ITAPA opäť posúva hranice

No­vé prís­tu­py, ne­ča­ka­né in­špi­rá­cie, sve­to­vé kon­tak­ty - tak­to vstu­pu­je do svo­jej no­vej de­ká­dy Me­dzi­ná­rod­ný kon­gres ITA­PA (24.-25. ok­tó­ber). Vďa­ka 11-te­mu roč­ní­ku naj­pres­tíž­nej­šie­ho slo­ven­ské­ho po­du­ja­tia v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie mô­že­te ob­raz­ne aj dos­lo­va prek­ro­čiť hra­ni­ce to­ho, ako sme na Slo­ven­sku do­te­raz vní­ma­li eGo­ver­nment.

Do Bra­tis­la­vy pri­ces­tu­jú od­bor­ní­ci z kra­ji­ny, kto­rá pat­rí k ab­so­lút­nej špič­ke v elek­tro­ni­zá­cii slu­žieb. Do­ká­že Slo­ven­sko vy­užiť šan­cu na je­di­neč­nú spo­lup­rá­cu s tech­no­lo­gic­ký­mi gu­ru? Príď­te si na ITA­PU pre vzác­ne kon­tak­ty a sve­to­vé in­špi­rá­cie, kto­ré pri­ne­sie nie­len štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva vý­sku­mu, ale aj ďal­ší špič­ko­ví exper­ti z Taiwanu.

Bý­va­lý po­rad­ca brit­ské­ho pre­mié­ra sa zas s účas­tník­mi kon­gre­su po­de­lí o ti­py na to, ako do­kon­čiť UNI­TAS a za­ují­ma­vú in­špi­rá­ciu po­núk­nu aj na­ši naj­bliž­ší zá­pad­ní su­se­dia. „Otec" čes­ké­ho eGov pre­sa­dil kľú­čo­vé zá­ko­ny k elek­tro­ni­zá­cii ve­rej­nej sprá­vy a je­ho pro­jekt dá­to­vých schrá­nok po­va­žu­jú za naj­väč­šiu re­for­mu štát­nej sprá­vy od čias Má­rie Te­ré­zie. Za­ují­ma vás, ako sa dá efek­tív­ne a ús­peš­ne re­for­mo­vať ve­rej­ná sprá­va tak, aby fun­go­va­la lac­nej­šie a bo­la bliž­šie k ľu­ďom? Na ITA­PA o tom bu­de ho­vo­riť Ivan Lan­ger, kto­rý bol dva ro­ky mi­nis­trom in­for­ma­ti­ky a tri ro­ky šé­fo­val čes­ké­mu re­zor­tu vnút­ra.

Chce­te byť pri vzni­ku dl­hoo­ča­ká­va­né­ho kľú­čo­vé­ho zá­ko­na o eGo­ver­nmen­te? ITA­PA je prá­ve to mies­to, kde je­ho návrh úpl­ne pr­výk­rát ve­rej­ne od­pre­zen­tu­jú sa­mot­ní auto­ri. Účas­tní­ci kon­gre­su bu­dú mať je­di­neč­nú príl­eži­tosť pri­po­mien­ko­vať ten­to zá­kon, kto­rý je naj­dô­le­ži­tej­šou pod­mien­kou elek­tro­ni­zá­cie slu­žieb ve­rej­nej sprá­vy - pla­tiť by mal už od po­lo­vi­ce bu­dú­ce­ho ro­ka.

Dos­ta­ne Slo­ven­sko stov­ky mi­lió­nov z euro­fon­dov na in­for­ma­ti­zá­ciu ale­bo o ne prí­de? Pra­vid­lá pre čer­pa­nie pe­ňa­zí z Európ­skej únie sa to­tiž pre naj­bliž­šie prog­ra­mo­vé ob­do­bie dra­ma­tic­ky zme­nia. Gréc­ka od­bor­níč­ka Di­mit­ra Ioaun­nouis pred­sta­ví no­vý sys­tém, kto­rý bu­de pla­tiť už o dva ro­ky.

O tom, že aj na Slo­ven­sku má­me sve­to­vé tech­no­ló­gie, účas­tní­kov kon­gre­su pres­ved­čia slo­ven­skí ved­ci. Pred­sta­via pr­vý slo­ven­ský su­per­po­čí­tač, kto­rý je naj­vý­kon­nej­ší v stred­nej Euró­pe. Pe­ter Kr­cho z ko­šic­kej ne­moc­ni­ce za­se od­pre­zen­tu­je uni­kát­ny vir­tuál­ny in­ku­bá­tor na zá­chra­nu no­vo­ro­den­cov.

V prog­ra­me toh­to­roč­nej ITA­PA sa­moz­rej­me ne­chý­ba­jú ani ďal­šie na­naj­výš ak­tuál­ne a za­ují­ma­vé té­my, ako mGo­ver­nment, te­da ko­mu­ni­ká­cia ob­ča­nov s úrad­mi pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov, či naj­nov­šie hroz­by v ob­las­ti ky­berzlo­či­nu ale­bo elek­tro­nic­ké ma­tu­ri­ty.

Me­dzi­ná­rod­ný kon­gres ITA­PA už tra­dič­ne spá­ja tých naj­dô­le­ži­tej­ších hrá­čov v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie a ani ten­to roč­ník nie je vý­nim­kou - sláv­nos­tne ho ot­vo­rí štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Pe­ter Pelleg­ri­ni.

11. roč­ník
Me­dzi­ná­rod­né­ho kon­gre­su ITA­PA sa us­ku­toč­ní - 25. ok­tób­ra 2012 v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve.

Ak­tuál­ny prog­ram kon­gre­su a re­gis­trač­ný for­mu­lár náj­de­te na www.ita­pa.sk

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter