ČR: Superpočítač na univerzite v Mainzi zložený zo serverov ASUS

ASUS ve spo­lup­rá­ci s fir­mou MEGWARE, před­ním němec­kým in­teg­rá­to­rem HPC na ev­rop­ském tr­hu, do­dal ví­ce než 500 serverů RS904A-E6/PS4 pro vy­tvoření vý­po­čet­ní­ho (HPC) clus­te­ru na němec­ké uni­ver­zitě Jo­han­ne­se Gu­ten­ber­ga v Mo­hu­či. Pod­le sez­na­mu su­per­po­čí­tačů TOP500 z po­lo­vi­ny ro­ku 2012 se no­vý clus­ter s náz­vem MO­GON vy­špl­hal na 81. příč­ku ce­losvěto­vé­ho hod­no­ce­ní nej­vý­konnějších po­čí­tačů. Clus­ter je za­lo­žen na server­ech ASUS RS904A-E6/PS4, z nichž kaž­dý je vy­ba­ven čtyřmi pro­ce­so­ry AMD Op­te­ron 6272 Inter­la­gos s frek­ven­cí 2,1 GHz (až 64 ja­der na uzel), tech­no­lo­gií In­fi­ni­Band QDR s rych­los­tí až 40 Gb/s a 1620W na­pá­je­cí­mi zdro­ji 80 PLUS Pla­ti­num. Dí­ky té­to ar­chi­tek­tuře a vý­ko­nu do­sa­hu­je mo­huč­ský su­per­po­čí­tač v tes­tu Lin­pack rych­los­ti 204,99 TFLOP.

Spo­lup­rá­ce s MEGWARE
ASUS se spo­leč­nos­tí MEGWARE již dříve spo­lup­ra­co­val na vy­tvoření za­káz­ko­vé­ho su­per­po­čí­ta­če v rám­ci pro­jek­tu Vien­na Scien­ti­fic Clus­ter (do­kon­čen v čer­vnu 2011), kte­rý se za­řadil na 56. příč­ku v žebříč­ku TOP500 nej­vý­konnějších po­čí­tačů svě­ta. Obě fir­my se le­tos zno­vu spo­ji­ly, aby ten­tok­rát vy­tvoři­ly HPC clus­ter MO­GON pro uni­ver­zi­tu Jo­han­ne­se Gu­ten­ber­ga v Mo­hu­či.

Uni­ver­zi­ta v Mo­hu­či, kte­rá se pros­la­vi­la vý­zku­my v ob­las­ti ma­te­ma­ti­ky, bio­lo­gie, me­di­cí­ny, přírod­ních věd, chemie ne­bo stro­jí­ren­ství, po­žá­da­la spo­leč­nost MEGWARE o vy­tvoření HPC clus­te­ru, jenž by roz­šířil je­jí vý­po­čet­ní mož­nos­ti.

Oběma do­da­va­telům se po­dařilo ses­ta­vit vý­kon­ný a přitom hos­po­dár­ný HPC clus­ter vy­uží­va­jí­cí vy­spě­lý hardware a účin­ný sys­tém na­pá­je­ní. HPC clus­ter MO­GON byl na uni­ver­zitě in­sta­lo­ván v čer­vnu a v sou­čas­né době se těší 81. mís­tu v ce­losvěto­vém hod­no­ce­ní su­per­po­čí­tačů TOP500 - je osa­zen 33 792 pro­ce­so­ry s cel­ko­vým vý­ko­nem 204,99 TFLOP. V Němec­ku se MO­GON stal do­kon­ce os­mým nej­vý­konnějším su­per­po­čí­ta­čem. Dí­ky clus­te­ru lze ny­ní pro­vádět pod­robnější vý­zkum, za­cho­vat stá­va­jí­cí prog­ra­mo­vé vy­ba­ve­ní a sou­časně pod­po­ro­vat no­vé vědec­ké pro­jek­ty.

Hardwaro­vé pa­ra­met­ry
HPC clus­ter MO­GON tvoří ví­ce než 500 serverů ASUS RS904A-E6/PS4 s vy­so­ko­ry­chlos­tním roz­hra­ním In­fi­ni­Band QDR na­bí­ze­jí­cím rych­lost 40 Gb/s a neob­vyk­le níz­kou la­ten­ci. Server­y RS904A-E6/PS4 na­bí­ze­jí vy­so­kou hus­to­tou čtyřjád­ro­vých pro­ce­sorů, čtyřka­ná­lo­vé pamě­ti a čtyři řadi­če LAN. Přes­to­že do­sa­hu­jí enor­mních vý­konů, je­jich ener­ge­tic­ká účin­nost či­ní dí­ky 1620W na­pá­je­cím zdrojům 80 PLUS Pla­ti­num až 94 %, což za­ru­ču­je sta­bil­ní pro­voz.

Zdroj: ASUSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter