Technoogie od Inteu na klinike neonatológie v Košiciach

Spo­loč­nosť In­tel v spo­lup­rá­ci s kli­ni­kou neo­na­to­ló­gie pa­tria­cou pod Det­skú fa­kul­tnú ne­moc­ni­cu v Ko­ši­ciach dnes po pr­výk­rát pred­sta­vu­jú ve­rej­nos­ti jed­no z naj­mo­der­nej­ších rie­še­ní na zá­chra­nu tých naj­cen­nej­ších ľud­ských ži­vo­tov pred­čas­ne na­ro­de­ných de­tí.

Pe­ter Kr­cho, PhD., pred­nos­ta kli­ni­ky neo­na­to­ló­gie Pe­ri­na­to­lo­gic­ké­ho cen­tra v Ko­ši­ciach ho­vo­rí,: „Pri sta­ros­tli­vos­ti o det­ských pa­cien­tov, kto­rých si pri­vá­ža­me vo ve­ku už od 24 týž­dňa gra­vi­di­ty roz­ho­du­jú nao­zaj se­kun­dy. Tí­to pa­cien­ti sú to­tiž od­ká­za­ní na vý­sos­tne špe­cia­li­zo­va­nú a in­ten­zív­nu sta­ros­tli­vosť, bez kto­rej by ne­do­ká­za­li pre­žiť na tom­to sve­te ani nie­koľ­ko mi­nút." Mo­der­né tech­no­ló­gie však dnes do­ká­žu priam zá­zra­ky. „Už od ro­ku 2005 expe­ri­men­tu­je­me v rám­ci na­šej kli­ni­ky s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré pod­ľa môj­ho ná­zo­ru sú pri ta­kej­to lieč­be ne­nah­ra­di­teľ­né. Až v tom­to ro­ku sme však uvied­li do ži­vo­ta nao­zaj ta­ký sys­tém, kto­rý nám do­ká­že spo­ľah­li­vo a okam­ži­te po­môcť sa spo­loč­ne a hlav­ne správ­ne roz­hod­núť," pok­ra­ču­je Kr­cho. „Do bu­dúc­na zva­žu­je­me vy­uži­tie tab­le­tov a ultra­boo­kov pri spros­tred­ko­va­ní pr­vej vi­zuál­nej ko­mu­ni­ká­cie ro­dič­ky s no­vo­ro­den­com bez­pros­tred­ne po je­ho na­ro­de­ní. Cie­ľom je pod­po­ra pr­vé­ho kon­tak­tu mat­ky s pred­čas­ne na­ro­de­ným di­eťat­kom. Ten je mi­mo­riad­ne prob­le­ma­tic­ký, keď­že po od­lú­če­ní sa oba­ja na­chá­dza­jú v kri­tic­kom sta­ve," vy­svet­ľu­je plá­ny kli­ni­ky neo­na­to­ló­gie dok­tor Kr­cho.

Rie­še­nie vy­uží­va uni­kát­ne pre­po­je­nie tab­le­tov s tech­no­ló­gia­mi spo­loč­nos­ti In­tel s in­for­mač­ným sys­té­mom kli­ni­ky neo­na­to­ló­gie, kto­ré pos­ky­tu­je služ­bu­ko­na­jú­cim le­ká­rom a ses­trám okam­ži­tý prís­tup ku dô­le­ži­tým in­for­má­ciám o sta­ve pa­cien­tov. Jed­no­du­chým po­hy­bom pr­stov tak dos­tá­va ošet­ru­jú­ci per­so­nál aké­koľ­vek pot­reb­né dá­ta, či už ide o ak­tuál­ne zá­zna­my z ultraz­vu­ku ale­bo iných ob­ra­zo­vých dát, v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd pria­mo do dla­ne, čo ne­raz na­po­má­ha pri okam­ži­tom roz­ho­do­va­ní a zá­chra­ne ži­vo­ta.

Pa­vel Ku­bu zo spo­loč­nos­ti In­tel do­dá­va,: „Na tom­to pro­jek­te pra­cu­je­me s kli­ni­kou neo­na­to­ló­gie už dl­hší čas a vý­sled­ky, kto­ré dnes má­me k dis­po­zí­cii ma napĺňa­jú šťas­tím. Mys­lím si, že nie je lep­ší prík­lad to­ho, akým vý­znam­ným po­moc­ní­kom do­ká­žu byť dnes in­for­mač­né tech­no­ló­gie, kto­ré sa vy­uží­va­jú správ­nym spô­so­bom. Vďa­ka ultra-ten­kým za­ria­de­niam, ako sú ultra­boo­ky ale­bo tab­le­ty s ar­chi­tek­tú­rou spo­loč­nos­ti In­tel do­ká­že­me dať le­ká­rom do rúk ta­ké nás­tro­je a mož­nos­ti, kto­ré zá­sad­ne a vý­znam­ne zvy­šu­jú kva­li­tu ako aj bez­peč­nosť zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti pre pa­cien­tov.

Pre tých, kto­rí to ma­jú do Ko­šíc ale pred­sa len ďa­le­ko - pro­jekt bol prih­lá­se­ný do ka­te­gó­rie IT pro­jekt ro­ka po­čas prá­ve pre­bie­ha­jú­ce­ho kon­gre­su ITA­PA v bra­tis­lav­skom ho­te­li Crown Pla­za, kde sa nám po­da­ri­lo pri­niesť aj ma­lú ukáž­ku toh­to sys­té­mu vrá­ta­ne pl­ne fun­kčné­ho in­ku­bá­to­ra.

Ten­to pro­jekt s ofi­ciál­nym náz­vom „Vi­zua­li­zá­cia ultraz­vu­ko­vých ná­le­zov u kri­tic­ky cho­rých no­vo­ro­den­cov" zís­kal Špe­ciál­nu ce­nu kon­fe­ren­cie ITA­PA.

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter