GTS zabezpečila videomost z Vatikánu do Bratislavy počas medzinárodnej konferencie Itapa

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vlas­tnou sie­ťou v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, za­bez­pe­čo­va­la vi­deo­most z Va­ti­ká­nu do Bra­tis­la­vy po­čas 11. roč­ní­ka me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie ITA­PA, pros­tred­níc­tvom svo­jej služ­by GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce. Tá­to služ­ba po­nú­ka pre­nos vi­dea vo vy­so­kom roz­lí­še­ní pros­tred­níc­tvom ši­ro­kej pa­le­ty za­ria­de­ní a po­má­ha fir­mám zme­niť ich bež­né IP sie­te na dô­my­sel­ný a jed­no­du­cho dos­tup­ný vi­deo­ko­mu­ni­kač­ný sys­tém.

Služ­ba GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce za­bez­pe­či­la vi­deo­most z Va­ti­ká­nu do Bra­tis­la­vy, vďa­ka kto­ré­mu pred­se­da Kon­fe­ren­cie bis­ku­pov Slo­ven­ska (KBS) Mons. Sta­nis­lav Zvo­len­ský vy­stú­pil na me­dzi­ná­rod­nom kon­gre­se ITA­PA (In­for­mač­né tech­no­ló­gie a ve­rej­ná sprá­va). ITA­PA je od ro­ku 2002 naj­výz­nam­nej­ším, naj­zná­mej­ším a naj­väč­ším po­du­ja­tím na Slo­ven­sku, kto­ré sa za­obe­rá in­for­ma­ti­zá­ciou ve­rej­nej sprá­vy (eGo­ver­nmen­tom).

„Sme poc­te­ní, že sme pros­tred­níc­tvom na­šej služ­by GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce moh­li spros­tred­ko­vať prí­ho­vor bra­tis­lav­ské­ho ar­ci­bis­ku­pa a zá­ro­veň pred­se­du kon­fe­ren­cie bis­ku­pov Slo­ven­ska - met­ro­po­li­tu Sta­nis­la­va Zvo­len­ské­ho, kto­rý sa v tom ča­se zú­čas­tňo­val na syn­ode vo Va­ti­ká­ne. Vzhľa­dom na to, že svo­ju osob­nú účasť na tom­to vý­znam­nom me­dzi­ná­rod­nom kon­gre­se vop­red potvr­dil, bo­lo ne­vyh­nut­né za­bez­pe­čiť vi­deo­most z Va­ti­ká­nu do Bra­tis­la­vy a všet­ky tech­nic­ké zá­le­ži­tos­ti v re­kor­dne krát­kom ča­se. Po­da­ri­lo sa nám to v prie­be­hu šty­roch dní," uvie­dol Ju­raj Ďurov, ria­di­teľ pre stra­té­gie a pro­duk­ty GTS Slo­va­kia.

Vi­deo­most me­dzi Bra­tis­la­vou a Va­ti­ká­nom sa us­ku­toč­nil pros­tred­níc­tvom služ­by GTS Vi­deo­con­fe­ren­ce, kto­rá umož­ňu­je pre­nos vi­dea vo vy­so­kej kva­li­te s vy­uži­tím ši­ro­kej šká­ly kon­co­vých za­ria­de­ní, ako sú smar­tpho­ne, tab­let, no­te­book, osob­ný po­čí­tač ale­bo ko­mu­ni­kač­ný sys­tém kon­fe­ren­čnej mies­tnos­ti. Pod­po­ra ta­kej­to ši­ro­kej pa­le­ty za­ria­de­ní zna­me­ná, že zá­kaz­ní­ci mô­žu sys­tém jed­no­du­cho na­sa­diť v rám­ci exis­tu­jú­cej IT infra­štruk­tú­ry bez pot­re­by in­ves­to­va­nia do náh­rad za osob­né po­čí­ta­če ale­bo mo­bil­né za­ria­de­nia.

Zdroj: GTSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter