Novell a Konferencia biskupov Slovenska predstavili projekt ECCLESIA

Spo­loč­nosť No­vell a Kon­fe­ren­cia bis­ku­pov Slo­ven­ska ozná­mi­li spus­te­nie pro­jek­tu EC­CLE­SIA. Tá­to služ­ba pos­kyt­ne ob­ča­nom vý­raz­ne jed­no­duch­ší pro­ces pri vy­ba­vo­va­ní do­ku­men­tov, pot­reb­ných napr. k so­bá­šu, ku kr­stu, k pr­vé­mu svä­té­mu pri­jí­ma­niu, či k iným svia­tos­tiam. Zá­ro­veň ten­to pro­jekt je plat­for­mou pre efek­tív­nej­šiu a rých­lej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi cir­kev­ný­mi sub­jek­tmi.

Cie­ľom pro­jek­tu je vy­tvo­riť pot­reb­nú infra­štruk­tú­ru pre ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ar­ci­die­cé­za­mi a di­ecé­za­mi v rám­ci štruk­túr ka­to­líc­kej cir­kvi tak, aby fun­go­va­la ako dos­tup­ná a pre­fe­ro­va­ná služ­ba pri zís­ka­ní vy­bra­ných do­ku­men­tov. Z jes­tvu­jú­cich far­ských úra­dov sa sta­nú kon­tak­tné mies­ta, kde bu­de mož­né po­žia­dať, vy­sta­viť, ale­bo ove­riť pot­reb­né do­ku­men­ty. Služ­ba sa po­zi­tív­ne pre­ja­ví na ča­so­vej a fi­nan­čnej ús­po­re žia­da­te­ľov a ze­fek­tív­ni prá­cu cir­kev­ných úra­dov.

„Zjed­no­tiť elek­tro­nic­ký ko­mu­ni­kač­ný sys­tém me­dzi všet­ký­mi di­ecé­za­mi a ar­ci­die­cé­za­mi ka­to­líc­kej cir­kvi na Slo­ven­sku je od­váž­ny a veľ­mi ná­roč­ný plán. Som hr­dý, že sa nám ho da­rí ús­peš­ne napĺňať. EC­CLE­SIA je pro­jekt, vďa­ka kto­ré­mu ma­jú ľah­ší ži­vot nie­len úra­dy Ka­to­líc­kej cir­kvi, ale pre­dov­šet­kým ob­ča­nia. Vy­ba­vo­va­nie po­žia­da­viek na far­ských úra­doch je po­mo­cou Ec­cle­sie ove­ľa jed­no­duch­šie," po­ve­dal Má­rio Mi­na­rov­ský, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti No­vell.

„Ten­to pro­jekt nie je sa­moú­čel­ný, ale je sú­čas­ťou ko­mu­ni­ká­cie, kto­rá na­po­má­ha vy­tvo­riť ko­mu­ni­tu. I keď vy­uží­va­me mo­der­né tech­no­ló­gie, pro­jek­tom Ec­cle­sia nes­le­du­je­me len zrý­chle­nie ko­mu­ni­ká­cie a pri­már­ne ho ne­ro­bí­me ani kvô­li zlep­še­niu obe­hu do­ku­men­tov. Na­šou hlav­nou mo­ti­vá­ciou je spra­viť všet­ko, aby sme na­šim ve­ria­cim spros­tred­ko­va­li nad­pri­ro­dze­né dob­rá, kto­rým je Boh sám." po­ve­dal An­ton Ziol­kov­ský, vý­kon­ný sek­re­tár Kon­fe­ren­cie bis­ku­pov Slo­ven­ska, kto­rá pro­jekt za­stre­šu­je.

Pro­jekt sa za­čal v pi­lot­nej fá­ze v dvoch naj­väč­ších di­ecé­zach: Bra­tis­lav­skej a Ko­šic­kej. Kon­tak­tné mies­ta EC­CLE­SIA na fa­rách umož­nia ob­ča­nom, čle­nom ka­to­líc­kej cir­kvi, po­žia­dať o vý­pis, resp. potvr­de­nie o pri­ja­tých svia­tos­tiach na kto­rom­koľ­vek far­skom úra­de v rám­ci Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ob­ča­nom tak od­pad­ne po­vin­nosť ces­to­vať na prís­luš­ný far­ský úrad, na kto­rom bo­la svia­tosť vy­ko­na­ná. Mo­der­ni­zá­cia in­for­mač­ných sys­té­mov bu­de mať po­zi­tív­ny do­pad aj na jed­not­li­vé far­ské úra­dy, kto­rým zjed­no­du­še­ný ad­mi­nis­tra­tív­ny úkon pri­ne­sie vý­raz­nú ús­po­ru ča­su a efek­tív­nej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu s ob­čan­mi.

Pro­jekt EC­CLE­SIA je in­špi­ro­va­ný čes­kým pro­jek­tom Czech POINT, kto­rý bol ús­peš­ne spus­te­ný v Če­chách pred pia­ti­mi rok­mi a je po­va­žo­va­ný za naj­ús­peš­nej­ší pro­jekt čes­ké­ho eGo­ver­nmen­tu. Spus­te­ním pro­jek­tu EC­CLE­SIA sa Ka­to­líc­ka cir­kev sta­la na Slo­ven­sku pr­vou in­šti­tú­ciou ce­lo­re­pub­li­ko­vé­ho cha­rak­te­ru, za­vá­dza­jú­cou elek­tro­nic­ké služ­by na úrov­ni zod­po­ve­da­jú­cej mo­der­nej spo­loč­nos­ti, pri za­cho­va­ní všet­kých cir­kev­no-práv­nych pred­pi­sov a bez­peč­nos­tných opat­re­ní.

Bliž­šie in­for­má­cie o pro­jek­tu na Kon­gre­su ITA­PA: www.ita­pa.sk

Key­no­te 24. 10. 2012, 10.45 ho­din:

  • Tra­dič­ne mo­der­ná cir­kev. Ví­zia pou­ží­va­nia elek­tro­nic­kých slu­žieb v Ka­to­líc­kej cir­kvi na Slo­ven­sku (An­ton Ziol­kov­ský, Kon­fe­ren­cie bis­ku­pov Slo­ven­ska)

Key­no­te 25. 10. 2012, 10.30 ho­din:

  • No­vé služ­by ve­rej­nej sprá­vy (Ma­rio Mi­na­rov­sky, No­vell)
Dis­ku­sia k pro­jek­tu (Pa­ne­lis­ti: Ti­bor Haj­du, Ivan Lan­ger, Ma­rio Mi­na­rov­sky, Ján Ur­ban, An­ton Ziol­kov­ský)

Zdroj: NovellOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter