ČR: Nová sada Powerline adaptérov TP-LINK TL-PA411KIT preženie dáta elektrickou sieťou rýchlosťou až 500 Mbit / s

Spo­leč­nost TP-LINK, ce­losvěto­vý do­da­va­tel do­má­cích a SO­HO sí­ťo­vých pro­duktů, před­sta­vu­je na čes­kém tr­hu sa­du powerli­ne adap­térů TL-PA411KIT, jež slou­ží pro přenos dat po elek­tric­kých roz­vo­dech. Star­to­va­cí sa­da ob­sa­hu­je dva powerli­ne adap­té­ry TP-LINK TL-PA411, kte­ré umož­ňu­jí šif­ro­vá­ní přená­še­ných dat a říze­ní pro­vo­zu na sí­ti. Da­ta me­zi se­bou mo­hou přená­šet rych­los­tí až 500 Mbit/s.

No­vin­ka zprostřed­ku­je proměnu va­šich elek­tric­kých roz­vodů ve vy­so­ko­ry­chlos­tní po­čí­ta­čo­vou síť, a to bez nut­nos­ti na­ta­ho­vat no­vé ka­be­ly ne­bo vr­tat do zdí. Proměna se na­víc obej­de bez ja­ké­ko­li kon­fi­gu­ra­ce, sta­čí za­po­jit adap­té­ry do elek­tric­ké zá­str­čky a má­te k dis­po­zi­ci po­čí­ta­čo­vou síť s pro­pus­tnos­tí až 500 Mbit/s. Ta hravě vy­sta­čí na strea­mo­vá­ní něko­li­ka HD či 3D filmů naj­ed­nou.

500 Mbit/s až na 300 metrů
Dí­ky pod­poře tech­no­lo­gie Ho­meP­lug AV do­sa­hu­jí adap­té­ry TP-LINK TL-PA411 sta­bil­ní­ho přeno­su dat s maximál­ní rych­los­tí 500 Mbit/s, a to až na vzdá­le­nost 300 metrů. Dí­ky kla­sic­ké­mu ko­nek­to­ru RJ-45 pro et­her­ne­to­vý ka­bel lze k adap­térům připo­jit všech­ny mož­né pe­ri­fe­rie stejně ja­ko do kla­sic­ké po­čí­ta­čo­vé sítě - od po­čí­tačů přes her­ní kon­zo­le až po sí­ťo­vé tis­kár­ny a dis­ky.

Úspo­ra ener­gie až 85 %Sa­da adap­térů TP-LINK TL-PA411KIT patří do no­vé ge­ne­ra­ce powerli­ne adap­térů, jež vůči před­cho­zím ge­ne­ra­cím vy­ni­ká so­fis­ti­ko­va­ným de­sig­nem a vý­raz­nou ús­po­rou spotřeby ener­gie. Po­kud nep­ro­bí­há na sí­ti žá­dný pro­voz, adap­té­ry se auto­ma­tic­ky přep­nou z pra­cov­ní­ho mó­du do ús­por­né­ho a do­ká­žou tak ušetřit až 85 % elek­tric­ké ener­gie.

Snad­né za­bez­pe­če­ní a pod­po­ra mul­ti­mé­dií

Adap­té­ry ob­sa­hu­jí ne­jen sta­vo­vé di­ody, ale ta­ké spe­ciál­ní tla­čít­ko pro tzv. pá­ro­vá­ní. To umož­ňu­je jed­ním stis­knu­tím za­bez­pe­čit da­ta přená­še­ná po elek­tric­kých roz­vo­dech. Po spá­ro­vá­ní adap­térů jsou všech­na přená­še­ná da­ta chráněná vy­so­ce bez­peč­nou 128bi­to­vou šif­rou AES.

Aby adap­té­ry vy­hově­ly ná­rokům mo­der­ní do­mác­nos­ti, jsou ta­ké vy­ba­ve­ny pod­po­rou QoS pro říze­ní to­ku dat na sí­ti. Může­te tak ke spo­ko­je­nos­ti jed­not­li­vých uži­va­telů upřed­nos­tnit te­le­fo­no­vá­ní po VoIP, přenos vi­dea či hra­ní her před pros­tým proh­lí­že­ním webo­vých strá­nek, kte­ré ne­ní zá­vis­lé na rych­lé od­ezvě.

Sa­du powerli­ne adap­térů TP-LINK TL-PA411KIT lze za­kou­pit v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů a pro­dejců spo­leč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 1442 Kč včetně DPH.

Vlas­tnos­ti sa­dy adap­térů TL-PA411KIT

  • Pod­po­ra stan­dar­du Ho­meP­lug AV, kte­rá za­jis­tí přenos dat rych­los­tí až 500 Mbit/s na vzdá­le­nost až 300 metrů.
  • Filtr pro lep­ší ko­mu­ni­ka­ci po elek­tric­kých roz­vo­dech.
  • Ne­ní potřeba na­ta­ho­vat žá­dné dal­ší ka­be­ly ani provr­tá­vat stě­ny - da­ta se přená­ší po elek­tric­kých roz­vo­dech.
  • Dí­ky pod­poře Plug and Play sta­čí adap­té­ry jen za­po­jit a za­čít vy­uží­vat - ne­ní vy­ža­do­vá­na žá­dná do­da­teč­ná kon­fi­gu­ra­ce.
  • Pa­ten­to­va­ný ús­por­ný mód sní­ží spotřebu až o 85 %.
  • Jed­ním stis­knu­tím tla­čít­ka pá­ro­vá­ní lze za­bez­pe­čit přená­še­ná da­ta 128bi­to­vým šif­ro­vá­ním AES pro maximál­ní bez­peč­nost.
  • Za­bu­do­va­ná pod­po­ra QoS, mož­nost upřed­nos­tnit mul­ti­me­diál­ní da­ta a on­li­ne hry před os­tat­ním pro­vo­zem.
Pod­po­ra IGMP pro­to­ko­lu pro mul­ti­cas­to­vé přeno­sy, op­ti­ma­li­za­ce pro strea­mo­vá­ní IP te­le­vi­ze.

Zdroj: TP-LINKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter