Nevyužívate v biznise dáta? Vaše šance na úspech klesajú

Vo sve­te vzni­ká kaž­dé dva dni ta­ký ob­jem dát, ako do­ká­za­lo ľud­stvo vy­tvo­riť od vzni­ku ci­vi­li­zá­cie až do ro­ku 2003. Fir­my však dá­ta ne­ve­dia vy­užiť, čím pod­ľa pries­ku­mu Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit pri­chá­dza­jú o mož­nosť zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu a zlep­šiť fi­nan­čné vý­sled­ky.

Schop­nosť vy­uží­vať pri pod­ni­ka­ní dá­ta, kto­ré má fir­ma k dis­po­zí­cii, ov­plyv­ňu­je jej hos­po­dá­re­nie aj ús­pech na tr­hu. Vy­plý­va to zo štú­die Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit (EIU), kto­rý spon­zo­ro­va­la sof­tvé­ro­vá a kon­zul­tač­ná spo­loč­nosť SAS.

Do pries­ku­mu sa za­po­ji­lo vy­še 700 pod­ni­kov z ce­lé­ho sve­ta. Tak­mer po­lo­vi­ca z fi­riem, kto­ré v hos­po­dá­re­ní „vý­raz­ne pre­vy­šu­jú svo­jich kon­ku­ren­tov", uvied­la, že má dob­re za­de­fi­no­va­nú stra­té­giu pre vy­uži­tie dát. Je to štvor­ná­sob­ne viac ako vo fir­mách, kto­rých hos­po­dár­ske vý­sled­ky sú v po­rov­na­ní s naj­väč­ší­mi ri­val­mi prie­mer­né.

Pries­kum EIU uka­zu­je, že pre fir­my by ma­lo byť vy­uží­va­nie dát v pod­ni­ka­ní prio­ri­tou. Dá­to­vú ana­ly­ti­ku by ma­li za­pra­co­vať do pod­ni­ko­vej stra­té­gie a naj­ímať ľu­dí, kto­rí ma­jú pot­reb­né zna­los­ti a skú­se­nos­ti s vy­uží­va­ním dát pre pod­po­ru roz­ho­do­va­nia.

Dá­ta ne­ma­li pre pod­ni­ka­nie nik­dy ta­ký veľ­ký vý­znam ako ma­jú dnes. „Nik­dy tiež nep­ri­ná­ša­li ta­ké veľ­ké príl­eži­tos­ti. Fir­my ma­jú v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cií ob­rov­ské množ­stvá rôz­nych dru­hov dát a ich ob­je­my ras­tú expo­nen­ciál­ne," poz­na­me­ná­va ria­di­teľ­ka SAS Slo­va­kia Ha­na Kvar­to­vá.

Pod­ľa ria­di­te­ľa Goog­lu Eri­ca Schmid­ta dnes vo sve­te vzni­ká kaž­dé dva dni ta­ký ob­jem dát, ako do­ká­za­lo ľud­stvo vy­tvo­riť od vzni­ku ci­vi­li­zá­cie až do ro­ku 2003. Čo­raz viac ich zbie­ra­jú aj fir­my - až 73 per­cent z nich pod­ľa pries­ku­mu EIU v os­tat­nom ro­ku zin­ten­zív­ni­lo zber dát.

„Pod­ni­ko­vé dá­ta sú však prí­no­som iba vte­dy, ak pri­ná­ša­jú ma­na­žé­rom no­vé poh­ľa­dy," ho­vo­rí H. Kvar­to­vá. Potvr­dzu­je to vý­skum Eri­ca Bryn­jol­fsso­na, eko­ná­ma zo Sloan School od Ma­na­ge­ment, pod­ľa kto­ré­ho „dá­to­vo orien­to­va­né roz­ho­do­va­nie" - či­že nie­len zbie­ra­nie dát, ale aj ich vy­uží­va­nie pri dô­le­ži­tých roz­hod­nu­tiach - zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu fi­riem o 5 až 6 per­cent.

Pries­kum Eco­no­mist In­telli­gen­ce Unit však uka­zu­je, že mno­hé fir­my stá­le ne­do­ká­žu dos­tup­né dá­ta zu­žit­ko­vať. Zhru­ba štvr­ti­na res­pon­den­tov potvr­di­la, že veľ­ká väč­ši­na pod­ni­ko­vých dát zos­tá­va vo fir­mách ne­vyu­ži­tá. A vy­še po­lo­vi­ca uvied­la, že ich za­mes­tná­va­teľ vie zu­žit­ko­vať iba po­lo­vi­cu zo svo­jich dra­ho­cen­ných dát.

Zdroj: SASOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter