Samsung ponúka nové riešenia pre cloud computing

Pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v ob­las­ti di­gi­tál­nych mé­dií a tech­no­ló­gií ur­če­ných pre di­gi­tál­nu kon­ver­gen­ciu Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pred­sta­vi­la no­vú ge­ne­rá­ciou cloud com­pu­tin­go­vých rie­še­ní, me­dzi kto­ré pat­rí B Se­ries Cloud Ba­se Sta­tio­na C Se­ries Cloud Mo­ni­tors. Tie­to no­vé cloud com­pu­tin­go­vé rie­še­nia bo­li vy­vi­nu­té ako reak­cia na stá­le ras­tú­ci do­pyt zá­kaz­ní­kov po väč­šom na­sa­de­ní vir­tua­li­zo­va­ných des­kto­pov vo fir­mách.

Naj­nov­šie cloud com­pu­tin­go­vé za­ria­de­nia spo­loč­nos­ti Sam­sung umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom bez­peč­ne uk­la­dať dá­ta a pris­tu­po­vať k nim pros­tred­níc­tvom jed­né­ho cen­tra­li­zo­va­né­ho server­a ale­bo sie­te, čím do­chá­dza k zjed­no­te­niu server­ov­éh­o pros­tre­dia a je mož­né pre­dísť oba­vám zo stra­ty dát ale­bo ich nev­hod­né­ho umies­tne­nia. No­vé clou­do­vé rie­še­nia spo­loč­nos­ti Sam­sung umož­ňu­jú jed­no­duch­šiu sprá­vu ce­lé­ho sys­té­mu a tým aj vy­ššiu pro­duk­ti­vi­tu, pre­to­že je mož­né ich pri­po­jiť k cen­trál­ne­mu uží­va­teľ­ské­mu server­u a pos­kyt­núť tak uží­va­te­ľom pria­my prís­tup k ope­rač­né­mu sys­té­mu a ap­li­ká­ciám, kto­ré pot­re­bu­jú.

Sam­sung po­nú­ka clou­do­vé rie­še­nia ako na bá­ze ten­kých klien­tov s ope­rač­ným sys­té­mom, tak aj bez ne­ho. Ten­ký klient B Se­ries Cloud Ba­se Sta­tio­na C Se­ries Cloud Mo­ni­tor slú­žia ako za­ria­de­nia, kto­ré sa da­jú pri­po­jiť k cen­tra­li­zo­va­né­mu server­u a pos­ky­tu­jú al­ter­na­tí­vu k tra­dič­nej PC infra­štruk­tú­re.

„Sme hr­dí na to, že mô­že­me pred­sta­viť dve no­vé rie­še­nia pre cloud com­pu­ting. Pro­duk­ty spo­loč­nos­ti Sam­sung v ra­doch B a C pos­ky­tu­jú fir­mám in­teg­ro­va­né rie­še­nia, kto­ré im umož­nia zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu za sú­čas­né­ho zní­že­nia pre­vádz­ko­vých nák­la­dov," uvie­dol Jeong-Hwan Kim, Se­nior vi­ce pre­si­dent di­ví­zie Dis­play Sa­les & Mar­ke­ting spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

B Se­ries Cloud Ba­se Sta­tiona C Se­ries Cloud Mo­ni­tors
Cloud Mo­ni­tor a Cloud Ba­se Sta­tion pos­ky­tu­jú lep­šiu úro­veň za­bez­pe­če­nia, pre­to­že ne­do­chá­dza k žiad­ne­mu lo­kál­ne­mu uk­la­da­niu dát. Sú tiež vy­ba­ve­né no­vou 2. ge­ne­rá­ciou čip­se­tov Te­ra­di­ci. Tie­to za­ria­de­nia po­nú­ka­jú krat­šiu do­bu za­vá­dzania sys­té­mu, rých­lej­šiu od­oz­vu, lep­šiu kva­li­tu ob­ra­zu a zjed­no­du­še­nú sprá­vu sys­té­mu.

No­vé cloud com­pu­tin­go­vé rie­še­nia v po­do­be zá­klad­nej sta­ni­ce Sam­sung Cloud Ba­se Sta­tion Sé­rie B umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom pra­co­vať s ich sú­čas­ný­mi mo­ni­tor­mi. Pou­ži­tím Cloud Ba­se Sta­tion (ten­ký klient umies­tne­ný v pä­te sto­ja­na) mô­žu pou­ží­va­te­lia v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút pre­me­niť svo­je sú­čas­né mo­ni­to­ry na uni­ver­zál­ne clou­do­vé dis­ple­je.

Pre kom­plet­né All in one rie­še­nie je mo­ni­tor Sam­sung Cloud Mo­ni­tor Sé­ria C vy­ba­ve­ný DVI vý­stu­pom, D-sub vstu­pom, štyr­mi por­ta­mi USB 2.0x4 a vsta­va­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi. Mo­ni­to­ry ra­du C sú k dis­po­zí­cii v dvoch veľ­kos­tiach: 19-pal­co­vé (NC191) a 23,6-pal­co­vé (NC241). Mo­ni­to­ry ra­du C vy­uží­va­jú naj­nov­šie tech­no­ló­gie LED ob­ra­zo­viek, a pos­ky­tu­jú tak pou­ží­va­te­ľom lep­šiu kva­li­tu ob­ra­zu a vďa­ka tech­no­ló­gii LED BLU, kto­rá v po­rov­na­ní s tech­no­ló­giou CCFL LCD spot­re­bú­va o 40 per­cent me­nej ener­gie, zá­ro­veň zni­žu­jú spot­re­bu ener­gie.

Zá­kla­do­vá sta­ni­ca B Se­ries Cloud Ba­se Sta­tion (NB-NH) je v pre­da­ji od ok­tób­ra.

Mo­ni­to­ry C Se­ries Cloud Mo­ni­tors (NC191 a NC241) bu­dú v pre­da­ji od de­cem­bra.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter