DATALAN ocenený zlatom a špeciálnou cenou za prínos na ITAPA 2012

DA­TA­LAN zís­kal v sú­ťa­ži Ce­na ITA­PA pres­tíž­ne oce­ne­nia a potvr­dil, že v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií pat­rí k slo­ven­skej špič­ke. Zví­ťa­zil s rie­še­ním Mes­to v mo­bi­le v ka­te­gó­rii No­vé služ­by a pri­jal aj špe­ciál­ne oce­ne­nie za prí­nos v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie a vzde­lá­va­nia. Ce­ny ITA­PA bo­li ude­le­né po­čas ga­la­ve­če­ra, kto­rý sa ko­nal 24. ok­tób­ra 2012 v Bra­tis­la­ve.

DA­TA­LAN zís­kal zla­to za mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Mes­to v mo­bi­le, kto­rá je na Slo­ven­sku uni­kát­na svo­jim roz­sa­hom on-li­ne slu­žieb pre ob­ča­nov. Rie­še­nie reali­zo­va­né pre Bra­tis­lav­ský sa­mos­práv­ny kraj po­moh­lo skva­lit­niť služ­by a zjed­no­du­ši­lo ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi oby­va­teľ­mi a kra­jom. Za pár týž­dňov si Mes­to v mo­bi­le stia­hlo vy­še 2000 uží­va­te­ľov. Oce­ne­nie prev­za­li Mi­chal Kla­čan, člen pred­sta­ven­stva DA­TA­LAN a Mar­tin Ber­ta, pod­pred­se­da Bra­tis­lav­ské­ho sa­mos­práv­ne­ho kra­ja.

„Mo­bil­ná ap­li­ká­cia pri­ná­ša in­for­má­cie, kto­ré ob­ča­nom uľah­čia a sprí­jem­nia ži­vot", in­for­mo­val Mar­tin Ber­ta. „Po­má­ha nám prom­ptne rea­go­vať na ich pod­ne­ty a prí­no­som je aj v ob­las­ti, kto­rá je pre nás prio­ri­tou - v dop­ra­ve a bez­peč­nos­ti."

Mes­to v mo­bi­le mô­žu ob­ča­nia vy­uží­vať bez­plat­nea in­for­má­cie ma­jú v reál­nom ča­se a stá­le po­ru­ke.
„Te­ší ma, že DA­TA­LAN zís­kal v ob­las­ti no­vých slu­žieb ce­nu ITA­PA dru­hý rok po se­be. Ino­vá­cie a no­vé tech­no­ló­gie sú jed­nou z na­šich hlav­ných prio­rít a zá­le­ží nám na tom, aby ľu­ďom pri­ná­ša­li kom­fort, a vy­ššiu kva­li­tu a dos­tup­nosť slu­žieb," zhod­no­til­Mi­chal Kla­čan. Kva­li­ty mo­bil­nej ap­li­ká­cie potvr­dzu­je nie­len ak­tuál­ne oce­ne­nie, ale aj už­šia no­mi­ná­cia v rám­ci IT PRO­JEK­TOV ro­ka 2012 na vý­roč­nom oce­ňo­va­ní IT GA­LA.

Viac o rie­še­ní náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/mes­tov­mo­bi­le

Na toh­to­roč­nom po­du­ja­tí ITA­PA bo­la ude­le­ná aj špe­ciál­na ce­na - za prí­nos v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie bol oce­ne­ný uni­kát­ny pro­jekt Slo­ven­ská infra­štruk­tú­ra pre vy­so­ko­vý­kon­né po­čí­ta­nie (SIVVP). Do­dá­va­te­ľom pro­jek­tu je spo­loč­nosť DA­TA­LAN. „Pro­jekt je na Slo­ven­sku uni­kát­ny z poh­ľa­du vý­ko­nu a mož­nos­tí vy­uži­tia. To­to je­di­neč­né tech­no­lo­gic­ké zá­ze­mie po­su­nie hra­ni­ce na­šej ve­dy o veľ­ký kus vpred," uvie­dol Ma­rek Paš­čák, člen pred­sta­ven­stva DA­TA­LAN.

Sú­čas­ťou pro­jek­tu je pr­vý slo­ven­ský su­per­po­čí­tač Aurel, kto­rý je umies­tne­ný vo Vý­poč­to­vom stre­dis­ku Slo­ven­skej aka­dé­mie vied. Su­per­po­čí­tač má teo­re­tic­ký vý­kon cca 96 TFLOPs, a spo­lu s ďal­ší­mi vy­so­ko­vý­kon­ný­mi vý­poč­to­vý­mi sys­té­ma­mi, kto­ré sa v rám­ci pro­jek­tu in­šta­lo­va­li na ús­ta­voch SAV a par­tner­ských uni­ver­zi­tách, do­siah­ne ce­lý sys­tém SIVVP teo­re­tic­ký vý­kon prib­liž­ne 136 TFLOPs.

Me­dzi pri­már­ne úlo­hy su­per­po­čí­ta­ča bu­dú pat­riť vý­poč­ty pre ob­las­ti ako fy­zi­ka, vý­skum ma­te­riá­lov, kvan­to­vá fy­zi­ka, fy­zi­kál­na chémia, bio­chémia, či me­di­cí­na a vi­ro­ló­gia. Su­per­po­čí­tač má ok­rem prí­no­su pre ve­dec­kú ko­mu­ni­tu veľ­ký vý­znam aj pre bež­ných ľu­dí. S vý­sled­ka­mi je­ho vý­ko­nu bu­de­me môcť pro­fi­to­vať v me­di­cí­ne, bez­peč­nej­ších ma­te­riá­loch v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le a po­dob­ne.

Te­ším sa na pro­jek­ty, kto­rých vý­sled­ky sa rých­lo do­ká­žu od­zr­kad­liť aj na kva­li­te náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta," uvie­dol ria­di­teľ Vý­poč­to­vé­ho stre­dis­ka SAV To­máš Lac­ko a do­dal, že vďa­ka su­per­po­čí­ta­ču, kto­rý pat­rí me­dzi TOP 500 naj­vý­kon­nej­ších za­ria­de­ní sve­ta, sa na­ša kra­ji­na po­su­nie na špič­ku v tech­no­lo­gic­kom zá­ze­mí ve­dy v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter