SAP HANA Cloud, jedna z prvých in-memory platforiem na báze cloudu

Spo­loč­nosť SAP AG, sve­to­vý lí­der v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­mov, pred­sta­vi­la svo­je plá­ny tý­ka­jú­ce sa SAP HA­NA Cloud - plat­for­my na bá­ze clou­du bu­dú­cej ge­ne­rá­cie za­lo­že­nej na re­vo­luč­nej in-me­mo­ry tech­no­ló­gii. Ako pr­vé po­nu­ky v rám­ci SAP HA­NA Cloud sú sprís­tup­ne­né rie­še­nia SAP NetWeaver Cloud a SAP HA­NA One. No­vin­ku spo­loč­nosť ozná­mi­la na po­du­ja­tí SAP Te­chEd 2012, kto­ré pre­bie­ha­lo od 16. do 19. ok­tób­ra v Las Ve­gas. SAP HA­NA Cloud po­nú­ka nie­koľ­ko kľú­čo­vých fun­kcií:

• SAP HA­NA Ap­pSer­vi­ces v SAP HA­NA Cloud je služ­ba, kto­rá má za cieľ umož­niť vý­vo­jo­vým pra­cov­ní­kom vy­tvá­rať ap­li­ká­cie ďal­šej ge­ne­rá­cie po­mo­cou na­tív­nych vý­vo­jo­vých slu­žieb SAP HA­NA, Ja­va a ďal­ších rých­lych vý­vo­jo­vých slu­žieb. Ro­bus­tná zos­ta­va zdie­ľa­ných slu­žieb bu­de ok­rem za­bez­pe­če­nia jed­not­né­ho sys­té­mu clou­du a ria­de­nia ži­vot­né­ho cyk­lu pos­ky­to­vať kom­plexnú pod­po­ru pre por­tá­lo­vé, in­teg­rač­né, mo­bil­né, ana­ly­tic­ké, ko­la­bo­ra­tív­ne a ob­chod­né služ­by.

- SAP NetWeaver Cloud je pr­vá ap­li­kač­ná služ­ba v rám­ci SAP HA­NA Cloud, kto­rá je všeo­bec­ne dos­tup­ná. S tou­to plat­for­mou do­ká­žu zá­kaz­ní­ci a par­tne­ri rých­lo vy­tvá­rať vý­kon­né ap­li­ká­cie za­lo­že­né na ja­zy­ku Ja­va ur­če­né pre mo­bil­né a por­tá­lo­vé ap­li­ká­cie. SAP NetWeaver Cloud umož­ní viac ako 9 mi­lió­nom vý­vo­já­rov Ja­va, kto­rí chcú ot­vo­re­nú a flexibil­nú plat­for­mu, jed­no­du­cho a ús­peš­ne bu­do­vať pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie po­mo­cou naj­po­pu­lár­nej­ších webo­vých a mo­bil­ných vý­vo­jo­vých mo­de­lov. Spo­loč­nosť SAP ok­rem to­ho ozná­mi­la dos­tup­nosť bez­plat­ných neob­me­dze­ných vý­vo­jár­skych li­cen­cií pre SAP Netweaver Cloud, čím od­strá­ni­la pred­chá­dza­jú­ce 90-dňo­vé ob­me­dzenie ako pre­jav ras­tú­cej ús­tre­to­vos­ti vo­či ko­mu­ni­te vý­vo­já­rov.

• SAP HA­NA DBSer­vi­ces v SAP HA­NA Cloud má za cieľ pos­kyt­núť da­ta­bá­zu ako služ­bu v clou­de. Pr­vou po­nu­kou je SAP HA­NA One ur­če­ná pre plat­for­mu SAP HA­NA na plat­for­me Ama­zon Web Servic­es (AWS). Rie­še­nie SAP HA­NA One mô­že byť na­sa­de­né na pro­duk­tív­ne pou­ži­tie s ma­lý­mi sú­bor­mi dát už v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút, čím sa ot­vá­ra­jú dve­re k štar­to­va­cím pro­jek­tom od zá­kaz­ní­kov, ne­zá­vis­lých do­dá­va­te­ľov sof­tvé­ru a od za­čí­na­jú­cich fi­riem.

„Uve­de­ním SAP HA­NA Cloud prip­ra­vu­je­me ces­tu pre vý­vo­já­rov, kto­rí bu­dú môcť bu­do­vať efek­tív­ne ap­li­ká­cie v clou­de so za­bu­do­va­ný­mi ana­ly­tic­ký­mi fun­kcia­mi a s vy­so­kou rých­los­ťou SAP HA­NA," po­ve­dal Vis­hal Sik­ka, člen vý­kon­né­ho ma­naž­men­tu SAP pre tech­no­ló­gie a ino­vá­cie. „Zá­kaz­ní­ci a par­tne­ri bu­dú môcť vy­tvá­rať ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú spĺňať pot­re­by no­vej reali­ty - rých­ly mo­bil­ný prís­tup, hl­bo­ké ana­ly­tic­ké mož­nos­ti a prí­jem­nú pou­ží­va­teľ­skú skú­se­nosť. Od­ov­zda­nie rie­še­nia SAP NetWeaver Cloud do rúk vý­vo­já­rov je pr­vý krok sme­rom k tej­to ví­zii." Ak sa chce­te doz­ve­dieť viac o SAP HA­NA Cloud a pr­vých po­nu­kách, nav­štív­te podstrán­ku SAP HA­NA Cloud Plat­form na www.sap.com.

Zdroj: SAP AGOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter