K najrýchlejšie rastúcim firmám v regióne patrí iba jedna slovenská spoločnosť

Spo­loč­nosť De­loit­te zve­rej­ni­la 13. roč­ník päť­de­sia­tich naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe. Reb­rí­ček sa zos­ta­vu­je na zá­kla­de ras­tu ich vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie. Slo­ven­sko za­zna­me­na­lo po ro­koch veľ­ký pre­pad, keď sa v reb­ríč­ku umies­tni­la iba je­di­ná slo­ven­ská fir­ma- Sy­gic.

V ro­ku 2012 do­siah­li spo­loč­nos­ti, kto­ré sa umies­tni­li v reb­ríč­ku Fast 50, prie­mer­né tem­po ras­tu vo vý­ške 1 026 %, čo pred­sta­vu­je mier­ny pok­les op­ro­ti mi­nu­lo­roč­né­mu prie­mer­né­mu tem­pu ras­tu vo vý­ške 1 068 %. V toh­to­roč­nom reb­ríč­ku sa umies­tni­li spo­loč­nos­ti z ôs­mich kra­jín, pri­čom 23 spo­loč­nos­tí sa v ro­ku 2012 umies­tni­lo po pr­výk­rát.

„Viac než po­lo­vi­ca tech­no­lo­gic­kých fi­riem v reb­ríč­ku (27 fi­riem) sa za­me­ria­va na vý­voj softwaru, tre­ti­na (17 fi­riem) na inter­ne­to­vé služ­by. Iba tri spo­loč­nos­ti bo­li v ce­lom reb­ríč­ku z ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií a sie­tí a jed­na z ob­las­ti mé­dií a zá­ba­vy," uvie­dol Ivan Lu­ži­ca par­tner na od­de­le­ní Con­sul­tin­gu v spo­loč­nos­ti De­loit­te.

Ru­mun­ský inter­ne­to­vý pre­daj­ca le­te­niek Vo­la.ro sa umies­tnil na pr­vom mies­te v reb­ríč­ku spo­loč­nos­ti De­loit­te „Cen­tral Euro­pe Tech­no­lo­gy Fast 50" za rok 2012 už dru­hý rok po se­be, keď je­ho vý­no­sy rást­li tem­pom 17 323 % za pos­led­ných päť ro­kov.
Me­dzi os­tat­né rých­lo ras­tú­ce spo­loč­nos­ti pat­rí čes­ký pre­vádz­ko­va­teľ špor­to­vé­ho webu Li­veS­port s.r.o., s cel­ko­vou mie­rou ras­tu vo vý­ške 2 441 % za pos­led­ných päť ro­kov - dru­há naj­rý­chlej­šie ras­tú­ca spo­loč­nosť v tom­to ro­ku, kto­rá je zá­ro­veň dru­hou naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou spo­loč­nos­ťou dru­hý rok po se­be, po tom, ako sa po pr­vý krát ob­ja­vi­la v reb­ríč­ku v ro­ku 2009 v ka­te­gó­rii Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dy(Ri­sing Stars). Po­dob­ný pos­tup v sú­ťa­ži ma­la aj poľ­ská sof­tvé­ro­vá fir­ma i3D S.A., kto­rá sa pre­bo­jo­va­la z ka­te­gó­rie Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dyv ro­ku 2011 na tre­tie mies­to v reb­ríč­ku Fast 50 za rok 2012 s tem­pom ras­tu vo vý­ške 2 254 % za päť ro­kov.

Ten­to rok sa na če­le reb­ríč­ka v ka­te­gó­rii Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dyumies­tni­la poľ­ská sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť Netwise S.A. s tem­pom ras­tu vo vý­ške 643 % za pos­led­né tri ro­ky. V ka­te­gó­rii Veľ­ká päť­ka (Big 5) sa umies­tnil čes­ký inter­ne­to­vý pre­daj­ca par­fu­mov Inter­net Shop s.r.o., tre­tia naj­rý­chlej­šie ras­tú­ca spo­loč­nosť za rok 2011, kto­rá bo­la s vý­nos­mi vy­še 25 mi­lió­nov EUR naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou spo­loč­nos­ťou za rok 2011, a kto­rej sa zá­ro­veň po­da­ri­lo udr­žať sa v hlav­nej ka­te­gó­rii reb­ríč­ka Fast 50, kde ob­sa­di­la sied­me mies­to.

Zo slo­ven­ských spo­loč­nos­tí za­stá­va prieč­ku ako pr­vá a zá­ro­veň je­di­ná sof­tvé­ro­vá spo­loč­nosť Sy­gic, a.s., kto­rá do­siah­la rast tr­žieb za pos­led­ných 5 ro­kov vo vý­ške 526 % a udr­ža­la si tak svo­ju po­zí­ciu v reb­ríč­ku z mi­nu­lé­ho ro­ka.

„Sme veľ­mi ra­di, že sme sa opäť sta­li naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou spo­loč­nos­ťou v IT ob­las­ti na Slo­ven­sku. Je jed­no­duch­šie sa do reb­ríč­ka dos­tať, ako v ňom zotr­vať, pre­to­že z nu­ly sa ras­tie rých­lej­šie, ako keď už má­te ur­či­tý ob­rat. Za tým­to ras­tom sú pre­dov­šet­kým ľu­dia a správ­na stra­té­gia z mi­nu­lých ro­kov, ke­dy sme po­cho­pi­li, že je pot­reb­né byť blíz­ko uží­va­te­ľa a viac sa za­me­rať na mo­bil­né te­le­fó­ny a ich nos­né plat­for­my. Ur­či­te nám vý­raz­ne po­mo­hol aj fakt, že náš pro­dukt bol od sa­mé­ho za­čiat­ku prip­ra­ve­ný pre rôz­ne plat­for­my a tým sme moh­li do­dať pro­dukt na rôz­ne tr­hy a seg­men­ty rých­lej­šie ako kon­ku­ren­cia. Veľ­kým prí­no­som k ras­tu bo­lo aj na­še pr­ven­stvo na­vi­gá­cie pre iP­ho­ne, či An­droid, čo by sa nik­dy ne­bo­lo po­da­ri­lo bez špič­ko­vých vý­vo­já­rov, kto­rých má­me" uvie­dol Mi­chal Štencl, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti.

„Osem z de­sia­tich ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov tech­no­lo­gic­kých fi­riem chce v nas­le­du­jú­com ro­ku do­siah­nuť ús­pech v pod­ni­ka­ní pros­tred­níc­tvom or­ga­nic­ké­ho ras­tu. Hna­cím mo­to­rom ras­tu bu­dú kva­lit­ní a kva­li­fi­ko­va­ní za­mes­tnan­ci. Dve tre­ti­ny ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov vi­dí po­ten­ciál ras­tu v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu a po­lo­vi­ca z nich v za­me­ra­ní sa na ob­chod­ný software. Ne­ce­lá tre­ti­na ria­di­te­ľov vsá­dza na so­ciál­ne sie­te," do­dal Ivan Lu­ži­ca.

„Všet­ky spo­loč­nos­ti na­chá­dza­jú­ce sa v toh­to­roč­nom reb­ríč­ku Fast 50 sa vy­zna­ču­jú kva­li­ta­mi, kto­ré za­hŕňa­jú: vy­hľa­dá­va­nie príl­eži­tos­tí na zme­nu a flexibi­li­tu, pos­ky­to­va­nie ino­va­tív­nych rie­še­ní a pro­duk­tov, a sú líd­ra­mi ino­vá­cií v stred­nej Euró­pe," uvie­dol Ma­rek Met­ryc­ki, ve­dú­ci prog­ra­mu Tech­no­lo­gy Fast 50 spo­loč­nos­ti De­loit­te Cen­tral Euro­pe.

In­for­má­cie o zos­ta­ve­ní reb­ríč­ka
Reb­rí­ček Tech­no­lo­gy Fast 50 v stred­nej Euró­pe pred­sta­vu­je po­ra­die naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí na zá­kla­de ras­tu ich vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie. V reb­ríč­ku za rok 2012 sa ana­ly­zo­va­li vý­no­sy do­siah­nu­té v ro­koch 2007 - 2011.

Hlav­ná ka­te­gó­ria
Na to, aby bo­la spo­loč­nosť za­ra­de­ná do hlav­né­ho reb­ríč­ka Fast 50, mu­sí spĺňať nie­koľ­ko kri­té­rií:

  • do­siah­nuť roč­né vý­no­sy vo vý­ške mi­ni­mál­ne 50 000 EUR za kaž­dý rok v ob­do­bí od 2007 do 2011,
  • mať cen­trá­lu v jed­nej z kra­jín stred­nej Euró­py (Al­bán­sko, Bul­har­sko, Bos­na a Her­ce­go­vi­na, Chor­vát­sko, Čes­ká re­pub­li­ka, Es­tón­sko, Ma­ďar­sko, Lo­tyš­sko, Lit­va, Ma­ce­dón­sko, Mol­dav­sko, Čier­na Ho­ra, Poľ­sko, Ru­mun­sko, Srbsko, Slo­ven­sko a Slo­vin­sko),
  • vy­ví­jať ale­bo vy­rá­bať vlas­tné tech­no­ló­gie, ale­bo vy­nak­la­dať znač­né fi­nan­čné pros­tried­ky na vý­skum a vý­voj,
  • vo vlas­tníc­kej štruk­tú­re nes­mú byť dcér­ske spo­loč­nos­ti vo väč­ši­no­vom vlas­tníc­tve stra­te­gic­kých sub­jek­tov.

Ví­ťa­zi sa vy­be­ra­jú pod­ľa po­ra­dia prih­lá­se­ných sú­ťa­žia­cich, kto­rí sa kva­li­fi­ko­va­li do sú­ťa­že, na zá­kla­de ras­tu vý­no­sov za päť­roč­né ob­do­bie od ro­ku 2007 do ro­ku 2011.

Ka­te­gó­ria Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dy
V ka­te­gó­rii Vy­chá­dza­jú­ce hviez­dy spo­loč­nosť De­loit­te hod­no­tí „mla­dé" spo­loč­nos­ti, kto­ré sa vy­zna­ču­jú veľ­kým po­ten­ciá­lom, ale na tr­hu pô­so­bia príl­iš krát­ko na to, aby spl­ni­li kri­té­rium mi­ni­mál­ne päť­roč­nej pre­vádz­ky, kto­ré sa vy­ža­du­je v hlav­nej ka­te­gó­rii. Spo­loč­nos­ti mu­sia pod­ni­kať tri až päť ro­kov a ich vý­no­sy mu­sia pre­siah­nuť 30 000 EUR v kaž­dom z up­ly­nu­lých troch ro­kov (2009 - 2011). Ok­rem to­ho sa na ne vzťa­hu­jú rov­na­ké kri­té­riá ako na hlav­ný reb­rí­ček Fast 50.

Ka­te­gó­ria Veľ­ká päť­ka
Ka­te­gó­ria Veľ­ká päť­ka pred­sta­vu­je po­ra­die veľ­kých rých­lo sa roz­ví­ja­jú­cich spo­loč­nos­tí, kto­ré do­siah­li mi­mo­riad­ny rast po­čas pred­chá­dza­jú­cich pia­tich ro­kov. Aby bo­la spo­loč­nosť za­ra­de­ná do tej­to ka­te­gó­rie, mu­sí spl­niť rov­na­ké kri­té­riá, aké pla­tia pre hlav­ný reb­rí­ček Fast 50, s vý­nim­kou roč­ných vý­no­sov za pos­led­ný hod­no­te­ný rok (2011), kto­ré mu­sia pre tú­to ka­te­gó­riu pre­siah­nuť 25 mil. EUR.

Viac in­for­má­cií o kva­li­fi­kač­ných kri­té­riách je k dis­po­zí­cii na webo­vej strán­ke www.de­loit­te.com/fast50ce

Zdroj: DeloitteOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter