ČR: Emailový archivačný nástroj MailStore Server 7 pre biznis zákazníkov po novom i na českom trhu

Na čes­ký trh vstu­pu­je no­vý spo­leh­li­vý emai­lo­vý ar­chi­vač­ní nás­troj Mail­Sto­re Server 7 ur­če­ný pri­márně pro bu­si­ness zá­kaz­ní­ky, kte­rý na­bí­zí jed­no­du­ché a bez­peč­né řeše­ní. Evi­den­tní zá­vis­lost spo­leč­nos­tí na emai­lo­vé ko­mu­ni­ka­ci pou­ka­zu­je na jed­noz­nač­né řeše­ní - ar­chi­va­ci elek­tro­nic­ké poš­ty. Mail­Sto­re Server na­bí­zí kom­plet­ní práv­ní, tech­nic­ké i eko­no­mic­ké vý­ho­dy, ja­ké zá­kaz­ní­ci od ar­chi­va­ce je­jich ko­mu­ni­ka­ce če­ka­jí. Mail­Sto­re Server kom­bi­nu­je vy­so­ce vý­kon­nou tech­no­lo­gii s níz­ký­mi nák­la­dy, mi­ni­mál­ní­mi sys­té­mo­vý­mi po­ža­dav­ky a in­tui­tiv­ním ov­lá­dá­ním.

Mail­Sto­re Server 7 pod­po­ru­je téměř všech­ny emai­lo­vé sys­té­my a stra­te­gie ar­chi­vo­vá­ní emai­lo­vých zpráv je vždy nas­ta­ve­na přesně pod­le in­di­vi­duál­ních potřeb kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka. Jád­ro Mail­sto­re server­u tvoří vy­so­ce roz­vi­nu­tá úlož­ná tech­no­lo­gie, kte­rá je okam­žitě po spuštění plně fun­kční.

Ar­chi­vač­ní nás­troj na­bí­zí šká­lo­va­tel­né ucho­vá­vá­ní dat, a i když se ar­chiv tváří na­ve­nek jed­notně, uk­lá­dá Mail­Sto­re Server da­ta v něko­li­ka ar­chiv­ních úlo­žiš­tích na ví­ce mís­tech zá­ro­veň. Ten­to kon­cept umož­ňu­je flexibil­ní sprá­vu da­to­vých úlo­žišť a zá­ro­veň ga­ran­tu­je roz­šiřitel­nost na li­bo­vol­ný ob­jem dat a po­čet uži­va­telů. Na tom­to prin­ci­pu jsou v praxi pro­vo­zo­vá­ny in­sta­la­ce s ví­ce než ti­sí­cov­kou ar­chi­vo­va­ných schrá­nek a na­ráz přis­tu­pu­jí­cích uži­va­telů.

Za vý­ho­dy ar­chi­va­ce elek­tro­nic­ké poš­ty jsou po­va­žo­vá­ny příno­sy v po­době kom­plet­ní ochra­ny pro­ti ztrátě dat, sní­že­ní nák­ladů na IT a s tím sou­vi­se­jí­cí mi­ni­ma­li­za­ce ri­zi­ka fi­nan­ční új­my v důsled­ku ztrá­ty dat či práv­ních sporů, zjed­no­du­še­ní ob­no­vy zpráv z poš­tov­ní­ho server­u, niž­ší ná­ro­ky na dis­ko­vý pros­tor, cen­trál­ní sprá­va emai­lo­vých zpráv, splnění zá­kon­ných po­ža­davků, rych­lý přís­tup pro všech­ny uži­va­te­le a zvy­šo­vá­ní je­jich pro­duk­ti­vi­ty, dá­le lze oče­ká­vat od­leh­če­ní emai­lo­vé­mu server­u, kon­tro­lu nad PST sou­bo­ry i ob­no­vu zpráv je­di­ným klik­nu­tím.

Jsme potěše­ni, že se nám po del­ším plá­no­vá­ní po­dařilo vstou­pit na čes­ký trh, kte­rý je pro nás ur­čitě vel­mi za­jí­ma­vý. Mno­ho spo­leč­nos­tí čas­to in­ves­tu­je ne­ma­lé čás­tky do nejrůznějších tech­no­lo­gií a pro­jektů, ale někte­ré z nich za­po­mí­na­jí na jed­no­du­ché a přitom kva­lit­ní za­bez­pe­če­ní v po­době ar­chi­va­ce elek­tro­nic­ké poš­ty. Věřím, že Mail­Sto­re Server bu­de u če­ských zá­kaz­níků stejně v ob­libě, ja­ké se těší v mno­ha ev­rop­ských ze­mích. V těch do­kon­ce v mno­ha přípa­dech zís­kal už sta­tus stan­dar­du pro emai­lo­vou ar­chi­va­ci " uvedl Heinz B. Wiet­feld, ředi­tel glo­bál­ní­ho pro­de­je spo­leč­nos­ti Mail­Sto­re.

Zdroj: www.mailstore.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter