni­ny či ovo­cia. Do veľ­kej

1,25 l plas­to­vej ná­do­by sa zmes­tí nie­koľ­ko dru­hov štiav bez to­ho aby ste mu­se­li ná­do­bu me­niť po kaž­dom od­šťa­ve­nom kús­ku ovo­cia, či ze­le­ni­ny. Pri spra­co­vá­va­ní tvr­dších aj mäk­ších kús­kov po­mô­že vy­be­rať z dvoch rých­los­tných stup­ňov. Po pou­ži­tí sta­čí všet­ky od­obe­ra­teľ­né čas­ti od­šťa­vo­va­ča vlo­žiť do umý­vač­ky ria­du.

Ce­na mo­de­lu ESF 1000 je 99,90 € s DPH.

Mixér, kto­rý nes­ko­čí do re­či
Má­te vo svo­jom oko­lí zho­vor­či­vú gaz­din­ku? Da­ruj­te jej mixér, kto­rý nes­ko­čí do re­či. Tech­no­ló­gia re­duk­cie hlu­ku ga­ran­tu­je, že mixér nep­re­ru­ší žia­den roz­ho­vor. Hluk je re­du­ko­va­ný dvo­ma spô­sob­mi. Uni­kát­ny a rých­ly prie­chod vzdu­chu re­du­ku­je vib­rá­cie a tak do­chá­dza k vý­raz­né­mu zní­že­niu hluč­nos­ti. Zá­ro­veň je puz­dro mo­to­ra pris­pô­so­be­né tak, aby dob­re ab­sor­bo­va­lo ne­žia­du­ci hluk. Extra ti­chý mixér EHM 6200 je ví­ťa­zom ce­ny Red dot de­sign 2012. Ob­lé hra­ny s kom­bi­ná­ciou mat­nej a les­klej bie­lej pris­pie­va­jú k ele­gan­tné­mu di­zaj­nu mixéra. Gaz­din­ky po­te­ší aj ply­nu­lé pri­dá­va­nie rých­los­ti met­li­čiek.

Ce­na mo­de­lu EHM 6200 je 78,90 € s DPH

Filtrač­ná kan­vi­ca
Ino­va­tív­ny filtrač­ný sys­tém PU­READ­VAN­TA­GE filtru­je vo­du v šty­roch fá­zach. Fil­ter od­bú­ra­va vod­ný ka­meň spô­so­bu­jú­ci nep­rí­jem­nú chló­ro­vú chuť. Na­vy­še od­stra­ňu­je niek­to­ré zdra­viu škod­li­vé ťaž­ké ko­vy (meď a olo­vo) a pes­ti­cí­dy. Hlav­nou vý­ho­dou filtrá­cie Elec­tro­lux AquaSen­se je jej extra rých­losť, kto­rá neu­be­rá na kva­li­te. Kan­vi­ca spá­ja škan­di­náv­sky duch ele­gan­cie s er­go­no­mic­kým di­zaj­nom. Jej štíh­le te­lo per­fek­tne sad­ne do dve­rí chlad­nič­ky. K dis­po­zí­cii je v dvoch fa­reb­ných va­riá­ciách, kla­sic­kej bie­lej a ele­gan­tnej mod­rej. Je­den fil­ter pre­čis­tí zhru­ba 150 lit­rov vo­dy. In­di­ká­tor ži­vot­nos­ti vám uká­že, ke­dy je pre op­ti­mál­ny vý­kon pot­reb­né vy­me­niť fil­ter.

Ce­na mo­de­lu Aquasen­se je 29,90 € s DPH.

Vy­sá­vač so 100 roč­ným vý­vo­jom
No­vý mo­del UltraO­ne Mi­ni pred­sta­vu­je špič­ko­vý vy­sá­vač vhod­ný do men­ších by­tov. Aj na­priek to­mu, že vy­sá­vač je o 30 % men­ší ako je­ho pred­chod­ca UltraO­ne, do­sa­hu­je rov­na­ké pa­ra­met­re a po­nú­ka vy­ni­ka­jú­ci vý­kon po­rov­na­teľ­ný z vy­sá­vač­mi v pl­nej veľ­kos­ti. Mo­del UltraO­ne Mi­ni vá­ži iba 4, 5 kg a pri­tom do­sa­hu­je vý­kon až 1800 W. Po­mo­cou ľah­ko ov­lá­da­teľ­ných ko­lie­sok a dl­hej šnú­ry jed­no­du­cho poup­ra­tu­je­te kaž­dý roh by­tu. Ok­rem špič­ko­vé­ho vý­ko­nu je vy­sá­vač za­ují­ma­vý aj mo­der­ným di­zaj­nom. Oce­ľo­vo mod­rá me­ta­lí­za evo­ku­je je­ho sil­ný vý­kon. Di­zaj­nu do­mi­nu­je veľ­ký di­gi­tál­ny dis­plej. Na­priek mo­der­né­mu vý­zo­ru si vy­sá­vač za­cho­vá­va jed­no­du­ché a čis­té lí­nie.

Ce­na mo­de­lu UltraO­ne Mi­ni je 349,90 € s DPH.

Ho­di­no­vý po­moc­ník Ultra­Power
Všet­ci ak­tív­ni ľu­dia oce­nia ba­té­rio­vý vy­sá­vač, kto­rý vy­dr­ží dlh­šie ako kto­rý­koľ­vek iný. No­vý mo­del kom­bi­nu­je extra vý­kon s vý­dr­žou až 60 mi­nút na jed­no na­bi­tie. Vy­so­ký vý­kon za­bez­pe­ču­je Li-on 25,2-vol­to­vá vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria. Špe­ciál­ny aero­dy­na­mic­ký tvar pod­la­ho­vej hu­bi­ce si ľah­ko po­ra­dí so všet­ký­mi druh­mi pod­láh a ko­ber­cov. Ten­to ba­té­rio­vý ty­čo­vý vy­sá­vač po­nú­ka špe­ciál­nu fun­kciu BRUS­HROLLCLEAN v po­do­be pe­dá­lu, kto­ré za­bez­pe­čí rých­le vy­čis­te­nie od ne­žia­du­cich vlá­kien na ro­tač­nej ke­fe. Ne­čis­to­ty nás­led­ne od­sa­je vy­sá­vač do zber­nej ná­do­by.

Ce­na mo­de­lu Ultra­Power je 279, 90 € s DPH.

Viac in­for­má­cií o pro­duk­toch sa doz­vie­te na www.elec­tro­lux.sk

Zdroj: ElectroluxOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter