INZERCIA: Avanade je miesto pre ITčkárov, ktorí chcú rásť

Kto je ta­jom­ná stá­li­ca tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta a čo v nej ľu­dia vlas­tne ro­bia?

Milan Krajnak_advertorial_300px.jpg

Po­ču­li ste už nie­ke­dy o IT spo­loč­nos­ti Ava­na­de? Prav­de­po­dob­ne nie. Nej­de o znač­ku, kto­rá by bo­la v tech­no­lo­gic­kom sve­te v na­šej ze­me­pis­nej šír­ke príl­iš vi­di­teľ­ná. Na­priek to­mu pre tú­to fir­mu, kto­rá vznik­la v ro­ku 2000, pra­cu­je po ce­lom sve­te 15 ti­síc ľu­dí. Pod­ľa ča­so­pi­su Com­pu­terworld pat­rí Ava­na­de me­dzi naj­lep­ších glo­bál­nych za­mes­tná­va­te­ľov v IT od­vet­ví. Má­lok­to vie, že k tej­to „ta­jom­nej" fir­me pat­rí aj 135 ľu­dí, kto­rí se­dia v pries­to­roch bra­tis­lav­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re. Do le­ta by k nim ma­li pri­bud­núť de­siat­ky ďal­ších. Čo vlas­tne ľu­dia v Ava­na­de ro­bia a ako sa vo fir­me pra­cu­je, prib­lí­žil se­nior ma­na­žér Mi­lan Kraj­ňák.

Mi­lan Kraj­ňák ho­vo­rí o fir­me Ava­na­de, kto­rá je spo­loč­ným pod­ni­kom spo­loč­nos­tí Ac­cen­tu­re a Mic­ro­soft: „U nás ma­jú ľu­dia ove­ľa lep­šie mož­nos­ti rásť, či už od­bor­ne ale­bo ka­riér­ne, ako v mies­tnej fir­me."


Pre­čo nie je znač­ka Ava­na­de u nás veľ­mi zná­ma?

Ava­na­de je spo­loč­ný pod­nik fi­riem Ac­cen­tu­re a Mic­ro­soft, kto­rý vzni­kol s cie­ľom skom­bi­no­vať sil­né tech­no­lo­gic­ké por­tfó­lio Mic­ro­sof­tu a vý­bor­né schop­nos­ti Ac­cen­tu­re pos­ky­to­vať služ­by, vrá­ta­ne vý­vo­ja sof­tvé­ru, ap­li­kač­né­ho out­sour­cin­gu a biz­nis po­ra­den­stva. Ava­na­de mož­no u nás nie je ta­ký zná­my brand, le­bo ho­ci z Bra­tis­la­vy pos­ky­tu­je­me služ­by už sko­ro de­sať ro­kov, fir­ma na Slo­ven­sku ne­má práv­nu for­mu. Všet­ci pat­rí­me pod slo­ven­skú po­boč­ku Ac­cen­tu­re. Ďal­ší dô­vod mô­že byť, že sa v rám­ci Ava­na­de špe­cia­li­zu­je­me vý­luč­ne na tech­no­ló­gie Mic­ro­sof­tu a ro­bí­me zväč­ša pre za­hra­nič­ných zá­kaz­ní­kov. Ve­nu­je­me sa nap­rík­lad rie­še­niam pre ria­de­nie vzťa­hov so zá­kaz­ník­mi, pre biz­nis in­te­li­gen­ciu, pre ob­chod­nú spo­lup­rá­cu a ko­mu­ni­ká­ciu, ro­bí­me aj in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií, ale naj­viac vy­ví­ja­me sof­tvér na zá­kaz­ku. V pos­led­nom ča­se nap­rík­lad aj pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

Zna­me­ná to, že Ava­na­de má v Bra­tis­la­ve vý­luč­ne de­ve­lo­pe­rov a tes­te­rov, kto­rí vy­ví­ja­jú pre za­hra­ni­čie to, čo dos­ta­nú na­li­naj­ko­va­né z cen­trá­ly?

Ur­či­te nie, sú me­dzi na­mi ta­kis­to tech­no­lo­gic­kí ar­chi­tek­ti, má­me biz­nis ana­ly­ti­kov, kto­rí sa ba­via s klien­tmi o fun­kčných strán­kach sof­tvé­ru a sa­moz­rej­me, má­me aj pro­jek­to­vých ma­na­žé­rov, kto­rí zod­po­ve­da­jú za cel­ko­vú do­dáv­ku, prí­pad­ne aj ak­tív­ne spo­lup­ra­cu­jú na zís­ka­va­ní no­vých pro­jek­to­vých príl­eži­tos­tí.

Ava­na­de má veľ­ké de­li­ve­ry cen­trá v In­dii a na Fi­li­pí­nach. Ako sa vám vo vnú­tor­nej kon­ku­ren­cii da­rí?

Na­ša od­liš­nosť a zá­ro­veň aj pred­nosť je geog­ra­fic­ká a kul­túr­na blíz­kosť v európ­skom kon­texte, a s tým spo­je­ná vy­ššia agi­li­ta a flexibi­li­ta. Ak tre­ba, ne­má­me prob­lém byť na dru­hý deň po­vedz­me v Lon­dý­ne, ale­bo v Am­ster­da­me. Ako som ho­vo­ril, na­ši ľu­dia sú za­po­je­ní aj do ob­chod­ných príl­eži­tos­ti a do návr­hu rie­še­ní, kto­ré vy­ví­ja­me, pre­to je uži­toč­né, ak sa ve­dia pod­ľa pot­re­by s klien­tmi aj stret­núť. Da­rí sa nám dob­re, o čom sved­čí aj náš rast. Za os­tat­né­ho poldru­ha ro­ka sme po­čet za­mes­tnan­cov zdvoj­ná­so­bi­li a na­ďa­lej hľa­dá­me de­siat­ky no­vých ko­le­gov.

Ta­ká­to expan­zia nie v dneš­nej eko­no­mic­kej klí­me ty­pic­ká.

To je prav­da, ale my sa na ne­dos­ta­tok prá­ce roz­hod­ne nes­ťa­žu­je­me. Ro­bí­me pre za­ují­ma­vé za­hra­nič­né fir­my, nap­rík­lad pre nad­ná­rod­ný pa­pie­ren­ský kon­cern, kto­rý má fab­ri­ku aj na Slo­ven­sku, ale­bo pre veľ­ké­ho me­dzi­ná­rod­né­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra. No ho­ci sa nám da­rí, hľa­dá­me príl­eži­tos­ti a ob­las­ti aj pre bu­dú­ci rast. V sú­čas­nos­ti nap­rík­lad v rám­ci pi­lot­né­ho pro­jek­tu s pop­red­ným glo­bál­nym vý­rob­com mo­bil­ných te­le­fó­nov vy­ví­ja­me a tes­tu­je­me ap­li­ká­cie pre plat­for­mu Win­dows Pho­ne 8.

Nie je di­zajn a vý­voj fi­rem­né­ho sof­tvé­ru nud­ný?

Mô­že sa to tak ja­viť, ale ne­ro­bí­me nud­né ve­ci. Nap­rík­lad v rám­ci pod­ni­ko­vých por­tá­lov sa ve­nu­je­me aj so­ciál­ne­mu com­pu­tin­gu, či­že umož­ňu­je­me, aby por­tál nes­lú­žil fir­me iba na ma­naž­ment a pub­li­ko­va­nie ob­sa­hu, ale aj pre inter­nú so­ciál­nu ko­mu­ni­ká­ciu a ko­la­bo­rá­ciu. Či­že in­teg­ru­je­me do fi­rem­ných por­tá­lov pr­vky zná­me zo so­ciál­nych sie­tí ako je Fa­ce­book, či už ide o pro­fi­ly za­mes­tnan­cov, dis­kus­né fó­ra, cha­to­va­nie, ale­bo vi­deo­kon­fe­ren­cie. Ta­kis­to za­čí­na­me ro­biť ap­li­ká­cie pre smar­tpho­ny, tak­že ro­bí­me aj sexi ve­ci.

Kon­ku­ren­cia na tr­hu prá­ce v ob­las­ti IT je na roz­diel od iných od­vet­ví vy­so­ká. Ako do­ká­že­te ľu­dí udr­žať vo fir­me dlh­šie ako zo­pár ro­kov?

Je­den pred­pok­lad je za­ují­ma­vá prá­ca, o kto­rej som ho­vo­ril. Ok­rem to­ho, pre IT­čká­rov sú v za­mes­tna­ní veľ­mi dô­le­ži­té mož­nos­ti ka­riér­ne­ho roz­vo­ja a dob­rá pra­cov­ná at­mos­fé­ra. U nás ma­jú ľu­dia ove­ľa lep­šie mož­nos­ti rásť, či už od­bor­ne ale­bo ka­riér­ne, ako v mies­tnej fir­me. Mô­žu si vy­skú­šať ana­ly­tic­ké ro­le pria­mo u klien­tov v Lon­dý­ne či v Bru­se­li. Chodia na kvan­tá ško­le­ní, zís­ka­va­jú rôz­ne cer­ti­fi­ká­ty, pra­cu­jú v me­dzi­ná­rod­ných tí­moch na glo­bál­nych pro­jek­toch, ma­jú prís­tup k naj­nov­ším tech­no­ló­giám - pre­to na­po­kon Ava­na­de zís­ka­la vla­ni od Mic­ro­sof­tu šty­ri glo­bál­ne par­tner­ské oce­ne­nia. Ok­rem to­ho, ak by ste sa aj mňa spý­ta­li, pre­čo tu pra­cu­jem 8 ro­kov, tak ur­či­te aj kvô­li dob­rým ko­le­gom a at­mos­fé­re, kto­rá nie je príl­iš for­mál­na.

Ako mô­že ka­riér­ne pos­tu­po­vať no­vic, kto­rý prí­de do Ava­na­de?

Po­vedz­me, že niek­to za­čne na po­zí­cii se­nior­né­ho prog­ra­má­to­ra. Ak má pred­pok­la­dy, či­že neov­lá­da len tech­no­ló­gie, ale vie aj ko­mu­ni­ko­vať, má „ťah na brá­nu", mô­že mať po ro­ku na sta­ros­ti ok­rem tech­nic­kých ve­cí aj men­ší tím prog­ra­má­to­rov. Nes­kôr má šan­cu pok­ro­čiť na úro­veň tí­mo­vé­ho líd­ra, , kde už zod­po­ve­dá po­vedz­me za 10 až 12 ľu­dí a ok­rem tech­nic­kej prá­ce má na sta­ros­ti aj ak­ti­vi­ty sú­vi­sia­ce s pro­jek­to­vým ma­naž­men­tom, ako nap­rík­lad od­ha­dy prác­nos­ti kon­krét­nych úloh, ich plá­no­va­nie a sle­do­va­nie, štan­dard­ný pro­jek­to­vý re­por­ting a po­dob­ne. Se­nior­ný sys­té­mo­vý ana­ly­tik mô­že mať pod se­bou väč­ší tím ľu­dí a zod­po­ved­nosť za kom­plet­ný ma­naž­ment pro­jek­tu až po do­da­nie. Má­me člo­ve­ka, kto­rý sa v prie­be­hu šies­tich ro­kov pos­tup­ne prep­ra­co­val z ju­nior­nej po­zí­cie na ma­na­žé­ra a má v Ava­na­de na sta­ros­ti roz­voj schop­nos­tí ľu­dí. Nie­len lo­kál­ne, ale v ob­las­ti, na kto­rú sa špe­cia­li­zu­je aj na nad­ná­rod­nej úrov­ni.

Aké pred­pok­la­dy by mal spĺňať kan­di­dát, kto­rý by chcel u vás pra­co­vať?

Sú dva pro­fi­ly ľu­dí, kto­rých hľa­dá­me. Pr­vá sku­pi­na sú se­nior­nej­ší IT­čká­ri, kto­rí ma­jú už skú­se­nos­ti s Mic­ro­soft tech­no­ló­gia­mi ako sú .Net, Sha­re­Point či MS Dy­na­mics CRM. Ak má niek­to dvoj a via­croč­né skú­se­nos­ti, vie­me ho do na­šej py­ra­mí­dy na­pa­so­vať na ro­lu, v kto­rej ne­bu­de iba vy­ví­jať sof­tvér. Dru­hý pro­fil sú ju­nio­ri, vrá­ta­ne ab­sol­ven­tov niek­to­rej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty, kto­rí poz­na­jú zá­klad­né prin­cí­py vý­vo­ja sof­tvé­ru a v ideál­nom prí­pa­de už ma­jú ne­ja­kú skú­se­nosť s Mic­ro­soft tech­no­ló­gia­mi. Má­me za­ují­ma­vý tré­nin­go­vý prog­ram, tak­že vo veľ­kej mie­re si vie­me ľu­dí vy­cho­vať a vzde­lať sa­mi. Ako ďa­le­ko to do­tiah­nu, zá­le­ží už po­tom iba na nich.

Čo by mal uro­biť kan­di­dát, kto­rý by mal zá­ujem vy­skú­šať si ka­rié­ru u vás na vlas­tnej ko­ži?

Všet­ky in­for­má­cie o mož­nos­tiach IT ka­rié­ry, ako aj voľ­ných po­zí­ciách náj­du kan­di­dá­ti na www.ac­cen­tu­re.sk/ava­na­de. Ne­vyh­nut­ným mi­ni­mom je sa­moz­rej­me za­sla­nie ži­vo­to­pi­su na ad­re­su rec­ruit­ment.ba@ac­cen­tu­re.com, na kto­rú mô­žu sme­ro­vať aj aké­koľ­vek otáz­ky tý­ka­jú­ce sa za­mes­tna­nia v na­šej fir­me. Tí, kto­rí sú na fa­ce­boo­ku mô­žu tiež klik­núť na “Ac­cen­tu­re na Slo­ven­sku”.

Zdroj: AccentureOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter