ITAPA ocenila najlepšie projekty informatizácie

Fir­my a in­šti­tú­cie aj ten­to rok sú­ťa­ži­li s ino­va­tív­ny­mi pro­jek­ta­mi in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti o Ce­nu ITA­PA. Od­bor­ná po­ro­ta ve­ru ma­la z čo­ho vy­be­rať. Ma­na­žé­ri prih­lá­si­li de­siat­ky pro­jek­tov do dvoch ka­te­gó­rií: No­vé služ­by a Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov. Ak­tív­ne bo­li naj­mä sa­mos­prá­vy - ich prih­láš­ky tvo­ri­li zhru­ba tre­ti­nu z cel­ko­vé­ho poč­tu. Do sú­ťa­že sa však za­po­ji­la aj ka­to­líc­ka cir­kev s jej elek­tro­nic­ký­mi služ­ba­mi. Sú­čas­ťou sláv­nos­tné­ho ga­la­ve­če­ra bo­lo tiež ude­le­nie špe­ciál­nej ce­ny eFo­cus za naj­lep­šie od­pre­zen­to­va­ný pro­jekt.

Pr­vé mies­to v ka­te­gó­rii No­vé služ­by zís­kal Bra­tis­lav­ský sa­mos­práv­ny kraj za pro­jekt Mes­to v mo­bi­le. Po­dob­nú služ­bu pos­ky­tu­jú aj európ­ske met­ro­po­ly Am­ster­dam či Berlín. „Na­šu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu si za­tiaľ stiah­li ti­sí­ce ľu­dí. Vďa­ka ap­li­ká­cii sme k ľu­ďom bliž­šie," po­ve­dal žu­pan Pa­vol Fre­šo.

Ap­li­ká­ciu do­da­la spo­loč­nosť Da­ta­lan. Fir­ma tak us­pe­la v Ce­ne ITA­PA dru­hý rok po se­be. „Ino­vá­cie a no­vé tech­no­ló­gie sú jed­nou z na­šich hlav­ných prio­rít a zá­le­ží nám na tom, aby ľu­ďom pri­ná­ša­li kom­fort a vy­ššiu kva­li­tu slu­žieb," zhod­no­til Mi­chal Kla­čan z Da­ta­la­nu.

Na dru­hom mies­te sa v rám­ci ka­te­gó­rie No­vé služ­by umies­tnil pro­jekt Elek­tro­nic­ká po­boč­ka zdra­vot­nej pois­ťov­ne Dô­ve­ra. Po prih­lá­se­ní sa na por­tál pois­ten­ci uvi­dia preh­ľad všet­kých spot­re­bo­va­ných lie­kov a zdra­vot­níc­kych úko­nov. Služ­bu do­da­la spo­loč­nosť Me­diworx software So­lu­tions.

„Bron­zo­vú me­dai­lu" si od­nies­la Kon­fe­ren­cia bis­ku­pov Slo­ven­ska za pro­jekt Ec­cle­sia - Kon­tak­tné mies­ta ka­to­líc­kej cir­kvi. "Oce­ne­nie si veľ­mi vá­ži­me. Upev­ňu­je nás v pres­ved­če­ní, že vždy keď Cir­kev slú­ži, zos­tá­va tra­dič­nou i mo­der­nou zá­ro­veň," po­ve­dal vý­kon­ný ta­jom­ník KBS An­ton Ziol­kov­ský. Tre­tiu prieč­ku zís­ka­la cir­kev spo­lu s fir­mou No­vell.

V ka­te­gó­rii Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov zís­ka­li pr­vé mies­to Elek­tro­nic­ké služ­by So­ciál­nej pois­ťov­ne. Ví­ťaz­ný pro­jekt zís­kal zla­to za ploš­né za­ve­de­nie elek­tro­nic­kej služ­by zbe­ru pod­kla­dov so­ciál­ne­ho pois­te­nia a elek­tro­nic­kú ko­mu­ni­ká­ciu so za­mes­tná­va­teľ­mi. A tiež za mi­mo­riad­ny prí­nos pre všet­kých za­mes­tná­va­te­ľov na Slo­ven­sku, ale aj pre za­mes­tnan­cov So­ciál­nej pois­ťov­ne z hľa­dis­ka ús­po­ry ča­su a zjed­no­du­še­nia prá­ce. Pois­ťov­ňa na pro­jek­te spo­lup­ra­co­va­la so spo­loč­nos­ťou EMM. „Je to oce­ne­nie na­šej 10-roč­nej prá­ce na tom­to pro­jek­te, kde je­ho sa­mot­ná im­ple­men­tá­cia tr­va­la od mar­ca do no­vem­bra 2011," rea­go­val ko­na­teľ EMM Jo­zef Che­beň. Prez­ra­dil tiež, že fir­ma pra­cu­je aj na pok­ra­čo­va­ní pro­jek­tu.

Na dru­hej prieč­ke sa umies­tni­lo mes­to Pre­šov a spo­loč­nosť CO­RA GEO s pro­jek­tom Oboj­smer­ná in­teg­rá­cia mes­tské­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu mes­ta Pre­šov a štát­nych re­gis­trov. „To čo bo­lo vče­ra vý­ni­moč­né bu­de za­jtra ne­vyh­nut­nos­ťou. Ko­mu­ni­ká­cia s ob­ča­nom je jed­na z na­šich hlav­ných prio­rít. Ten­to pro­jekt napĺňa hes­lo: Pre­šov pat­rí ob­ča­no­vi," ko­men­to­val pri­má­tor mes­ta Pa­vel Ha­gya­ri.

Tre­tie mies­to si z toh­to­roč­nej Ce­ny ITA­PA od­nies­li Ústre­die prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny a spo­loč­nosť Atos IT So­lu­tions and Servic­es za In­for­mač­ný sys­tém slu­žieb za­mes­tna­nos­ti. Po­ro­ta oce­ni­la, že pro­jekt pri­ná­ša ze­fek­tív­ne­nie cho­du úra­dov a vy­tvá­ra pred­pok­la­dy pre ove­ľa kva­lit­nej­šie pos­ky­to­va­nie slu­žieb ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom.

Ce­nu eFo­cus zís­ka­lo Bra­tis­lav­ská časť Sta­ré mes­to za in­ven­čnú, vi­zua­li­zo­va­nú for­mu mul­ti­me­diál­nej pre­zen­tá­cie fun­kcio­na­lít pro­jek­tu o di­gi­tál­nych ma­pách a geog­ra­fic­kom in­for­mač­nom sys­té­me na so­ciál­nej sie­ti YouTu­be, ako aj v prin­to­vej for­me. Špe­ciál­ne uz­na­nie od po­ro­ty zís­ka­li pro­jek­ty Vi­zua­li­zá­cia ultraz­vu­ko­vých ná­le­zov u kri­tic­ky cho­rých no­vo­ro­den­cov a Slo­ven­ský su­per­po­čí­tač.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter