Program spoločnosti Symantec pomáhá vytvárať dôveryhodné mobilné aplikácie

Mo­bi­le­CON 2012 - 22. ok­tób­ra 2012 - Spo­loč­nosť Sym­an­tec Corp (NAS­DAQ: SYMC) dnes ozná­mi­la no­vú po­nu­ku po­môcť pod­ni­kom urý­chliť ich ini­cia­tí­vy a ak­ti­vi­ty v mo­bil­ných tech­no­ló­giách. Tá­to po­nu­ka za­hŕňa dva no­vé prog­ra­my - "App Cen­ter Rea­dy Prog­ram", kto­rý po­mô­že vý­vo­já­rom rých­lo vy­tvá­rať dô­ve­ry­hod­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie bez zme­ny kó­du a prog­ram "Mo­bi­li­ty So­lu­tion Spe­cia­li­za­tion" pre par­tne­rov, pri za­cho­va­ní exis­tu­jú­cich rie­še­ní, kto­rý­mi sú mo­bil­ný ma­na­ge­ment, ap­li­kač­ný ma­na­ge­ment a mo­bil­ná bez­peč­nosť.

Pod­ni­ky sa v dneš­nej do­be sna­žia náj­sť správ­ne kom­bi­ná­cie tech­no­ló­gií pre zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty a vy­užiť vý­ho­dy mo­bil­né­ho prís­tu­pu bez to­ho, aby bo­la oh­ro­ze­ná ochra­na kri­tic­kých dát. Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Sym­an­tec tak­mer po­lo­vi­ca opý­ta­ných or­ga­ni­zá­cií (48 per­cent) vi­dí mo­bi­li­tu ako vý­zvu, kto­rej us­po­ko­ji­vé vy­rie­še­nie je až príl­iš zlo­ži­té. Sym­an­tec zjed­no­du­šu­je ten­to pro­ces tým, že spo­lup­ra­cu­je pria­mo s vý­vo­jár­mi ap­li­ká­cií a im­ple­men­tač­ný­mi par­tner­mi na kom­plexnej sa­de pod­ni­ko­vých rie­še­ní pre mo­bi­li­tu. Rie­ši sa päť kri­tic­kých ob­las­tí mo­bi­li­ty pre väč­šie pod­ni­ky:

- pou­ží­va­teľ­ský prís­tup do ap­li­ká­cií, ap­li­ká­cie a ochra­na dát, ria­de­nie kon­co­vých sta­níc, ochra­na pred hroz­ba­mi a bez­peč­né zdie­ľa­nie sú­bo­rov.

"Or­ga­ni­zá­cie hľa­da­jú ap­li­ká­cie, par­tne­rov a pro­duk­ty, kto­ré im po­mô­žu do­siah­nuť ob­chod­né cie­le," po­ve­dal Anil Chak­ra­var­thi, se­nior vi­ce pre­si­dent, En­terpri­se Se­cu­ri­ty Group, spo­loč­nos­ti Sym­an­tec. "Spo­je­ním náš­ho por­tfó­lia do jed­nej sa­dy pro­duk­tov, kto­rá je li­cen­co­va­ná na pou­ží­va­te­ľa a nie na za­ria­de­nia, po­má­ha­me IT or­ga­ni­zá­ciám zvý­šiť mo­bi­li­tu za­mes­tnan­cov a pro­duk­ti­vi­tu, bez to­ho, aby bo­la oh­ro­ze­ná bez­peč­nosť a ochra­na dát. Pre­chod na ten­to li­cenč­ný mo­del, kto­rý be­rie do úva­hy sú­čas­né pod­mien­ky spo­loč­nos­tí, do­ká­že pok­ryť dve ale­bo viac za­ria­de­ní jed­né­ho za­mes­tnan­ca."

En­terpri­se Rea­dy Trus­ted mo­bil­né ap­li­ká­cie
Sym­an­tec App Cen­ter Rea­dy Prog­ram umož­ňu­je vý­vo­já­rom mo­bil­ných ap­li­ká­cií vlo­žiť pr­vky za­bez­pe­če­nia a sprá­vy Sym­an­te­cu, ako je nap­rík­lad šif­ro­va­nie, auten­ti­zá­ciu, po­li­ti­ky pre­ven­cie stra­ty dát do ich ap­li­ká­cií bez zme­ny zdro­jo­vé­ho kó­du. IT or­ga­ni­zá­cie s tým­to prog­ra­mom te­raz mô­žu s is­to­tou na­sa­diť ap­li­ká­cie na obe plat­for­my iOS a An­droid pri za­cho­va­ní rov­na­kej úrov­ne ria­de­nia, ochra­ny a dô­ve­ry­hod­nos­ti ako ma­jú ich in-hou­se ap­li­ká­cie. Vý­vo­já­ri mo­bil­ných ap­li­ká­cií mô­žu v rám­ci prog­ra­mu urý­chliť rie­še­nie prob­lé­mov s in­for­mač­nou bez­peč­nos­ťou. Do­ká­žu urý­chliť uve­de­nie no­vej ap­li­ká­cie na trh tým, že sa od­strá­ni ne­vyh­nut­nosť pí­sa­nia ďal­šie­ho kó­du a mô­žu svo­je ap­li­ká­cie zvi­di­teľ­niť pros­tred­níc­tvom App Sym­an­tec Cen­ter Rea­dy ka­ta­ló­gu, kto­rý za­hŕňa všet­ky dô­ve­ry­hod­né a spo­loč­nos­ťou Sym­an­tec cer­ti­fi­ko­va­né ap­li­ká­cie. Vý­vo­já­ri sa te­raz mô­žu sús­tre­diť na fun­kčnosť svo­jich ap­li­ká­cií, vy­tvo­riť prí­jem­né pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die pri pl­nom vy­uži­tí pr­vkov bez­peč­nos­ti a sprá­vy Sym­an­tec. Pr­vý­mi účas­tník­mi prog­ra­mu sú napr. ob­chod­né ap­li­ká­cie, ako je Branchfi­re iAn­no­ta­te, da­ma­ka Xavy, Em­tra­ce Moxier­Mail, Good­Rea­der, iKo­nic Apps, Infra­ware Po­la­ris Of­fi­ce a Pic­sel Smar­tOf­fi­ce.

No­vá špe­cia­li­zá­cia pre ob­chod­ných par­tne­rov
Sym­an­tec ozna­mu­je no­vú špe­cia­li­zá­ciu, kto­rá umož­ní par­tne­rom po­núk­nuť pro­duk­ty En­terpri­se Mo­bi­li­ty svo­jim zá­kaz­ní­kom. Mo­bi­li­ty So­lu­tion špe­cia­li­zá­cia pos­kyt­ne par­tne­rom prís­tup k in­for­mač­ným zdro­jom, mož­nos­ti re­gis­trá­cie ob­chod­ných prí­pa­dov, roz­vo­jo­vým prog­ra­mom, mar­ke­tin­go­vým ma­te­riá­lom a ob­chod­ným sti­mu­lom. K dis­po­zí­cii bu­de pre všet­kých par­tne­rov do kon­ca ro­ka 2012.

Sing­le Sui­te pre en­terpri­se pod­ni­ky
Sym­an­tec tiež ozná­mil dos­tup­nosť ap­li­ká­cie Sym­an­tec Mo­bi­le Ma­na­ge­ment Sui­te, je­di­né­ho rie­še­nia, kto­ré pok­rý­va sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní, mo­bil­né ap­li­ká­cie a za­bez­pe­če­nie mo­bil­ných dát. Tá­to no­vá sa­da mô­že byť ob­jed­na­ná ako v li­cen­čnom mo­de­li subscrip­tion, tak aj per­pe­tual. Sa­da pod­po­ru­je hlav­né plat­for­my vrá­ta­ne iOS 6, An­droid 4.1 a Win­dows Pho­ne 7.5, ob­sa­hu­je in­teg­rá­ciu Sym­an­tec En­dpoint Ma­na­ge­men­tu s Mic­ro­soft Sys­tem Cen­ter Con­fi­gu­ra­tion Ma­na­ger. Je tiež vy­ba­ve­ná no­vým vy­lep­še­ním, ako je nap­rík­lad ap­li­ká­cia blac­klis­tin­gu, e-mai­lo­vá kon­tro­la prís­tu­pu a com­plian­ce ma­na­ge­ment.
Či už or­ga­ni­zá­cie chcú vy­uží­vať mo­bil­ný prís­tup k e-mai­lu ale­bo mo­bil­ným ap­li­ká­ciám a ob­sa­hu, Sym­an­tec Mo­bi­le Ma­na­ge­ment Sui­te pos­ky­tu­je kom­plet­né rie­še­nie pre pod­po­ru rôz­nych prí­pa­dov pou­ži­tia za­ria­de­ní ako v osob­nom vlas­tníc­tve, tak i fi­rem­nom. Stá­le viac za­mes­tnan­cov pri­ná­ša svo­je osob­né smart te­le­fó­ny a tab­le­ty a vy­uží­va ich pre pra­cov­né úče­ly. Sym­an­tec svo­jou no­vou ce­no­vou a li­cen­čnou po­li­ti­kou zjed­no­du­šu­je pod­ni­ko­vé ve­rej­né ob­sta­rá­va­nia, ob­no­ve­nie a audit pro­ce­sov a po­má­ha zno­vu zís­kať kon­tro­lu nad ras­tú­ci­mi nák­lad­mi na sprá­vu mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov.

Sil­ná auten­ti­zá­cia
Ok­rem no­vých prog­ra­mov a Mo­bi­le Ma­na­ge­ment Sui­te ozna­mu­je Sym­an­tec no­vú ap­li­ká­ciu pre An­droid - Sym­an­tec Ma­na­ged PKI, kto­rá umož­ňu­je tran­spa­ren­tne vy­dá­vať di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty pre An­droid te­le­fó­ny a tab­le­ty a uľah­čiť ich sprá­vu. Fir­my mô­žu auto­ma­ti­zo­vať dis­tri­bú­ciu cer­ti­fi­ká­tu, ak­tua­li­zá­cie a zru­še­nia, čo im pri­ná­ša niž­šie nák­la­dy na sprá­vu. Sym­an­tec Ma­na­ged PKI klient pre An­droid spo­lu s nás­troj­mi pre ďal­šie mo­bil­né plat­for­my, ako je App­le iOS, Mac a Win­dows po­má­ha or­ga­ni­zá­ciám zvý­šiť pro­duk­ti­vi­tu a pod­po­riť vy­uži­tie BYOD (Bring Your Own De­vi­ce) ini­cia­tí­vy pre auten­ti­zá­ciu pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: Symantec CorpOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter