ČR: Trend Micro Deep Security 9 umožňuje organizáciám rozšíriť ich dátové centrum na verejný cloud

Spo­leč­nost Trend Mic­ro ozná­mi­la uve­de­ní nej­novější ver­ze své kom­plexní server­ov­é bez­peč­nos­tní plat­for­my, vy­tvořené s cí­lem za­jis­tit ochra­nu serverů, ap­li­ka­cí a dat napříč fy­zic­kým, vir­tuál­ním a clou­do­vým prostředím. Plat­for­ma Deep Se­cu­ri­ty 9 je navr­že­na tak, aby maxima­li­zo­va­la náv­rat­nost in­ves­tic do vir­tua­li­zač­ních a clou­do­vých tech­no­lo­gií vel­kým i ma­lým pod­nikům a pos­ky­to­va­telům slu­žeb, kteří na­bí­ze­jí zá­kaz­níkům infra­struk­tu­ru for­mou služ­by (IaaS, infra­struc­tu­re-as-a-servic­e).

Do­kon­ce i star­ší ver­ze Deep Se­cu­ri­ty před­sta­vo­va­ly zá­sad­ní ino­va­ci a za­jis­ti­ly ve­dou­cí po­zi­ci pro Trend Mic­ro v ob­las­ti bez­peč­nos­ti vir­tua­li­za­ce, pro­to­že pos­kyt­ly bez­peč­nos­tní plat­for­mu bez agen­ta, vy­tvořenou spe­ciálně pro prostředí VMware®. Deep Se­cu­ri­ty 9 na­bí­zí vy­šší účin­nost a snadnější pou­ži­tí zdo­ko­na­le­ním ar­chi­tek­tu­ry bez agen­ta. Kromě to­ho roz­šiřuje do­sah server­ov­é bez­peč­nos­tní plat­for­my Deep Se­cu­ri­ty na veřej­ný a hyb­rid­ní cloud. To or­ga­ni­za­cím umož­ní v těchto prostředích dy­na­mic­ky vy­tvářet kon­krét­ní pra­cov­ní za­dá­ní při za­cho­vá­ní nej­vyš­ší úrovně bez­peč­nos­ti a sho­dy s le­gis­la­tiv­ní­mi po­ža­dav­ky v ob­las­ti ochra­ny dat.

"Stá­le ví­ce da­to­vých cen­ter za­vá­dí vir­tua­li­za­ci ne­bo přechá­zí na veřej­ný či hyb­rid­ní cloud," uvedl Ste­ve Quane, chief pro­duct of­fi­cer, Trend Mic­ro. "Plat­for­ma Deep Se­cu­ri­ty na­bí­zí zá­kaz­níkům VMware kromě bez­agen­to­vé­ho anti­vi­ru i řeše­ní pro pre­ven­ci neop­rávněné­ho přís­tu­pu, mo­ni­to­ro­vá­ní in­teg­ri­ty a vir­tuál­ní op­ra­vy chyb (pat­ching) na bez­agen­to­vé bá­zi. Zá­kaz­ní­ci tak mo­hou bez­pečně roz­šířit své ak­ti­vi­ty z da­to­vé­ho cen­tra a pri­vát­ní­ho clou­du na veřej­ný a hyb­rid­ní cloud, tak­že bu­dou schop­ni do­cí­lit ještě vy­šší vý­kon a ús­po­ry nák­ladů."

Deep Se­cu­ri­ty vy­uží­vá me­cha­nis­mu ochra­ny bez­agen­to­vé i za­lo­že­né na bá­zi agen­ta, aby auto­ma­tic­ky a účinně chrá­ni­la vir­tuál­ní server­y a uži­va­tel­ské po­čí­ta­če, pri­vát­ní a veřej­ný cloud a ury­chli­la náv­rat­nost in­ves­tic (ROI). Plat­for­ma za­hr­nu­je v jed­nom in­teg­ro­va­ném řeše­ní tech­no­lo­gie pro an­ti-malware, web re­pu­ta­tion (vy­hod­no­co­vá­ní bez­peč­nos­ti webů), fi­rewall, pre­ven­ci neop­rávněné­ho vnik­nu­tí (IDP), mo­ni­to­ro­vá­ní in­teg­ri­ty a in­spek­ci pro­to­kolů (log in­spec­tion). Řeše­ní chrá­ní kri­tic­ké pod­ni­ko­vé ap­li­ka­ce a da­ta před bez­peč­nos­tní­mi hroz­ba­mi a přeru­še­ním ob­chod­ních ope­ra­cí, a přitom ne­vy­ža­du­je nák­lad­né in­sta­la­ce softwaro­vých op­rav v případě oh­ro­že­ní (emer­gen­cy pat­ching). Deep Se­cu­ri­ty 9 ta­ké umož­ňu­je za­jis­tit nák­la­dově efek­tiv­ním způso­bem sho­du s mno­ha důle­ži­tý­mi zá­kon­ný­mi nor­ma­mi a bez­peč­nos­tní­mi stan­dar­dy (PCI DSS 2.0, HI­PAA, NIST ne­bo SAS 70).

"Jsme vel­mi rá­di, že spo­leč­nost Trend Mic­ro pok­ra­ču­je v úz­ké spo­lup­rá­ci s VMware, pro­to­že ta­to spo­lup­rá­ce přiná­ší zá­kaz­níkům řadu zdo­ko­na­le­ní v za­bez­pe­če­ní je­jich vir­tuál­ní­ho a clou­do­vé­ho prostředí," řekl Pa­rag Pa­tel, vi­ce pre­si­dent, Glo­bal Stra­te­gic Allian­ces, VMware. "To se pro­je­vi­lo i při vý­vo­ji plat­for­my Deep Se­cu­ri­ty 9, kdy spo­leč­nost Trend Mic­ro za­hr­nu­la do své­ho pro­duk­tu in­teg­ra­ci s VMware vCen­ter™, vSphe­re En­dpoint™ a vCloud Di­rec­tor® a pos­kyt­la rovněž zdo­ko­na­le­né mož­nos­ti sprá­vy bez­peč­nos­ti v prostředích VMware."

Co je NOVÉHO v Trend Mic­ro Deep Se­cu­ri­ty 9

In­teg­ra­ce do vCloud Di­rec­tor a Ama­zon Web Servic­es a uni­fi­ko­va­ná kon­zo­le pro sprá­vu umož­ňu­je or­ga­ni­za­cím roz­šířit bez­peč­nost své­ho da­to­vé­ho cen­tra i na pra­cov­ní zá­těže v rám­ci VMware vCloud® ne­bo veřej­né­ho clou­du na bá­zi Ama­zon, ne­boť v obou prostředích lze pro­sa­zo­vat stej­nou kor­po­rát­ní bez­peč­nos­tní po­li­ti­ku a obě prostředí lze spra­vo­vat z jed­no­ho cen­trál­ní­ho místa.

Pod­po­ra nej­novějších ver­zí pro­duktů VMware - vSphe­re 5.1 a vCloud Networ­king and Se­cu­ri­ty 5.1 Deep Se­cu­ri­ty 9 bu­de pod­po­ro­vat VMware vSphe­re® 5.1 a vCloud Networ­king and Se­cu­ri­ty™ (vCNS). Ta­to ver­ze bu­de zna­me­nat čtvr­tou ge­ne­ra­ci in­teg­ra­ce pro­duk­tu s pro­duk­ty VMware.

Zdo­ko­na­le­ní bez­agen­to­vé plat­for­my Deep Se­cu­ri­ty přiná­ší zlep­še­ný vý­kon prostřed­nic­tvím ca­cho­vá­ní a de­dup­li­ka­ce na úrov­ni VMware ESX® a skenů, kte­ré od­stra­ní z vy­la­ďo­vá­ní bez­peč­nos­tních pra­vi­del a nut­nost do­hadů.

Fun­kce pro mo­ni­to­ro­vá­ní in­teg­ri­ty hyper­vi­so­ru v Deep Se­cu­ri­ty 9 roz­šiřují bez­peč­nost a sho­du vir­tua­li­zo­va­ných sys­témů i na hyper­vi­sor. Dí­ky vy­uži­tí tech­no­lo­gie In­tel TPM/TXT je plat­for­ma Deep Se­cu­ri­ty 9 schop­na mo­ni­to­ro­vat veš­ke­ré neauto­ri­zo­va­né změ­ny na hyper­vi­so­ru, a tím or­ga­ni­za­cím po­má­há spl­ňo­vat mění­cí se po­ža­dav­ky v ob­las­ti sho­dy s bez­peč­nos­tní­mi nor­ma­mi ty­pu PCI DSS Vir­tua­li­za­tion Gui­de­li­nes.

Deep Se­cu­ri­ty 9 má vý­kon­nou mul­ti-te­nan­tní ar­chi­tek­tu­ru pro softwarově de­fi­no­va­ná da­to­vá cen­tra a pos­ky­to­va­te­le, kte­rá umož­ňu­je lo­gic­ké od­děle­ní pra­vi­del a dat jed­not­li­vých náj­emců, umož­ňu­je de­le­go­vá­ní a sa­moob­slu­hu náj­emců a pod­po­ru­je hlad­ké roz­šiřová­ní clou­du na zá­kladě auto­ma­ti­zo­va­né im­ple­men­ta­ce a pos­ky­to­vá­ní kom­po­nent řeše­ní Deep Se­cu­ri­ty. Flexibil­ní roz­šiřová­ní a in­teg­ra­ci dá­le pod­po­ru­jí RES­Tful ma­na­ge­ment API.

Zdroj: Trend MicroOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter