Medzi najrýchlejšie rastúcimi firmami je aj slovenský Sygic

Sygic-Logo.gif V reb­ríč­ku 50 naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí v stred­nej Euró­pe sa ten­to rok umies­tni­la len jed­na slo­ven­ská fir­ma, po ro­koch sme tak za­zna­me­na­li veľ­ký pre­pad. Spo­loč­nosť Sy­gic, kto­rá sa za­obe­rá vý­vo­jom na­vi­gač­né­ho sof­tvé­ru, do­siah­la za pos­led­ných päť ro­kov rast tr­žieb vo vý­ške 536 %. Umies­tni­la sa na 27. mies­te v reb­ríč­ku, čím si ob­há­ji­la mi­nu­lo­roč­nú po­zí­ciu.

Na pr­vom mies­te v reb­ríč­ku Fast 50 zos­ta­vo­va­nom spo­loč­nos­ťou De­loit­te sa už dru­hý rok po se­be umies­tnil ru­mun­ský inter­ne­to­vý pre­daj­ca le­te­niek Vo­la.ro. Je­ho vý­no­sy vzrást­li za pos­led­ných päť ro­kov až o 17 323 %. Dru­hú prieč­ku ob­sa­dil čes­ký pre­vádz­ko­va­teľ špor­to­vé­ho webu Li­veS­port. Viac než po­lo­vi­ca tech­no­lo­gic­kých fi­riem v reb­ríč­ku sa za­me­ria­va na vý­voj sof­tvé­ru, ďal­šia tre­ti­na na inter­ne­to­vé služ­by. Iba tri spo­loč­nos­ti pô­so­bia v ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií a sie­tí a jed­na v ob­las­ti mé­dií a zá­ba­vy.

Osem z de­sia­tich ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov tých­to fi­riem chce v nas­le­du­jú­com ro­ku do­siah­nuť ús­pech v pod­ni­ka­ní pros­tred­níc­tvom or­ga­nic­ké­ho ras­tu. "Hna­cím mo­to­rom ras­tu bu­dú kva­lit­ní a kva­li­fi­ko­va­ní za­mes­tnan­ci. Dve tre­ti­ny ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov vi­dí po­ten­ciál ras­tu v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu a po­lo­vi­ca z nich v za­me­ra­ní sa na ob­chod­ný sof­tvér. Ne­ce­lá tre­ti­na ria­di­te­ľov vsá­dza na so­ciál­ne sie­te," uvie­dol Ivan Lu­ži­ca zo spo­loč­nos­ti De­loit­te.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter