Operátor UPC vlani hospodáril so stratou 8 mil. eur

Spo­loč­nosť UPC Broad­band Slo­va­kia (UPC) vy­ká­za­la v mi­nu­lom ro­ku stra­tu 8 mil. eur. V po­rov­na­ní s ro­kom 2010 sa zá­por­ný hos­po­dár­sky vý­sle­dok zní­žil o tak­mer 21 mil. eur. Pre­vádz­ko­vé vý­no­sy UPC sa vla­ni po­hy­bo­va­li na úrov­ni 47,7 mil. eur, čo op­ro­ti pred­chá­dza­jú­ce­mu ro­ku pred­sta­vu­je 4,6-per­cent­ný pok­les. Ako ďa­lej vy­plý­va z úč­tov­nej zá­vier­ky spo­loč­nos­ti zve­rej­ne­nej v Ob­chod­nom ves­tní­ku, vý­raz­ne, až o 25 mil. eur, kles­li v mi­nu­lom ro­ku pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. Tie v ro­ku 2011 do­siah­li 44 mil. eur, za­tiaľ čo rok pred­tým to bo­lo viac než 70 mil. eur. Vlas­tné ima­nie spo­loč­nos­ti pred­sta­vo­va­lo zá­por­ných 77,1 mil. eur.

UPC Broad­band Slo­va­kia, s.r.o. na Slo­ven­sku pos­ky­tu­je služ­by te­le­ví­zie, ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a te­le­fo­no­va­nia. Na slo­ven­skom tr­hu pô­so­bí od ro­ku 2005. Je sú­čas­ťou me­dzi­ná­rod­nej spo­loč­nos­ti Li­ber­ty Glo­bal, kto­rá je jed­ným z pop­red­ných káb­lo­vých ope­rá­to­rov s tak­mer 20 mi­lión­mi zá­kaz­ní­kov v 13 kra­ji­nách sve­ta.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter