ČR: Herný notebook Razer Blade v dizajne Star Wars

Ra­zer, před­ní spo­leč­nost na po­li špič­ko­vé­ho her­ní­ho hardwaru, vy­hla­šu­je soutěž, v rám­ci níž zís­ká je­den šťast­ný vý­her­ce her­ní no­te­book Ra­zer Bla­de v uni­kát­ním de­sig­nu Star Wars: The Old Re­pub­lic.

Ten­to no­te­book Ra­zer Bla­de v hod­notě přesa­hu­jí­cí 15 000 do­larů, je­hož vzhled je in­spi­ro­ván sá­gou Star Wars, je zce­la je­di­neč­ný: v ce­lém zná­mém ves­mí­ru, od na­ší ga­laxie až po tu předa­le­kou, se na­chá­zí jen je­den je­di­ný exem­plář.

„Star Wars jsou měřít­kem, kte­rým je po­su­zo­ván ce­lý sou­čas­ný zá­bav­ní průmysl, a Ra­zer Bla­de je stan­dar­dem sku­teč­né mo­bi­li­ty, vý­kon­nos­ti a ino­va­cí v ob­las­ti hra­ní na PC," řekl Ro­bert ‚Ra­zer­Guy' Kra­koff, ředi­tel Ra­zer USA. „Jsme ve­li­ce rá­di, že se může­me spo­lečně s Lu­ca­sArts a BioWare po­dí­let na tom­to zá­bav­ném pro­jek­tu. Je to pro nás stvr­ze­ním to­ho, co má­me spo­leč­né - lás­ky k dob­ré zá­bavě a sna­hy na­bíd­nout na­šim fa­nouškům nap­ros­té maximum."

Do soutěže se může­te přih­lá­sit na ad­re­se www.ra­zer­zo­ne.com/Wiel­dThe­For­ce. Vý­her­ce na dru­hém místě obdr­ží ba­lí­ček pro­duktů od spo­leč­nos­ti Ra­zer s te­ma­ti­kou Star Wars: The Old Re­pub­lic, napřík­lad her­ní myš, slu­chát­ka s mik­ro­fo­nem, pod­lož­ka pod myš a klá­ves­ni­ce s re­vo­luč­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním Switchbla­de od spo­leč­nos­ti Ra­zer.

Ra­zer Bla­de je ten­ký pou­hých 22 mi­li­metrů, což je méně než po­lo­vi­na běžné­ho her­ní­ho no­te­boo­ku se srov­na­tel­ným vý­ko­nem. I s ba­te­rií ce­lý sys­tém vá­ží ne­ce­lé 3 ki­log­ra­my - te­dy po­lo­vi­nu to­ho, co os­tat­ní her­ní no­te­boo­ky. Je te­dy nej­leh­čím a zá­ro­veň nej­ten­čím no­te­boo­kem ve své třídě.

Ra­zer Bla­de na­bí­zí vý­kon srov­na­tel­ný s nej­silnější­mi tra­dič­ní­mi her­ní­mi no­te­boo­ky, ov­šem při pou­hém zlom­ku je­jich vá­hy a ve­li­kos­ti.

Šťast­ný vý­her­ce si bu­de mo­ci s Ra­zer Bla­de vy­chut­nat nej­žhavější gra­fic­ky ná­roč­né ti­tu­ly (při za­cho­vá­ní fe­no­me­nál­ní sním­ko­va­cí rych­los­ti) na bá­ječ­ném 17,3-pal­co­vém HD dis­ple­ji. In­teg­ro­va­ný SSD disk je scho­pen do­dá­vat da­ta až třik­rát rych­le­ji než běžné pev­né dis­ky, dí­ky če­muž do­ká­že stroj nas­tar­to­vat dos­lo­va během okam­ži­ku.

Nejdůle­žitějším a nej­cha­rak­te­ris­tičtějším pr­vkem Ra­zer Bla­de je však mno­ha ce­na­mi ověnče­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní Je­di­neč­ný in­teg­ro­va­ný LCD dis­plej/více­do­ty­ko­vý pa­nel a 10 dy­na­mic­kých adap­ta­bil­ních klá­ves umož­ňu­jí do­ko­na­lé ov­lá­dá­ní li­bo­vol­né hry. Prog­ra­má­toři Ra­ze­ru i sa­mot­ná her­ní ko­mu­ni­ta vy­tváří pro Switchbla­de stá­le no­vé a no­vé herně za­měřené ap­li­ka­ce. Me­zi ni­mi naj­de­te napřík­lad Com­bat Log­ger pro Star Wars: The Old Re­pub­lic, kte­rý za­zna­me­ná­vá a na se­kun­dár­ním dis­ple­ji zob­ra­zu­je her­ní da­ta, ja­ko je způso­be­né poš­ko­ze­ní za se­kun­du (DPS) či lé­če­ní za se­kun­du (HPS).

Roz­hra­ní Switchbla­de lze ta­ké pou­žít pro hle­dá­ní rad na webu k dal­ší­mu pos­tu­pu, sle­do­vá­ní vi­deí on­li­ne, ko­mu­ni­ka­ci na so­ciál­ních sí­tích či vy­uží­vá­ní různých spe­ciál­ních fun­kcí, aniž by by­lo nut­né opouštět hru.

O her­ním no­te­boo­ku Ra­zer Bla­de
Ra­zer Bla­de je 17pal­co­vý her­ní no­te­book, jenž na­bí­zí extrém­ní vý­kon a řadu no­vých fun­kcí a ap­li­ka­cí v ultrapřenos­né po­době. Uv­nitř od­leh­če­né hli­ní­ko­vé konstruk­ce se uk­rý­vá pro­ce­sor In­tel Co­re i7 a vy­so­ce vý­kon­ný gra­fic­ký čip NVI­DIA Ge­For­ce. Re­vo­luč­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní Switchbla­de, jež se na­chá­zí ved­le pl­né klá­ves­ni­ce no­te­boo­ku Bla­de, by­lo navr­že­no přímo spo­leč­nos­tí Ra­zer. Je­ho smys­lem je proh­lou­bit her­ní zá­žit­ky a pos­kyt­nout hráčům lep­ší mož­nost ov­lá­da­ní je­jich ob­lí­be­ných ti­tulů. Switchbla­de se sklá­dá z 10 adap­ta­bil­ních klá­ves a více­do­ty­ko­vé­ho LCD pa­ne­lu, na kte­rém se ta­ké mo­hou zob­ra­zo­vat různé her­ní in­for­ma­ce. Se svý­mi 22 mi­li­met­ry šířky a ne­ce­lý­mi 3 ki­log­ra­my vá­hy je Ra­zer Bla­de pr­vním sku­teč­ným her­ním no­te­boo­kem na světě.

Ví­ce in­for­ma­cí o her­ním no­te­boo­ku Ra­zer Bla­de naj­de­te na strán­kách www.ra­zer­zo­ne.com/Bla­de.

Zdroj: RazerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter