ČR: Nové bezpečnostné kamery Panasonic WV-SW400 a WV-SF400 I-PRO Smart HD

Pro­ve­de­ní nej­novější řady sí­ťo­vých do­me ka­mer i-Pro Smart HD s roz­sa­hem 360 stupňů od spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic, řady WV-SW400/WV-SF400, od­rá­ží spo­leh­li­vost znač­ky Pa­na­so­nic a na­bí­zí tech­no­lo­gii Me­ga Su­per Dy­na­mic, kte­rá pos­ky­tu­je 128x větší dy­na­mic­ký roz­sah. Do té­to řady patří mo­de­ly WV-SF438, 448, WV-SW458 a 548M.

Všech­ny mo­de­ly té­to řady umož­ňu­jí sle­do­vá­ní v roz­sa­hu 360 stupňů a různé dru­hy přeno­so­vých módů, včetně Wall Pa­no­ra­ma, Doub­le Pa­no­ra­ma a Quad PTZ (zob­ra­ze­ní čtyř lo­ka­lit s mož­nos­tí po­su­nu, nak­lonění a zoo­mu), což za­jiš­ťu­je do­ko­na­lý zá­znam zvo­le­ných ob­las­tí. Dá­le dis­po­nu­jí řadou fun­kcí vy­lep­šu­jí­cích kva­li­tu ob­ra­zu, zlep­šu­jí­cích efek­ti­vi­tu prá­ce a sni­žu­jí­cích zá­těž sítě dí­ky tech­no­lo­gii UniP­hier a 2 ob­las­tem s proměnli­vou kva­li­tou ob­ra­zu (VIQS).

Všech­ny mo­de­ly pos­ky­tu­jí HD zá­běry v kva­litě 1080p při frek­ven­ci 30 fps a dí­ky vy­uži­tí tech­no­lo­gie Pa­na­so­nic UniP­hier® lze souběžně strea­mo­vat da­ta ve for­má­tu H.264 a JPEG, což umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vá­ní v reál­ném ča­se a souběžně nah­rá­vat zá­znam ve Full HD roz­li­še­ní. Mož­nost říze­ní strea­mo­vá­ní dá­le za­jiš­ťu­je prio­ri­tu to­ku vi­dea, tak­že v si­tua­ci, kdy ke ka­meře souběžně přis­tu­pu­je ví­ce re­kor­dérů a klient­ských po­čí­tačů, je za­cho­ván da­to­vý přenos i kva­li­ta služ­by, aby by­la za­jištěna tr­va­lá kon­tro­la za­bez­pe­če­ní.

Tech­no­lo­gie roz­poz­ná­ní ob­li­če­je a vy­so­ké­ho dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu Me­ga Su­per Dy­na­mic pos­ky­tu­jí jas­né a os­tré sním­ky ob­li­čejů, kte­ré lze pou­žít k případ­né iden­ti­fi­ka­ci osob. Fun­kce roz­poz­ná­ní ob­li­če­je rovněž na­bí­zí mož­nost auto­ma­tic­ké ak­ti­va­ce alar­mu v kom­pa­ti­bil­ním sí­ťo­vém vi­deo­re­kor­dé­ru při ur­če­ní re­gis­tro­va­né­ho po­dezřelé­ho ob­li­če­je, čímž je upo­zorněn per­so­nál os­tra­hy. Ka­me­ry tak před­sta­vu­jí dal­ší­ho čle­na va­še­ho tý­mu os­tra­hy, kte­rý zvý­ší efek­ti­vi­tu prá­ce tý­mu a vý­razně sní­ží nák­la­dy.

No­vá řada SW400/SF400 na­bí­zí ta­ké fun­kci de­tek­ce po­hy­bu (VMD) , kte­rou lze nap­rog­ra­mo­vat pro ro­zes­lá­ní alarmů e-mai­lem či ak­ti­va­ci ji­ných sys­témů při de­tek­ci po­hy­bu v jed­né ze 4 předem vy­bra­ných ob­las­tí. De­tek­ce po­hy­bu pos­ky­tu­je per­so­ná­lu os­tra­hy auto­ma­tic­ké upo­zor­ňo­vá­ní na mož­né bez­peč­nos­tní prob­lé­my a zkra­cu­je do­bu je­jich reak­ce. Při pou­ži­tí v bu­dově lze nas­ta­ve­ním ty­pu světel­ných pod­mí­nek (50/60 Hz) eli­mi­no­vat sní­že­ní ob­ra­zo­vé kva­li­ty, což vý­razně zkra­cu­je do­bu in­sta­la­ce a sni­žu­je nák­la­dy - kon­co­vý zá­kaz­ník je tak maximálně spo­ko­jen.

Spo­je­ní těchto fun­kcí s mož­nos­tí nas­ta­ve­ní ob­las­tí souk­ro­mí až pro 4 ob­las­ti (např. ok­na, vcho­dy a vý­cho­dy) či­ní z mo­delů SW400/SF400 ideál­ní mo­ni­to­ro­va­cí za­říze­ní pro os­tra­hu kom­pli­ko­va­ných lo­ka­lit.

Kromě dříve zmíněných fun­kcí pos­ky­tu­jí mo­de­ly WV-SF448, WV-SW458 a 458M od­ol­nost vůči van­dalům a jsou navr­že­ny tak, aby vy­hově­li ce­lé šká­le uni­kát­ních řeše­ní. Mo­del WV-SF448 je vy­ba­ven me­cha­nis­mem od­ol­ným pro­ti van­dalům s vy­so­kou spo­leh­li­vos­tí a ta­ké me­cha­nic­kým uzávěrem. Ten se na­chá­zí nad ob­jek­ti­vem a lze jej dle potřeby otevřít či uzavřít. Mo­de­ly WV-SW458 a 458M jsou uzpůso­be­né pro exter­ní i inter­ní pou­ži­tí, je­li­kož dis­po­nu­jí vy­sou­še­cím za­říze­ním a ta­ké ochra­nou pro­ti vnik­nu­tí ka­te­go­rie IP66, čímž pos­ky­tu­jí mi­mořád­nou ochra­nu a za­jiš­ťu­jí nap­ros­tou pra­chotěsnost a ochra­nu ka­me­ry i před nej­silnější­mi prou­dy vo­dy z li­bo­vol­né­ho směru. Mo­del WV-SW458 tak i v těch nej­hor­ších pod­mín­kách, napřík­lad v sil­ných bouřích, pos­ky­tu­je tr­va­le po­ža­do­va­né služ­by a spl­ňu­je nej­vyš­ší oče­ká­vá­ní v obo­ru za­bez­pe­če­ní. Ver­ze M rovněž dis­po­nu­je ko­nek­to­rem M12, kte­rý je spe­ciálně ur­čen pro pev­né vzá­jem­né uchy­ce­ní za­říze­ní, kdy jsou ka­be­ly pevně připevně­ny na své mís­to. Tak mo­hou tvůrci sys­témů snad­no spo­jo­vat re­gu­lá­to­ry, mul­ti­me­diál­ní za­říze­ní i sle­do­va­cí tech­ni­ku. To či­ní z mo­de­lu WV-SW458M ideál­ní řeše­ní i pro sek­tor dop­ra­vy.

Nej­novější řada sle­do­va­cích za­říze­ní spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic před­sta­vu­je ne­ví­da­né in­te­li­gen­tní fun­kce, kte­ré přiná­ší kon­co­vým uži­va­telům jis­to­tu za­bez­pe­če­ní a in­sta­lač­ním fir­mám na­bí­zí vy­so­ce kva­lit­ní řeše­ní.

Zdroj: PanasonicOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter