Firma Ryoka Global končí s výrobou v Nitre

Spo­loč­nosť Ryo­ka Glo­bal Euro­pe, kto­rá vy­rá­ba plas­to­vé kom­po­nen­ty pre pro­du­cen­tov te­le­ví­zo­rov, kon­com no­vem­bra toh­to ro­ka kon­čí s vý­ro­bou vo svo­jom ni­trian­skom zá­vo­de. Ako in­for­mo­val den­ník Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN), o prá­cu prí­de 227 za­mes­tnan­cov. "Spo­loč­nosť im vy­pla­tí tri­nás­te pla­ty, prep­la­tí ne­vy­čer­pa­né do­vo­len­ky a od­stup­né pod­ľa Zá­kon­ní­ka prá­ce," potvr­di­la ko­niec vý­ro­by pre HN šéf­ka per­so­nál­ne­ho od­de­le­nia spo­loč­nos­ti Sil­via Gru­pa­čo­vá. Fir­ma sa pod­ľa nej nep­re­sú­va do žiad­nej inej kra­ji­ny. Spo­loč­nosť Ryo­ka prein­ves­to­va­la do vý­stav­by zá­vo­du v ni­trian­skom prie­my­sel­nom par­ku zhru­ba 10 mil. eur. Fir­ma bo­la na Slo­ven­sku za­lo­že­ná pod­ľa vý­pi­su z Ob­chod­né­ho re­gis­tra SR v ro­ku 2007. Spo­loč­ník­mi vo fir­me sú ja­pon­ské spo­loč­nos­ti Ryo­ka San­gyo, Ryo­ka Ko­gyo a Ni­chi­den Ko­gyo.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter