ČR: NETGEAR uvádza na slovenský trh all-in-one media storage server Centria s integrovaným Wi-Fi routerom

Spo­leč­nost NET­GEAR, Inc. (NAS­DAQGM: NTGR), ce­losvěto­vý do­da­va­tel tech­no­lo­gic­ky pok­ro­či­lých znač­ko­vých sí­ťo­vých řeše­ní pro do­má­cí uži­va­te­le, fi­rem­ní sítě a pos­ky­to­va­te­le slu­žeb, dnes ozná­mi­la dos­tup­nost all-in-one me­dia sto­ra­ge server­u s auto­ma­tic­kým bac­ku­pem a dvou­pás­mo­vým gi­ga­bi­to­vým Wi-Fi N900 rou­te­rem s kó­do­vým ozna­če­ním Cen­tria na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu. Špič­ko­vé mul­ti­me­diál­ní za­říze­ní vy­ba­ve­né šach­tou pro vlo­že­ní inter­ní­ho 3,5" pev­né­ho dis­ku, čteč­kou SD ka­ret a dvěma USB 3.0 por­ty přená­ší bez­drá­tově da­ta rych­los­tí až 900 Mbit/s, na­bí­zí maximál­ní do­sah, vzdá­le­ný přís­tup k osob­ním sou­borům, nepřetr­ži­té zá­lo­ho­vá­ní PC, Mac za­říze­ní a ob­sa­hu SD ka­ret či snad­ný bez­drá­to­vý tisk. Na největším světo­vém ve­letr­hu spotřeb­ní elek­tro­ni­ky CES le­tos ten­to přís­troj zís­kal ocenění CES 2012 In­no­va­tions De­sign and En­gi­nee­ring Award.

NET­GEAR Cen­tria na­bí­zí dvě mo­de­lo­vé kon­fi­gu­ra­ce: Va­rian­ta WNDR4700 bez pev­né­ho dis­ku je již dos­tup­ná, mo­del WNDR4720 s 2TB pev­ným dis­kem, kte­rý lze v případě potřeby nah­ra­dit i dis­kem s vy­šší ka­pa­ci­tou, bu­de na trh uve­den později. Při osa­ze­ní pev­ným dis­kem před­sta­vu­je NET­GEAR Cen­tria nej­vý­konnější sou­čas­nou kom­bi­na­ci da­to­vé­ho úlo­žiště a bez­drá­to­vé­ho rou­te­ru na tr­hu.

Me­zi klí­čo­vé vlas­tnos­ti za­říze­ní NET­GEAR Cen­tria patří zej­mé­na:
All-in-one me­dia sto­ra­ge server s auto­ma­tic­kým zá­lo­ho­vá­ním dat.
In­teg­ro­va­ný 900Mbit/s Wi-Fi rou­ter (2,4 GHz: 450 Mbit/s + 5 GHz: 450 Mbit/s) se 4× por­ty gi­ga­bi­to­vé LAN a 1× por­tem gi­ga­bi­to­vé WAN.
• Šach­ta pro vlo­že­ní inter­ní­ho 3,5" pev­né­ho dis­ku.
Čteč­ka SD paměťo­vých ka­ret s mož­nos­tí zá­lo­ho­vá­ní je­di­ným klik­nu­tím.
Dva USB 3.0 por­ty pro sou­čas­né sdí­le­ní ví­ce USB za­říze­ní 10× vy­šší rych­los­tí, než v případě portů USB 2.0 (NET­GEAR Rea­dyS­HA­RE). Lze připo­jit USB tis­kár­nu ne­bo mul­ti­fun­kci (Rea­dyS­HA­RE Prin­ter), USB exter­ní da­to­vé úlo­žiště či inter­ní pev­ný disk (Rea­dyS­HA­RE Cloud) ne­bo USB rep­ro­sous­ta­vu (Rea­dyS­HA­RE Mu­sic) pro cen­tra­li­zo­va­né přeh­rá­vá­ní hud­by od­kud­ko­li v do­sa­hu do­má­cí sítě.
• Vý­kon­ný pro­ce­sor s frek­ven­cí 1 GHz.
DL­NA Me­dia Server - spo­leh­li­vé strea­mo­vá­ní vi­dea a hud­by z inter­ní­ho pev­né­ho dis­ku či exter­ní­ho USB da­to­vé­ho úlo­žiště (flash disk, pev­ný disk) do mul­ti­me­diál­ních přeh­rá­vačů a DL­NA TV. Ne­ní třeba mít za­pnu­tý po­čí­tač.
• Kom­pa­ti­bi­li­ta s App­le Ti­me Ma­chi­ne® - auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­vá­ní, ur­če­né pro Mac po­čí­ta­če.
• Vy­lep­še­ný do­sah v pás­mech 2,4 GHz i 5 GHz.
Jed­no­du­chá a rych­lá in­sta­la­ce pro po­čí­ta­če i mo­bil­ní za­říze­ní včetně App­le iPad či dal­ších tab­letů i smar­tphonů dí­ky uti­litě NET­GEAR Ge­nie. Ta­to uti­li­ta zá­ro­veň pos­ky­tu­je přeh­led­né gra­fic­ké roz­hra­ní pro sprá­vu rou­te­ru, sle­do­vá­ní či op­ra­vy do­má­cí sítě a je dos­tup­ná v češ­tině i ve slo­ven­štině.
• Rea­dyS­HA­RE® Vault - auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­vá­ní no­te­booků, PC, Mac po­čí­tačů, iPadů i dal­ších tab­letů.
Sa­mos­tat­ná mik­rot­la­čít­ka pro vy­pí­ná­ní Wi-Fi sítě i ce­lé­ho přís­tro­je.
• „Ro­di­čov­ská kon­tro­la" a filtro­vá­ní strá­nek pro bez­pečnější sur­fo­vá­ní prostřed­nic­tvím fun­kce Li­ve Pa­ren­tal Con­trols (LPC):

- blo­ku­je nev­hod­ný inter­ne­to­vý ob­sah a ap­li­ka­ce, lze ji spra­vo­vat od­kud­ko­li,
- chrá­ní připo­je­ná za­říze­ní přímo na rou­te­ru, za­bez­pe­če­ny tak jsou připo­je­né po­čí­ta­če, her­ní kon­zo­le ne­bo třeba tab­le­ty včetně mo­delů App­le iPad.

• Mož­nost nas­ta­ve­ní plá­no­va­né­ho vy­pí­ná­ní Wi-Fi sítě.
• Push 'N' Con­nect® - snad­né a bez­peč­né připo­je­ní dal­ších Wi-Fi za­říze­ní stis­kem je­di­né­ho tla­čít­ka (Wi-Fi Pro­tec­ted Se­tup, WPS).
• Od­děle­né Wi-Fi sítě pro „návštěvní­ky" (tzv. Guest networks) - síť pro neauto­ri­zo­va­né uži­va­te­le umož­ňu­je návštěvníkům připo­jit se k vy­bra­ným po­čí­tačům, tis­kár­nám, úlo­žiš­tím ne­bo ji­ným za­říze­ním do­má­cí sítě bez přiděle­né­ho sí­ťo­vé­ho hes­la; ma­ji­tel rou­te­ru de­fi­nu­je li­bo­vol­nou úro­veň ome­ze­ní přís­tu­pu.
• Fun­kce opa­ko­va­če (re­pea­te­ru).
• Pok­ro­či­lé pod­ni­ko­vé bez­peč­nos­tní fun­kce - za­říze­ní již ve vý­cho­zím to­vár­ním nas­ta­ve­ní vy­uží­vá za­bez­pe­če­né bez­drá­to­vé přeno­sy, tak­že je Wi-Fi síť chráněna od pr­vní­ho okam­ži­ku. Pod­po­ru­je šif­ro­vá­ní WPA i WPA2, na­bí­zí dvo­ji­tý fi­rewall (SPI i NAT) pro účin­nou ochra­nu pro­ti hroz­bám z inter­ne­tu a po­ra­dí si rovněž s úto­ky ty­pu De­nial of Servic­e (DoS).
Auto­ma­tic­ká kva­li­ta služ­by (QoS) - za­ru­ču­je nej­lep­ší mož­né pod­mín­ky např. pro sle­do­vá­ní vi­dea na inter­ne­tu dí­ky upřed­nostnění od­po­ví­da­jí­cí­ho sí­ťo­vé­ho pro­vo­zu před ji­ný­mi přeno­sy v rám­ci do­má­cí sítě.
• Měření ob­je­mu přene­se­ných dat.
IPv6 rea­dy - in­teg­ro­va­ný rou­ter je přip­ra­ven na no­vé mož­nos­ti ad­re­so­vá­ní.

Wi-Fi pro nej­ná­ročnější uži­va­te­le
NET­GEAR Cen­tria in­teg­ru­je je­den z nej­vý­konnějších sou­čas­ných rou­terů pro do­mác­nos­ti a kan­ce­láře, kte­ré na­bí­ze­jí maximál­ní rych­lost bez­drá­to­vé­ho přeno­su dat až 900 Mb/s, špič­ko­vý do­sah a pré­mio­vé fun­kce zvy­šu­jí­cí uži­va­tel­ský kom­fort. Snad­no si po­ra­dí s pro­vo­zem nej­ná­ročnějších ap­li­ka­cí z hle­dis­ka ná­roků na rych­lost a kva­li­tu sítě, ja­ko jsou např. bez­drá­to­vé strea­mo­vá­ní 3D a HD vi­dea, on­li­ne hra­ním po­čí­ta­čo­vých her po sí­ti či zá­lo­ho­vá­ním vel­kých sou­borů.

NET­GEAR Cen­tria pos­ky­tu­je o ví­ce než 50 % vy­šší rych­lost op­ro­ti sou­čas­né ge­ne­ra­ci rou­terů ty­pu Wire­less-N750 v rám­ci 2,4GHz frek­ven­ční­ho pás­ma a dí­ky rych­los­ti 450 Mb/s vy­me­ze­né pro kaž­dé Wi-Fi frek­ven­ční pás­mo 2,4 GHz i 5 GHz do­sa­hu­je kom­bi­no­va­né rych­los­ti bez­drá­to­vé­ho přeno­su dat až 900 Mb/s. Pra­cu­je s vy­so­ce cit­li­vý­mi vnitřní­mi an­té­na­mi vy­ba­ve­ných vý­kon­ný­mi ze­si­lo­va­či, kromě maximál­ní rych­los­ti te­dy na­bí­zí i mno­hem větší do­sah a pok­ry­tí Wi-Fi sítě.

Širo­ké mož­nos­ti připo­je­ní pe­ri­fer­ních za­říze­ní
NET­GEAR WNDR4500 je špič­ko­vým pro­duk­tem rovněž z hle­dis­ka vý­ba­vy - sez­nam pok­ro­či­lých fun­kcí je vel­mi ši­ro­ký a přidá­vá ce­lé do­má­cí sí­ti ví­ce mož­nos­tí při jed­no­duš­ší správě. K dis­po­zi­ci jsou dva USB 3.0 por­ty, kte­ré na­bí­ze­jí 10× vy­šší rych­lost op­ro­ti portům ty­pu USB 2.0; lze tak sou­časně sdí­let dvě USB za­říze­ní nej­vyš­ší mož­nou rych­los­tí. Uži­va­te­lé mo­hou snad­no bez­drá­tově tis­knout, aniž by by­lo nut­né ku­po­vat tis­kár­nu či mul­ti­fun­kci se za­bu­do­va­ným Wi-Fi roz­hra­ním. Ko­mu by připad­la rych­lost uk­lá­dá­ní a na­čí­tá­ní sou­borů z exter­ních dis­ků stá­le po­ma­lá, může vy­užít mož­nos­ti vsu­nout do tě­la přís­tro­je inter­ní pev­ný disk a vy­tvořit tak rych­lé sí­ťo­vé da­to­vé úlo­žiště.

In­sta­la­ce a sprá­va za­říze­ní NET­GEAR Cen­tria za­be­re jen něko­lik okam­žiků. Ne­ní třeba pou­ží­vat in­sta­lač­ní CD, pro­to­že jej lze na­kon­fi­gu­ro­vat po­mo­cí jed­no­du­ché­ho roz­hra­ní přímo ve webo­vém proh­lí­že­či na plat­for­mách PC, Mac, chyt­rých te­le­fo­nech, tab­le­tech či dal­ších za­říze­ních.

No­vin­ka je sa­mozřejmě plně kom­pa­ti­bil­ní ta­ké s uti­li­tou pro sprá­vu kan­ce­lář­ských rou­terů NET­GEAR Ge­nie. Ta­to zdar­ma dos­tup­ná ap­li­ka­ce za­lo­že­ná na tech­no­lo­gii Si­te­View do­ká­že od­ha­lit spous­tu in­for­ma­cí o do­má­cí sí­ti i okol­ních Wi-Fi sí­tích, auto­ma­tic­ky op­ra­vu­je běžné sí­ťo­vé prob­lé­my, pomůže zvý­šit bez­peč­nost a do­sáh­nout nej­lep­ší­ho pok­ry­tí Wi-Fi sítě. Mo­del NET­GEAR WNDR4700 lze po­mo­cí té­to uti­li­ty na­víc i kon­fi­gu­ro­vat.

Ro­di­če, stejně ja­ko třeba fi­rem­ní ad­mi­nis­trá­toři, mo­hou snad­no ur­čit, kte­ré webo­vé strán­ky jsou svým ob­sa­hem nev­hod­né pro je­jich dě­ti či za­městnan­ce; k ta­ko­vým se pak ne­bu­de mož­né připo­jit. Tu­to a dal­ší fun­kcio­na­li­ty za­jiš­ťu­je uti­li­ta NET­GEAR Li­ve Pa­ren­tal Con­trols, kte­rá spo­lup­ra­cu­je se vše­mi za­říze­ní­mi v sí­ti včetně po­čí­tačů s Win­dows, Mac, chyt­rých te­le­fonů ne­bo třeba tab­letů. Je za­lo­že­na na tech­no­lo­gii OpenDNS a pos­ky­tu­je filtro­vá­ní ob­sa­hu a ne­žá­dou­cích strá­nek přímo v rou­te­ru. Lze rovněž nas­ta­vit ča­so­vé roz­me­zí, po kte­ré bu­de inter­ne­to­vé připo­je­ní ak­tiv­ní.

Ma­ji­te­lé no­vé­ho za­říze­ní NET­GEAR Cen­tria mo­hou ak­tivně vy­uží­vat rovněž vý­hod mo­der­ní­ho clou­du. Prostřed­nic­tvím fun­kce Rea­dyS­HA­RE Cloud lze vy­tvořit z exter­ní­ho pev­né­ho ne­bo flash dis­ku připo­je­né­ho do USB por­tu ne­bo inter­ní­ho pev­né­ho dis­ku pri­vát­ní cloud pro bez­peč­ný přís­tup a sdí­le­ní sou­borů v rám­ci do­má­cí sítě či kde­ko­li v do­sa­hu inter­ne­tu. Ne­ní třeba zdlou­havě vy­bí­rat veřej­né úlo­žiště a nah­rá­vat jed­not­li­vé sou­bo­ry, stejně tak od­pa­da­jí oba­vy o nas­ta­ve­ní souk­ro­mí ne­bo ne­na­dá­lý vý­pa­dek da­né veřej­né služ­by. Rea­dyS­HA­RE Cloud umož­ňu­je snad­no ur­čit, kte­ré sou­bo­ry a slož­ky na USB dis­ku mo­hou být sdí­le­ny a ty­to sdí­le­né sou­bo­ry jsou po­té dos­tup­né z kte­ré­ho­ko­li po­čí­ta­če připo­je­né­ho k inter­ne­tu, stejně ja­ko prostřed­nic­tvím stej­noj­men­né ap­li­ka­ce spo­leč­nos­ti NET­GEAR ur­če­né pro iP­ho­ne, iPad, iPod Touch a chyt­ré te­le­fo­ny i tab­le­ty se sys­té­mem An­droid.

Na skvělém vý­ko­nu pré­mio­vé­ho mo­de­lu NET­GEAR Cen­tria se mi­mo ji­né po­dí­lí i 1GHz pro­ce­sor.

Kom­plexní řeše­ní pro prá­ci s mul­ti­mé­dii a zá­lo­ho­vá­ní dat
Stu­die spo­leč­nos­ti NET­GEAR od­ha­li­la, že 43 % do­má­cích uži­va­telů vy­uží­vá kom­bi­no­va­ná prostředí s po­čí­ta­či App­le® Mac® a PC se sys­té­mem Win­dows. Pro uži­va­te­le plat­for­my Mac na­bí­zí NET­GEAR Cen­tria pod­po­ru zá­lo­ho­vá­ní prostřed­nic­tvím App­le Ti­me Ma­chi­ne, ro­zu­mí si ta­ké s fun­kcí App­le Bon­jour, kte­rá umož­ňu­je za­říze­ním Mac, PC a dal­ším kom­pa­ti­bil­ním přís­trojům auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­ní v rám­ci do­má­cí sítě a sdí­le­ní USB tis­ká­ren či třeba úlož­ných za­říze­ní. Uži­va­telům po­čí­tačů se sys­té­mem Win­dows je k dis­po­zi­ci snad­no pou­ži­tel­ná průběžná zá­lo­ha, na­víc dí­ky Rea­dyS­HA­RE® Vault s pok­ro­či­lý­mi fun­kce­mi. V případě ztrá­ty, resp. chy­by da­né­ho dis­ku či flash pamě­ti v PC ne­bo Mac po­čí­ta­či do­ká­že auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­vá­ní ochrá­nit hu­deb­ní a vi­deo sbír­ky App­le iTu­nes i ne­nah­ra­di­tel­né ro­din­né fo­tog­ra­fie a vi­dea. No­vin­ka spo­leč­nos­ti NET­GEAR sa­mozřejmě per­fektně pos­lou­ží ja­ko jed­no­du­ché úlo­žiště ja­kých­ko­li dat.

NET­GEAR rovněž na­bí­zí mul­ti­me­diál­ní ap­li­ka­ci pro sys­té­my iOS a An­droid, s je­jíž po­mo­cí mo­hou uži­va­te­lé vy­užít své smar­tpho­ny či tab­le­ty ke správě a strea­mo­vá­ní mul­ti­mé­dií ulo­že­ných v za­říze­ní Cen­tria do kte­ré­ho­ko­li DL­NA kom­pa­ti­bil­ní­ho za­říze­ní. DL­NA ob­sa­hu­je různé stan­dar­dy pro sdí­le­ní mul­ti­mé­dií a návr­hy vy­vi­nu­té or­ga­ni­za­cí Di­gi­tal Li­ving Network Allian­ce - aso­cia­cí spotřeb­ní elek­tro­ni­ky a tech­no­lo­gic­kých spo­leč­nos­tí za­měřených na zjed­no­du­še­ní a zpřís­tupnění sdí­le­ní mul­ti­me­dií me­zi různý­mi kon­co­vý­mi za­říze­ní­mi, kam patří např. nej­novější te­le­vi­zo­ry, mul­ti­me­diál­ní přeh­rá­va­če, tab­le­ty, po­čí­ta­če, tis­kár­ny, fo­toa­pa­rá­ty, smar­tpho­ny a dal­ší spotřeb­ní elek­tro­ni­ka. Cer­ti­fi­ko­va­ná DL­NA za­říze­ní do­ká­žou auto­ma­tic­ky naj­ít a přeh­rát mul­ti­me­diál­ní ob­sah ulo­že­ný v ja­kém­ko­li ji­ném kom­pa­ti­bil­ním za­říze­ní na­chá­ze­jí­cím se v do­má­cí sí­ti.

Wi-Fi adap­tér WNDA4100
Ideál­ním dopl­ňkem all-in-one me­dia sto­ra­ge server­u NET­GEAR Cen­tria je dvou­pás­mo­vý bez­drá­to­vý USB adap­tér NET­GEAR WNDA4100, kte­rý za­jis­tí připo­je­ní no­te­booků, stol­ních po­čí­tačů, smar­tphonů, tab­letů a dal­ších mul­ti­me­diál­ních přís­trojů k Wi-Fi sí­ti rych­los­tí až 900 Mbit/s. Tech­no­lo­gie Push 'N' Con­nect na­víc umož­ňu­je vy­tvořit bez­peč­né připo­je­ní Wi-Fi přís­trojů je­di­ným stis­knu­tím sa­mos­tat­né­ho tla­čít­ka.

„Dí­ky ul­ti­mát­ní­mu vý­ko­nu, do­sa­hu i fun­kční vý­bavě pok­ry­je all-in-one me­dia sto­ra­ge server Cen­tria veš­ke­ré sí­ťo­vé po­ža­dav­ky nej­ná­ročnějších uži­va­telů v do­mác­nos­tech i ma­lých kan­ce­lářích," řekl Aleš Mud­ruň­ka, re­gio­nál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti NET­GEAR pro Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko a Ma­ďar­sko. „Cen­tria je na­víc na­ším pr­vním NA­Sem i rou­te­rem, kte­rý ob­sa­hu­je čteč­ku SD ka­ret a mož­nost jed­no­du­ché­ho zá­lo­ho­vá­ní je­jich ob­sa­hu."

Ce­na a dos­tup­nost
NET­GEAR Cen­tria, resp. mo­del WNDR4700, je dos­tup­ný v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů spo­leč­nos­ti NET­GEAR za do­po­ru­če­nou kon­co­vou ce­nu 6 800 Kč s DPH. Dos­tup­nost a ce­na mo­de­lu WNDR4720 bu­dou ozná­me­ny později.

Ví­ce in­for­ma­cí o za­říze­ní NET­GEAR Cen­tria je k dis­po­zi­ci na webu www.net­gear.cz, případně na strán­kách www.net­gear.com.

Zdroj: NETGEAROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter