Živý prenos: Konferencia o budúcnosti vzdelávania na Slovensku už dnes!

education_conference.jpeg V uto­rok 30. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve sa us­ku­toč­ní Kon­fe­ren­cia o bu­dúc­nos­ti vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku, kto­rú or­ga­ni­zu­je Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR (Am­Cham) pod zá­šti­tou mi­nis­tra škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR Du­ša­na Čap­lo­vi­ča pri príl­eži­tos­ti ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia.

To­to pres­tíž­ne po­du­ja­tie ot­vo­rí pries­tor na pre­zen­tá­ciu rie­še­ní čle­nov ini­cia­tí­vy (fir­my, ško­ly a od­bor­ní­ci na vzde­lá­va­nie) pred­sta­vi­te­ľom vlá­dy SR a dis­ku­siu o tom, ako pris­pieť k re­for­me vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu na Slo­ven­sku a k je­ho efek­tív­ne­mu pre­po­je­niu s po­žia­dav­ka­mi tr­hu prá­ce.

Hlav­né té­my kon­fe­ren­cie:

- Kam sme­ru­je slo­ven­ské škol­stvo?

- Kto­ré prob­lé­my tre­ba rie­šiť v slo­ven­skom škol­stve?

- Aké rie­še­nia po­nú­ka ini­cia­tí­va Am­Cham 2012: Rok vzde­lá­va­nia?

V dis­ku­sii sa zú­čas­tnia vý­znam­né osob­nos­ti do­má­ce­ho i za­hra­nič­né­ho kor­po­rát­ne­ho a po­li­tic­ké­ho ži­vo­ta, ako aj osob­nos­ti z ob­las­ti škol­stva a vzde­lá­va­nia:

Ja­ke Sle­gers, vý­kon­ný ria­di­teľ Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR

Du­šan Čap­lo­vič, mi­nis­ter škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR

Šte­fan Chu­do­ba, štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR

Bra­nis­lav On­druš, štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR

Ma­tej Šiš­ko­vič, zá­stup­ca ria­di­te­ľa od­bo­ru štruk­tu­rál­nych po­li­tík In­šti­tú­tu fi­nan­čnej po­li­ti­ky Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR

Líd­ri ini­cia­tí­vy 2012: Rok vzde­lá­va­nia

Beá­ta Bres­ten­ská, pre­zi­den­tka pro­jek­tu In­fo­vek Slo­ven­sko

Fran­ti­šek Ja­kab, ve­dú­ci vý­bo­ru pre spo­lup­rá­cu biz­ni­su a aka­de­mic­kej sfé­ry Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR a koor­di­ná­tor Prog­ra­mu sie­ťo­vých aka­dé­mií Cis­co pre SR a ďal­ší. V pries­to­re kon­fe­ren­cie sa bu­dú na­chá­dzať aj krea­tív­ne a in­špi­ra­tív­ne or­ga­ni­zá­cie, fir­my, ško­ly a sku­pi­ny, kto­ré ro­bia prí­nos­né a hod­not­né ve­ci pre tú­to kra­ji­nu z hľa­dis­ka vzde­lá­va­nia.

Prog­ram kon­fe­ren­cie:

8.15 - 9.00
Re­gis­tra­tion & Light Break­fast
OPE­NING

9.00 - 9.10
Ope­ning & Wel­co­me: Ja­ke Sle­gers, Execu­ti­ve Di­rec­tor of Ame­ri­can Cham­ber of Com­mer­ce in Slo­va­kia

9.10 - 9.30
Key­no­te Speech: Du­šan Čap­lo­vič, Mi­nis­ter of Edu­ca­tion Scien­ce, Re­search and Sport of the Slo­vak Re­pub­lic

9.30 - 9.45
Key­no­te Speech: Beá­ta Bres­ten­ská, Am­Cham Lea­der of 2012: Year of Edu­ca­tion and Pre­si­dent of In­fo­vek Slo­va­kia Pro­ject

Key­no­te Speech: Fran­ti­šek Ja­kab, Am­Cham Lea­der of 2012: Year of Edu­ca­tion, Chair of Am­Cham Bu­si­ness-Aca­de­mic Coo­pe­ra­tion Com­mit­tee and Cis­co Slo­va­kia Networ­king Aca­de­my Prog­ram Ma­na­ger

9.50 - 11.15
PA­NEL 1: Whe­re is Slo­vak edu­ca­tion hea­ded?
Key­no­te Speech: Bra­nis­lav Kles­keň, Pre­pa­ra­to­ry Com­mit­tee for a New Edu­ca­tio­nal Foun­da­tion Slo­va­kia

Key­no­te Speech: Sta­nis­lav Bo­le­do­vič, Lea­der of Teacher Pro­ject and Chair­man at Ma­na­ge­ria

Key­no­te Speech: Dr. Kris­tii­na Vol­ma­ri, Coun­se­lor of Edu­ca­tion, Fin­nish Na­tio­nal Board of Edu­ca­tion

Dis­cus­sion / Q&A

Mo­de­ra­tor: Beá­ta Bres­ten­ská, Am­Cham Lea­der of 2012: Year of Edu­ca­tion and Pre­si­dent of In­fo­vek Slo­va­kia Pro­ject

11.15 - 11.45
Cof­fee Break

11.45 -13.15
PA­NEL 2: What is­sues need to be ad­dres­sed in the Slo­vak Edu­ca­tion Sys­tem?

Key­no­te Speech: Bra­nis­lav On­druš, Sta­te Sec­re­ta­ry of Mi­nis­try of La­bor, So­cial Af­fairs and Fa­mi­ly of the SR

 1. Pa­vol Sad­loň, Di­rec­tor, Gym­ná­zium La­dis­la­va Sá­ru
 2. Ro­bert Red­ham­mer, Rec­tor, Slo­vak Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy in Bra­tis­la­va
 3. Vla­dis­lav Mi­tic­ký, Board Mem­ber, Tat­ran­ská Aka­dé­mia, Pop­rad
 4. La­dis­lav Chu­dý, Vi­ce Pre­si­dent Hu­man Re­sour­ces, T-Sys­tems Slo­va­kia
 5. Stuart As­hford, ITO DO Si­te and GOC Ma­na­ger, Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia
 6. Mi­lan Pol­ča, Ge­ne­ral Ma­na­ger for Hu­man Re­sour­ces De­ve­lop­ment and Staf­fing, U.S. Steel Ko­ši­ce Dis­cus­sion / Q&A

Mo­de­ra­tor: Mar­ce­la Hav­ri­lo­vá, Pub­lic Sec­tor Lead, Mic­ro­soft

13.15 - 14.00
Lunch

14.00 - 15.30
PA­NEL 3: What so­lu­tions does the "2012: Year of Edu­ca­tion" ini­tia­ti­ve of­fer?

Key­no­te Speech: Mar­cel Reb­roš, 3rd Vi­ce Pre­si­dent of Am­Cham Board, Board Spon­sor of Am­Cham Bu­si­ness-Aca­de­mic Coo­pe­ra­tion Com­mit­tee and Ge­ne­ral Ma­na­ger of Cis­co Slo­va­kia

 1. Šte­fan Chu­do­ba, Sta­te Sec­re­ta­ry of Mi­nis­try of Edu­ca­tion, Scien­ce, Re­search and Sport of the SR
 2. Pe­ter Pet­rik, Pro­fes­sor, Uni­ver­si­ty of Texas at Dallas, Foun­der & Ma­na­ging Di­rec­tor, Skva­re
 3. An­ton Čiž­már, Rec­tor, The Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty of Ko­ši­ce
 4. Ma­tej Šiš­ko­vič, De­pu­ty Di­rec­tor, Struc­tu­ral Po­li­cies De­par­tment, In­sti­tu­te for Fi­nan­cial Po­li­cy
 5. Bra­nis­lav Šebo, Ge­ne­ral Ma­na­ger, IBM Slo­va­kia
 6. Fran­ti­šek Ja­kab, Am­Cham Lea­der of 2012: Year of Edu­ca­tion, Chair of Am­Cham Bu­si­ness-Aca­de­mic Coo­pe­ra­tion Com­mit­tee and Cis­co Slo­va­kia Networ­king Aca­de­my Prog­ram Ma­na­ger

Dis­cus­sion / Q&A

Mo­de­ra­tor: Lu­cia Kleš­tin­co­vá, Sec­tion Ma­na­ger for Edu­ca­tion and Lear­ning, Eco­no­mic Po­li­cy In­sti­tu­te

15.30 - 16.00
Clo­sing Re­marks: Pa­vel Si­by­la, Re­por­ter, TREND eco­no­my & bu­si­ness week­ly

Kon­fe­ren­ciu má­te mož­nosť sle­do­vať už dnes 30. 10. 2012 na­ži­vo od 9:00 rá­no. Bu­de­me ra­di, ak vy­uži­je­te mož­nosť vy­jad­riť svoj ná­zor na ak­tuál­nu dis­ku­siu ale­bo po­lo­žiť otáz­ku pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku ale­bo Twit­te­ra.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter