Knihy formujú náš mozog od začiatku

Vďa­ka kni­hám a edu­kač­ným hrač­kám mô­žu byť de­ti chyt­rej­šie, kni­hy ale tiež ov­plyv­ňu­jú spô­sob, akým mo­zog ras­tie. Tvr­dia to ved­ci z Pen­nsyl­ván­skej uni­ver­zi­ty, kto­rí skú­ma­li „cit­li­vú do­bu" na za­čiat­ku ži­vo­ta, ke­dy vy­ví­ja­jú­ci sa mo­zog ov­plyv­ňu­jú vý­raz­ne vply­vy oko­lia.

Vý­sku­my po­rov­ná­va­jú­ce jed­no- a dvoj­va­ječ­né dvo­jič­ky uka­zu­jú, že pri vý­vi­ne moz­go­vej kô­ry hra­jú dô­le­ži­tú úlo­hu gé­ny. Me­nej sa ale vie, ako na jej roz­voj v pr­vých fá­zach ži­vo­ta vplý­va­jú skú­se­nos­ti člo­ve­ka. Mar­ta Fa­ra­ho­vá a jej ko­le­go­via z Pen­nsyl­ván­skej uni­ver­zi­ty pre­to skú­ma­li 64 de­tí z chu­dob­né­ho pros­tre­dia po dos­pe­losť. Nav­ští­vi­li de­ti vo ve­ku 4 a 8 ro­kov a hod­no­ti­li pros­tre­die v kto­rom ži­li, nap­rík­lad množ­stvo kníh a edu­kač­ných hra­čiek a mie­ru blíz­kos­ti a pod­po­ry, kto­rú dos­tá­va­li od svo­jich ro­di­čov. 

Viac ako 10 ro­kov po dru­hej náv­šte­ve v ich do­mác­nos­tiach skú­ma­li ved­ci sním­ky mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie moz­gu účas­tní­kov štú­die. Zis­ti­li, že mie­ra men­tál­nej sti­mu­lá­cie vo ve­ku 4 ro­kov ov­plyv­ni­la na kon­ci dos­pie­va­nia hrúb­ku dvoch ob­las­tí kô­ry, kto­rá bo­la ten­šia, ak bo­la sti­mu­lá­cia väč­šia. Jed­na z ob­las­tí, spod­ný spán­ko­vý zá­vit, sú­vi­sí s kom­plexný­mi vi­zuál­ny­mi schop­nos­ťa­mi ako je roz­poz­ná­va­nie slov. 

Pros­tre­die vo ve­ku 8 ro­kov ma­lo na mo­zog men­ší vplyv a fak­to­ry ako in­te­li­gen­cia mat­ky či mie­ra jej sta­ros­tli­vos­ti mo­zog neov­plyv­ni­li vô­bec. 

Pred­chá­dza­jú­ce vý­sku­my uká­za­li, že zneu­ží­va­nie, za­ned­bá­va­nie a chu­do­ba v det­stve mô­žu rast moz­gu spo­ma­ľo­vať. No­vé vý­sled­ky vplyv oko­lia eš­te pod­čiar­ku­jú a pod­ľa Fa­ra­ho­vej do­ka­zu­jú, že aj ma­lá zme­na na za­čiat­ku ži­vo­ta mô­že ov­plyv­niť mo­zog na ce­lý ži­vot.
Keď sa mo­zog vy­ví­ja, vy­tvá­ra viac syn­ap­sií, ale­bo ner­vo­vých pre­po­je­ní. Má­lo pou­ží­va­né pre­po­je­nia sa nes­kôr eli­mi­nu­jú a ten­to pro­ces veľ­mi zá­vi­sí od skú­se­nos­tí. Zis­te­nia uká­za­li, že men­tál­na sti­mu­lá­cia v pr­vých ro­koch ži­vo­ta zvy­šu­je roz­sah toh­to syn­ap­tic­ké­ho pre­re­zá­va­nia. To zna­me­ná sten­če­nie moz­go­vej kô­ry ale tiež ze­fek­tív­ne­nie spra­co­vá­va­nia in­for­má­cie. 

„Je to pr­vý poh­ľad na to, ako pros­tre­die nes­kôr v ži­vo­te ov­plyv­ňu­je štruk­tú­ru moz­gu," po­ve­dal Fa­ra­ho­vá. „Ako pri všet­kých po­zo­ro­va­niach to ne­mô­že­me tvr­diť s is­to­tou, ale zdá sa prav­de­po­dob­né, že kog­ni­tív­na sti­mu­lá­cia na za­čiat­ku ži­vo­ta vied­la k zme­nám hrúb­ky moz­go­vej kô­ry." 

Fa­ra­ho­vá do­da­la, že vý­skum je len na za­čiat­ku a te­raz sa sna­žia ved­ci lep­šie po­cho­piť pres­ný spô­sob ov­plyv­ňo­va­nia štruk­tú­ry moz­gu.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter