Internet: Bratislava má najlepšiu webovú stránku spomedzi samospráv

Hlav­né mes­to SR Bra­tis­la­va má naj­lep­šiu webo­vú strán­ku spo­me­dzi sa­mos­práv a zís­ka­lo naj­vyš­šie oce­ne­nie na 9. roč­ní­ku sú­ťa­že Zla­tyErb.sk 2012. Sú­ťaž kaž­do­roč­ne or­ga­ni­zu­je Únia miest Slo­ven­ska, Zdru­že­nie in­for­ma­ti­kov sa­mos­práv Slo­ven­ska a eS­lo­ven­sko, o.z. v spo­lup­rá­ci s pro­jek­tom Zod­po­ved­ne.sk a Me­dzi­ná­rod­ným kon­gre­som ITA­PA. Strán­ka hlav­né­ho mes­ta zís­ka­la naj­vyš­šie hod­no­te­nie z hľa­dis­ka všet­kých kri­té­rií sú­ťa­že a dos­ta­la ce­nu Grand Prix eS­lo­ven­sko ako aj no­mi­ná­ciu na me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž EuroC­rest.

Naj­lep­šiu strán­ku spo­me­dzi vy­šších územ­ných cel­kov má Pre­šov­ský sa­mos­práv­ny kraj a ob­cou s naj­lep­šou webo­vou strán­kou je Klá­to­vá No­vá Ves. Špe­ciál­nu ce­nu za naj­lep­šiu bez­ba­rié­ro­vú strán­ku sa­mos­práv zís­ka­lo mes­to Čad­ca. Ce­nu Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv dos­ta­lo mes­to Pre­šov za služ­bu egov.pre­sov.sk. Špe­ciál­na ce­na za dl­ho­do­bý prí­nos v ob­las­ti bu­do­va­nia eGo­ver­nmen­tu bo­la ude­le­ná Lu­cii Muš­ko­vej, za­kla­da­teľ­ke kon­fe­ren­cie ITA­PA a Iš­tvá­no­vi Za­chariá­šo­vi, pri­má­to­ro­vi mes­ta Mol­da­va nad Bod­vou.

„Kva­li­ta webo­vých strá­nok slo­ven­ských sa­mos­práv z ro­ka na rok na­ras­tá. Za pos­led­né ob­do­bie za­zna­me­na­li po­rot­co­via vý­raz­ný po­sun naj­mä v gra­fic­kej úrov­ni a preh­ľad­nos­ti na­vi­gá­cie. Pri­bú­da­jú aj služ­by s pou­ži­tím mo­bil­ných tech­no­ló­gií. V zá­uj­me roz­vo­ja tu­riz­mu by moh­li sa­mos­prá­vy viac vy­tvá­rať cu­dzo­ja­zyč­né ver­zie strá­nok. Strán­ky ob­cí na­ďa­lej za­os­tá­va­jú za mes­ta­mi," uvie­dol pred­se­da sú­ťa­že Mi­ros­lav Drob­ný.

Hlav­ným cie­ľom sú­ťa­že Zla­tyErb.sk je pod­po­riť in­for­ma­ti­zá­ciu slo­ven­ských sa­mos­práv a oce­niť vý­ni­moč­né pro­jek­ty. Má zá­ro­veň pod­po­riť vý­me­nu skú­se­nos­tí a ohod­no­tiť sna­hu zá­stup­cov sa­mos­práv účin­ne vy­uží­vať in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie na zvy­šo­va­nie kva­li­ty a prís­tup­nos­ti slu­žieb sa­mos­práv­nych kra­jov, miest, mest­ských čas­tí a ob­cí ve­rej­nos­ti.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter