ITAPA 2012 – tí najlepší zo zahraničia radia Slovensku

Ako po­môcť Slo­ven­sku aby sa sta­lo viac kon­ku­ren­cies­chop­nou kra­ji­nou? Ako k to­mu vy­užiť euro­fon­dy? Aj to sú otáz­ky, na kto­ré sa sna­ží od­po­ve­dať 11. roč­ník Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA 2012 - Za­os­tre­né na vý­sled­ky. Top od­bor­ní­ci na in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti sa dnes stret­li v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crowne Pla­za na naj­pres­tíž­nej­šom eGov po­du­ja­tí u nás.

Kon­gres ot­vo­ril prí­ho­vo­rom štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií a zá­ro­veň di­gi­tál­ny lí­der Slo­ven­ska Pe­ter Pelleg­ri­ni. Ok­rem iné­ho upo­zor­nil aj na pot­re­bu no­vej le­gis­la­tí­vy v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie. Prá­ve na kon­gre­se ITA­PA bu­de za­jtra pr­výk­rát ve­rej­ne pred­sta­ve­ný no­vý zá­kon o eGo­ver­nmen­te, na kto­rý ča­ka­jú nie­len štát­ne in­šti­tú­cie ale aj ob­ča­nia, či ľu­dia z biz­ni­su. Od pred­pi­su si vlá­da sľu­bu­je, že vý­raz­ne pod­po­rí elek­tro­ni­zá­ciu slu­žieb. "Ne­mô­že sa stať, aby sa no­vý zá­kon stal ba­rié­rou," zdô­raz­nil Pelleg­ri­ni.

V rám­ci sláv­nos­tné­ho ot­vo­re­nia kon­gre­su sa účas­tní­kom pri­ho­vo­ril aj ar­ci­bis­kup Sta­nis­lav Zvo­len­ský, a to net­ra­dič­ným spô­so­bom - pros­tred­níc­tvom vi­deo­mos­tu z Va­ti­ká­nu. Jas­ne tak dal naj­avo, že mo­der­ná ko­mu­ni­ká­cia cir­kvi nie je cu­dzia. "Di­gi­tál­ne tech­no­ló­gie sú pre ľu­dí veľ­kým da­rom," vy­hlá­sil ar­ci­bis­kup.

Prá­ve elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb by Slo­ven­sku moh­la po­môcť aj v kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti. V reb­ríč­ku sve­to­vé­ho eko­no­mic­ké­ho fó­ra to­tiž Slo­ven­sko za­os­tá­va naj­mä v ob­las­ti kva­li­ty in­šti­tú­cií - sme až na 104 po­zí­cii! "Cie­ľom kon­gre­su ITA­PA je po­môcť pre­ko­nať tie­to roz­die­ly a pri­ná­šať skú­se­nos­ti tých naj­lep­ších zo za­hra­ni­čia," po­ve­da­la čes­tná pred­sed­ky­ňa kon­gre­su Lu­cia Muš­ko­vá.

Jed­ným z naj­väč­ších trom­fov, kto­rý vy­tia­hol or­ga­ni­zač­ný tím kon­gre­su, je de­le­gá­cia z Taiwanu. Ázij­ská kra­ji­na je v spo­mí­na­nom reb­ríč­ku kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti na 13. mies­te a v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy Taiwan pat­rí do­kon­ca me­dzi ab­so­lút­nu sve­to­vú špič­ku - je na 3. prieč­ke. "Vďa­ka kva­lit­ným elek­tro­nic­kým služ­bám zvy­šu­je­me da­ňo­vé príj­my a zee­fek­tív­ňu­je­me cel­ko­vé hos­po­dá­re­nie štá­tu," po­ve­dal štát­ny ta­jom­ník Taiwan­ské­ho mi­nis­ter­stva pre vý­skum a vý­voj Hao Chun Tai. Sú­čas­ťou kon­gre­su je aj wor­kshop, po­čas kto­ré­ho si bu­dú môcť na­ši od­bor­ní­ci vy­me­niť poz­nat­ky so svo­ji­mi Taiwan­ský­mi ko­le­ga­mi.

Taiwan nie je in­špi­rá­ciou len pre Slo­ven­sko, ale aj pre ce­lú Európ­sku úniu. Carl - Chris­tian Buhr z Európ­skej ko­mi­sie na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po­čas kon­gre­su zdô­raz­nil, že prá­ve chyt­ré rie­še­nia mô­žu únii po­môcť v ťaž­kých eko­no­mic­kých ča­soch. "Nes­mie­me šet­riť tam, kde nám in­ves­tí­cie mô­žu pri­niesť bu­dú­cu pros­pe­ri­tu," upo­zor­nil po­rad­ca pod­pred­sed­níč­ky ko­mi­sie pre Di­gi­tál­nu agen­du. Buhr v rám­ci svo­jej pre­zen­tá­cie pou­ká­zal na prio­ri­ty únie prá­ve v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie.

O tom, že Slo­ven­sko mu­sí za­chy­tiť tren­dy, na kto­ré kla­die dô­raz aj EÚ, pou­ká­zal Mi­lan Iš­tván z ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Par­tner­stvá pre pros­pe­ri­tu. Prá­ve di­gi­tál­ny lí­der Pe­ter Pelleg­ri­ni so svo­jim tí­mom by mal pod­ľa Iš­tvá­na prip­ra­viť slo­ven­skú po­li­ti­ku v rám­ci Di­gi­tál­nej agen­dy EÚ a vy­užiť pri­tom aj pe­nia­ze, kto­ré nám únia nú­ka. "Euro­fon­dy by ma­li za­brá­niť to­mu, aby sa prehl­bo­va­la prie­pasť me­dzi na­ši­mi re­gión­mi," poz­na­me­nal Iš­tván.

Sú­čas­ťou kon­gre­su je aj oso­bit­ný pa­nel, kto­rý sa ve­nu­je prá­ve ve­de­niu pro­jek­tov. Do Bra­tis­la­vy pri­šiel bý­va­lý po­rad­ca brit­ské­ho pre­mié­ra Ian Pret­ty, kto­rý tak­tiež upo­zor­nil na to, že pot­re­bu­je­me dob­rých ma­na­žé­rov. "Po­kiaľ pro­jekt ne­má jas­nú ví­ziu a za­nie­te­né­ho líd­ra, je vop­red od­sú­de­ný na neús­pech," zdô­raz­nil na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii.

Ak­tuál­ne in­for­má­cie a prog­ram na www.ita­pa.sk.

Zdroj: www.itapa.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter