Axis získal prestížnu cenu Wall Street Journal za technologickú inováciu

Spo­loč­nosť Axis Com­mu­ni­ca­tions zís­ka­la oce­ne­nie Tech­no­lo­gy In­no­va­tion Award ude­ľo­va­né den­ní­kom The Wall Street Jour­nal za tech­no­ló­giu Lig­htfin­der v ka­te­gó­rii Phy­si­cal Se­cu­ri­ty (fy­zic­ká bez­peč­nosť). Lig­htfin­der umož­ňu­je IP ka­me­rám do­sa­ho­vať vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky aj v prob­lé­mo­vých sve­tel­ných pod­mien­kach a roz­li­šo­vať far­by v tak­mer úpl­nej tme.

Lig­htfin­der je špič­ko­vá tech­no­ló­gia, kto­rá umož­ňu­je sie­ťo­vým ka­me­rám „vi­dieť" de­tai­ly a far­by - a to aj tak­mer pot­me. Far­by je mož­né v ob­ra­ze za­cho­vať bez to­ho, aby bo­lo nut­né ume­lé os­vet­le­nie. Spo­loč­nosť Axis tú­to tech­no­ló­giu ce­los­ve­to­vo pred­sta­vi­la v ro­ku 2011. Tech­no­ló­gia Lig­htfin­der je re­vo­luč­ným vy­lep­še­ním pre doh­ľa­do­vé ka­me­ry a v ka­te­gó­rii Phy­si­cal Se­cu­ri­ty (fy­zic­ká bez­peč­nosť) sa sta­la je­di­ným ví­ťa­zom.

„Je nám cťou a po­te­še­ním, že sme to­to oce­ne­nie zís­ka­li," po­ve­dal Ray Mau­rit­sson, pre­zi­dent a CEO spo­loč­nos­ti Axis Com­mu­ni­ca­tions. „Potvr­dzu­je to, že si­la na­šej spo­loč­nos­ti je v ino­vá­ciách a že Axis je v ob­las­ti IP vi­deo doh­ľa­du sve­to­vým líd­rom."

William Webb, ve­dú­ci tech­no­lo­gic­ké­ho od­de­le­nia spo­loč­nos­ti Neul Ltd. a po­rot­ca cien za tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie In­no­va­tion Awards v roz­ho­vo­re pre Wall Street Jour­nal po­ve­dal, že spo­loč­nosť Axis skĺbi­la nie­koľ­ko rôz­nych my­šlie­nok a obo­ha­ti­la tak in­te­li­gen­ciu, kto­rá sto­jí za fun­kcia­mi doh­ľa­do­vých ka­mier - pri­čom všet­ky tie­to my­šlien­ky bo­li nie­čím vý­ni­moč­né.

Do sú­ťa­že v ob­las­ti tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií Tech­no­lo­gy In­no­va­tion Awards lis­tu Wall Street Jour­nal sa v ro­ku 2012 prih­lá­si­lo 536 uchá­dza­čov z 24 ze­mí. Tím re­dak­to­rov a re­por­té­rov pres­kú­mal prih­láš­ky a 172 naj­zau­jí­ma­vej­ších z nich od­ov­zdal na po­sú­de­nie ne­zá­vis­lej po­ro­te, kto­rú tvo­ri­li zá­stup­co­via z in­ves­tič­ných spo­loč­nos­tí hľa­da­jú­cich no­vé pro­jek­ty, zá­stup­co­via uni­ver­zít a fi­riem. Z toh­to ob­je­mu po­rot­co­via vy­bra­li 37 ví­ťa­zov v cel­kom 18 ka­te­gó­riách.

Me­dzi ďal­šie ce­ny, kto­ré spo­loč­nosť Axis zís­ka­la za svo­ju tech­no­ló­giu Lig­htfin­der, pa­tria Pri­va­te Se­cu­ri­ty Award (2012), ASIS Ac­co­la­des (2011) a GSN Awards (2011).

Zdroj: Axis CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter