ČR: MČR 2012 je za nami, jeho online prenos sledovalo 150 tisíc divákov

Ve dnech 19. až 21. říj­na hos­til Kon­gres ho­tel Je­zer­ka v Se­či u Par­du­bic 2. roč­ník ob­no­ve­né­ho ofi­ciál­ní­ho Mis­trov­ství Čes­ké re­pub­li­ky v po­čí­ta­čo­vých hrách, na kte­rém se v os­mi her­ních ti­tu­lech soutěži­lo o ce­ny v hod­notě půlmi­lió­nu ko­run a ti­tul no­vých mistrů ČR.

MČR 2012 by­lo op­ro­ti své­mu předchůdci větší a bo­hat­ší, když byl na­vý­šen jak po­čet soutěžních ti­tulů, s čímž spo­lečně šlo na­ho­ru ta­ké čís­lo účas­tníků, tak i vý­še od­měn v nich. „Dí­ky úspěšné­mu ro­ku 2011 se nám po­dařilo za­jis­tit ví­ce par­tnerů a přip­ra­vit tak vel­ko­lepější vr­chol ga­min­go­vé se­zó­ny. Už ny­ní v před­sti­hu může­me kon­sta­to­vat, že v tom­to tren­du hod­lá­me pok­ra­čo­vat v dal­ších le­tech, a hrá­či se te­dy mo­hou rov­nou za­čít přip­ra­vo­vat na roč­ník 2013.", sdělil hlav­ní pořada­tel Lu­káš Ples­kot.

Pos­tupně jsme se dozvědě­li jmé­na no­vých mistrů Čes­ké re­pub­li­ky ve hrách Trac­kMa­nia (eSu­ba.In­tel.Tween), Coun­ter-Stri­ke 1.6 (CSER­VERS), Do­tA 2 (RMB), Bat­tle­field 3 (eSu­ba.In­tel), Lea­gue of Le­gends (eSu­ba.In­tel), FI­FA 13 (eXta­tus.SIR), Coun­ter-Stri­ke: Glo­bal Of­fen­si­ve (BEASTS) a StarCraft II (eSu­ba.In­tel.Ri­ky­tan).

Vítězo­vé si od­nes­li ce­ny v po­době cer­ti­fi­ko­va­ných ses­tav MČR, kte­ré ses­ta­vil HA­L3000 a exklu­zivně pro­dá­va CZC.CZ, ultra­boo­ku Dell, gra­fic­kých ka­ret GI­GA­BY­TE NVI­DIA, her­ní­ho přís­lu­šen­ství GI­GA­BY­TE, zá­zna­mo­vých ka­ret Aver­Me­dia, mo­ni­torů BenQ, dis­ků Wes­tern Di­gi­tal, her­ních pe­ri­fé­rií Lo­gi­tech, pro­ce­sorů In­tel, zdrojů Sea­so­nic, ob­le­če­ní eSu­baWear a her od spo­leč­nos­tí Elec­tro­nic Arts, Play­man a Com­gad.

Ce­lá ak­ce MČR 2012 by­la živě přená­še­na včetně ko­men­to­va­ných zá­pasů, par­tner­ských vstupů a di­vác­kých soutěží na čtyřech ka­ná­lech PLAY­zo­ne TV, na kte­ré během 100 ho­din vy­sí­lá­ní do­ra­zi­lo bez­má­la 150 ti­síc di­váků. Přenos byl od­star­to­ván v pá­tek ve­čer mo­vie­ma­ker­skou soutěží Red­Bull Mo­vie Batt­le, ve kte­ré se hrá­lo o no­te­book DELL, a byl za­kon­čen v nedě­li ve­čer pos­led­ním ko­men­to­va­ným fi­ná­lem. Průběhem udá­los­ti pro­vá­ze­la ob­lí­be­ná mo­de­rá­tor­ská dvo­ji­ce Alžbě­ta Tro­ja­no­vá a Mi­ko­láš Tu­ček z pořadu RE-PLAY.

Na místě účas­tní­ci moh­li nav­ští­vit stán­ky par­tnerů ak­ce DELL, AlienWare, AXE, Aver­Me­dia ne­bo si třeba vy­zkou­šet nej­novější ti­tu­ly spo­leč­nos­ti EA a za­jez­dit v play­sea­tech. Ve vol­ných chví­lích si pak moh­li i za­soutěžit o deo­do­ran­ty AXE, kte­ré zde roz­dá­va­ly krás­né hos­tes­ky za účast v ta­neč­ní bitvě na PlayS­ta­tion Mo­ve.

Na vítěze MČR 2012 si na­víc by­lo mož­né vsa­dit u sáz­ko­vé kan­ce­láře For­tu­na, kte­rá ve spo­lup­rá­ci s od­bor­ní­ky z por­tá­lu PLAY­zo­ne vy­psa­la kur­zy na pozdější vítěze. Po­kud jste si i vy vy­tvoři­li svůj vlas­tní ti­ket a za­jí­ma­jí vás pod­rob­né vý­sled­ky, nav­štiv­te web www.play­zo­ne.cz, kde na­lez­ne­te bliž­ší de­tai­ly k průběhu ce­lé soutěže.

Pro­jekt MČR vzni­ká a běží za pod­po­ry ge­ne­rál­ních par­tnerů NVI­DIA, BenQ, In­tel, Wes­tern Di­gi­tal, CZC.cz, GI­GA­BY­TE, AVer­Me­dia, Dell, Alienware, HA­L3000, Lo­gi­tech a Elec­tro­nic Arts, hlav­ních par­tnerů AXE, Po­kerstra­te­gy.com, Sea So­nic, SCO­RE, Com­gad, Play­man, eSu­baWear a Fa­ka­He­da.eua me­diál­ních par­tnerů In­dian, RE-PLAY, Le­vel, Ev­ro­pa 2, Ga­mes.cz, Hrej.cz, Zing.cz, Ga­me­lea­der.cz, Sec­tor.sk, NextGen Expo 2012, Ga­me­si­te.sk, NextGen Ma­ga­zín, Bat­tle­for­ce.cz, Re­cen­ze­Her.eu, StarCraftCZ.com, ESL.eu/cz, Try­hard.cz, DO­TA2.cz, Euro-Li­ga.cz.

Zdroj: PLAYzone.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter