ČR: Najširší rad produktov so systémom Windows 8 uvádza na trh Fujitsu

Fak­ta:
- Roz­šířená řada do­ty­ko­vých za­říze­ní se sys­té­mem Win­dows 8 za­hr­nu­je ino­va­tiv­ní po­čí­tač ty­pu „vše

v jed­nom" ES­PRI­MO X913-T, kon­ver­ti­bil­ní no­te­book LI­FE­BOOK T902, tab­let STY­LIS­TIC Q572 a hyb­rid­ní tab­let STY­LIS­TIC Q702.

- No­vé mo­de­ly se sys­té­mem Win­dows 8 jsou ten­čí, leh­čí a vý­konnější než stá­va­jí­cí mo­de­ly se sys­té­mem Win­dows 7, a napl­no vy­uží­va­jí no­vých mož­nos­tí ope­rač­ní­ho sys­té­mu, zej­mé­na více­do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní a ov­lá­dá­ní pe­rem.
- Pod­ni­ky ma­jí mož­nost vol­by me­zi li­cen­ce­mi na sys­tém Win­dows 8 ne­bo Win­dows 7

Spo­leč­nost Fu­jit­su před­sta­vu­je jed­no z nej­šir­ších por­tfo­lií za­říze­ní se sys­té­mem Win­dows 8. Do por­tfo­lia patří ino­va­tiv­ní po­čí­tač ty­pu „all in one" ES­PRI­MO X913-T, kon­ver­ti­bil­ní no­te­book LI­FE­BOOK T902, tab­let STY­LIS­TIC Q572 a hyb­rid­ní tab­let STY­LIS­TIC Q702

Od tab­letů přes kon­ver­ti­bil­ní no­te­boo­ky až po re­vo­luč­ní no­vý stol­ní po­čí­tač, to je no­vé por­tfo­lio pro­duktů Fu­jit­su, kte­ré rea­gu­je na dra­ma­tic­ké změ­ny ve způso­bu prá­ce s po­čí­ta­či. Me­zi ně patří napřík­lad roz­voj do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní, neus­tá­lé připo­je­ní k inter­ne­tu a jed­not­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní v po­čí­ta­čích, no­te­boo­cích a tab­le­tech. Před­sta­ve­né por­tfo­lio zoh­led­ňu­je je­den z hlav­ních trendů sou­čas­nos­ti - pou­ží­vá­ní vlas­tních za­říze­ní za­městnanců (BYOD) a prá­ci s něko­li­ka různý­mi za­říze­ní­mi během dne.

No­vé mo­de­ly se sys­té­mem Win­dows 8 jsou ten­čí, leh­čí a vý­konnější než stá­va­jí­cí mo­de­ly se sys­té­mem Win­dows 7 a napl­no vy­uží­va­jí no­vých mož­nos­tí ope­rač­ní­ho sys­té­mu. Jed­ná se zej­mé­na o více­do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní a ov­lá­dá­ní pe­rem. „Během pos­led­ních de­se­ti let si do­ty­ko­vá za­říze­ní naš­la své mís­to ve všech ob­las­tech pod­ni­ká­ní. Při vý­vo­ji no­vé ge­ne­ra­ce za­říze­ní Fu­jit­su jsme chtě­li dát uži­va­telům k dis­po­zi­ci všech­ny vý­ho­dy sou­čas­ných tech­no­lo­gií me­zi než patří i pod­po­ra do­ty­ko­vé­ho ov­lá­dá­ní. Pra­cov­ní prostředí je dí­ky to­mu přívětivější a in­tui­tivnější. V sou­čas­nos­ti na­bí­zí­me jed­no z nej­šir­ších por­tfo­lií za­říze­ní se sys­té­mem Win­dows 8 na tr­hu," uvedl Jan Šplí­chal, pro­duk­to­vý a PR ma­na­žer Fu­jit­su Tech­no­lo­gy So­lu­tions Čes­ká re­pub­li­ka.

No­vé mo­de­ly bu­dou v pro­de­ji bu­dou po uve­de­ní sys­té­mu Win­dows 8 spo­leč­nos­tí Mic­ro­soft 26. říj­na 2012.

Jed­nou z vý­ji­meč­ných no­vých fun­kcí je ultraz­vu­ko­vé čid­lo přítom­nos­ti uži­va­te­le, kte­rým je vy­ba­ven po­čí­tač ES­PRI­MO X913-T. To­to čid­lo po­ne­chá­vá mo­ni­tor za­pnu­tý po ce­lou do­bu, kdy uži­va­tel se­dí u po­čí­ta­če, i když ne­pou­ží­vá žá­dná vstup­ní za­říze­ní ja­ko jsou klá­ves­ni­ce, myš ne­bo do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka. Jak­mi­le ale uži­va­tel od­ej­de ze své­ho pra­cov­ní­ho místa, je po­čí­tač auto­ma­tic­ky uzam­čen a přej­de do re­ži­mu níz­ké spotřeby. Fun­kce umož­ňu­je před­nas­ta­vit i úpl­né vy­pnu­tí po­čí­ta­če. Při náv­ra­tu se po­čí­tač od­em­kne po­té, co se uži­va­tel po­dí­vá na 23" ob­ra­zov­ku s vy­so­kým roz­li­še­ním a fun­kce roz­poz­ná­vá­ní ob­li­če­je jej iden­ti­fi­ku­je. Všes­tran­ný po­čí­tač ES­PRI­MO X913-T je vy­ba­ven více­do­ty­ko­vým dis­ple­jem a lze jej umís­tit do vo­do­rov­né po­lo­hy, což je ideál­ní řeše­ní pro spo­lup­rá­ci něko­li­ka uži­va­telů.

No­vá mo­de­lo­vá řada za­říze­ní Fu­jit­su se sys­té­mem Win­dows 8 os­lo­ví i fi­rem­ní uži­va­te­le, kteří po­ža­du­jí st­yl a po­hod­lí do­ty­ko­vé­ho tab­le­tu, ale nechtějí se vzdát pok­ro­či­lých fun­kcí za­bez­pe­če­ní. Fu­jit­su STY­LIS­TIC Q572 je 10,1" tab­let, kte­rý spo­ju­je vy­so­ký vý­kon a pok­ro­či­lé fun­kce za­bez­pe­če­ní ja­ko jsou in­teg­ro­va­ný sní­mač otisků prstů, čteč­ka ka­ret Smar­tCard a pl­né šif­ro­vá­ní dis­ku (FDE). Vý­měnná ba­te­rie umož­ňu­je pra­co­vat po ce­lý den. Spo­leč­nost Fu­jit­su na­bí­zí ta­ké ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní tab­let STY­LIS­TIC Q702 se sys­té­mem Win­dows 8. Na ces­tách ho lze pou­ží­vat ja­ko tab­let, v kan­ce­láři se pak po připo­je­ním vo­li­tel­né klá­ves­ni­ce snad­no změní na běž­ný no­te­book.

Řada za­říze­ní Fu­jit­su se sys­té­mem Win­dows 8 ob­sa­hu­je ta­ké je­den z nej­leh­čích a nej­ten­čích 13,3" kon­ver­ti­bil­ních no­te­book LI­FE­BOOK T902. No­te­book je vy­ba­ven pok­ro­či­lý­mi fun­kce­mi za­bez­pe­če­ní, ja­ko jsou tech­no­lo­gie In­tel vPro, čteč­ka ka­ret Smar­tCard ne­bo mo­dul TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le). Uži­va­te­lé si mo­hou pořídit dopl­ňko­vý rep­li­ká­tor portů pro snad­né připo­je­ní v pod­ni­ko­vých prostředích ne­bo vy­užít mo­du­lár­ní šach­tu, do kte­ré lze vlo­žit dru­hou ba­te­rii ne­bo dru­hý pev­ný disk.

No­te­boo­ky, tab­le­ty a po­čí­ta­če Fu­jit­su se sys­té­mem Win­dows 8 uži­va­telům přiná­še­jí řadu vý­hod - napřík­lad pod­po­ru tech­no­lo­gií Ado­be Flash a HTML5 v proh­lí­že­či Inter­net Explo­rer 10, pl­nou pod­po­ru něko­li­ka uži­va­tel­ských úč­tu (i v tab­le­tech) ne­bo přís­tup k portům USB a úpl­nou kom­pa­ti­bi­li­tu stá­va­jí­cích my­ší, klá­ves­nic a dal­ších pe­ri­fe­rií s roz­hra­ním USB. Všech­ny mo­de­ly se sys­té­mem Win­dows 8 ma­jí ši­ro­ké mož­nos­ti připo­je­ní k inter­ne­tu prostřed­nic­tvím tech­no­lo­gie Wi-Fi a mo­bil­ní­ho da­to­vé­ho připo­je­ní UMTS/4G. Tech­no­lo­gie Blue­tooth za­jiš­ťu­je po­hodl­né připo­je­ní bez­drá­to­vých pe­ri­fer­ních za­říze­ní.

Pro fir­my a spo­leč­nos­ti, kte­ré za­tím nechtějí zce­la přejít na sys­tém Win­dows 8, na­bí­zí Fu­jit­su mož­nost vol­by li­cen­ce na sys­tém Win­dows 7 ne­bo Win­dows 8. Zá­kaz­ní­ci s li­cen­cí na sys­tém Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal ta­ké mo­hou pro­vést downgra­de na sys­tém Win­dows XP.

Zdroj: FujitsuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter