Stovky služieb e-governmentu využijú občania už budúcu jar

Na jar bu­dú­ce­ho ro­ku ča­ká Slo­ven­sko fi­na­li­zá­cia pr­vej vl­ny pro­jek­tov e-go­ver­nmen­tu, kto­ré ob­ča­nom a pod­ni­ka­te­ľom sprís­tup­nia de­siat­ky až stov­ky elek­tro­nic­kých slu­žieb štát­nej sprá­vy. Ako na me­dzi­ná­rod­nom kon­gre­se ITA­PA ďa­lej uvie­dol Mi­lan Iš­tván, vý­kon­ný ria­di­teľ ob­čian­ske­ho zdru­že­nia Par­tner­stvá pre pros­pe­ri­tu, kva­li­ta tých­to slu­žieb ve­ľa na­po­vie o tom, akým spô­so­bom do­ká­za­lo Slo­ven­sko vy­užiť pros­tried­ky zo štruk­tu­rál­nych fon­dov Európ­skej únie (EÚ). Zdô­raz­nil, že pro­jek­tom in­for­ma­ti­zá­cie tre­ba včas pris­pô­so­bo­vať aj sú­vi­sia­cu le­gis­la­tí­vu. Nep­ris­pô­so­be­nie pot­reb­ných zá­ko­nov bo­lo pod­ľa Iš­tvá­na aj dô­vo­dom omeš­ka­nia spus­te­nia pro­jek­tu Elek­tro­nic­kých slu­žieb Naj­vyš­šie­ho kon­trol­né­ho úra­du (NKÚ), kto­rý má svo­ju pre­vádz­ku za­čať 1. no­vem­bra 2012.

Sú­čas­ná vlád­na gar­ni­tú­ra sto­jí pod­ľa Iš­tvá­na pred veľ­ký­mi po­li­tic­ký­mi vý­zva­mi v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti. Pr­vou z nich je do­kon­če­nie Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti (OPIS). "To bu­de tým zá­sad­ným vý­cho­dis­kom pre dru­hú vý­zvu, kto­rou je príp­ra­va bu­dú­ce­ho prog­ra­mo­vé­ho ob­do­bia 2014 až 2020." do­dal Iš­tván. V ďal­šom prog­ra­mo­vom ob­do­bí by ma­li štruk­tu­rál­ne fon­dy za­bez­pe­čiť, aby sa na Slo­ven­sku nez­väč­šo­va­la "di­gi­tál­na prie­pasť" me­dzi jed­not­li­vý­mi re­gión­mi a so­ciál­ny­mi sku­pi­na­mi. Iš­tván za­stá­va ná­zor, že ich bu­dú­ce­mu vy­uži­tiu by ma­la pred­chá­dzať šir­šia po­li­tic­ká a hlav­ne od­bor­ná dis­ku­sia. Ian Pret­ty, bý­va­lý po­rad­ca pre­mié­ra Veľ­kej Bri­tá­nie, zdô­raz­nil vý­znam správ­ne­ho fun­go­va­nia pro­jek­tov ty­pu UNI­TAS, kto­ré by štá­tu pri­nies­li pot­reb­né ús­po­ry v zlo­ži­tej eko­no­mic­kej si­tuá­cii.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter