Svetový úspech študentov TUKE na súťaži ITU Young Innovators Competition. Vznikne nový startup?

Me­dzi­ná­rod­ná kon­fe­ren­cia ITU Te­le­com World, kto­rá sa ko­na­la 14. až 18. ok­tób­ra 2012 v Du­ba­ji, je jed­na z naj­výz­nam­nej­ších sve­to­vých kon­fe­ren­cií, kto­ré sú ve­no­va­né prob­le­ma­ti­ke te­le­ko­mu­ni­ká­cií a naj­nov­ším ko­mu­ni­kač­ným tech­no­ló­giám vô­bec. Už po dru­hýk­rát bo­la ako sú­časť tej­to vý­znam­nej kon­fe­ren­cie or­ga­ni­zo­va­ná sve­to­vá sú­ťaž ITU Young In­no­va­tors Com­pe­ti­tion. Bo­la ur­če­ná pre ve­ko­vú ka­te­gó­riu 18 až 25 ro­kov a za­me­ra­ná na rie­še­nie prob­lé­mov reál­ne­ho sve­ta vo via­ce­rých ka­te­gó­riách. Do­ved­na bo­lo do sú­ťa­že prih­lá­se­ných viac ako 400 pro­jek­tov z ce­lé­ho sve­ta. Na fi­nál­nu pre­zen­tá­ciu bo­lo poz­va­ných do Du­ba­ja 12 ví­ťaz­ných pro­jek­tov. Me­dzi ni­mi bol aj dvoj­člen­ný tím štu­den­tov z La­bo­ra­tó­ria po­čí­ta­čo­vých sie­tí KPI FEI TU­KE v zlo­že­ní Ivan Kli­mek (PhD. štu­dent) a Mi­ros­lav Ko­šik (štu­dent in­ži­nierske­ho štú­dia), obid­va­ja ab­sol­ven­ti prog­ra­mu sie­ťo­vých aka­dé­mií. Tím TU­KE sa stal cel­ko­vým ví­ťa­zom tej­to sve­to­vej sú­ťa­že v ka­te­gó­rií CY­BER­SE­CU­RI­TY.


Tím zví­ťa­zil pro­jek­tom s náz­vom EXCA­LI­BUR, v rám­ci kto­ré­ho bo­la vy­tvo­re­ná vlas­tná ino­va­tív­na auten­ti­fi­kač­ná sché­ma, umož­ňu­jú­ca bez­peč­ne a jed­no­du­cho ove­riť to­tož­nosť pou­ží­va­te­ľa na inter­ne­te iba pros­tred­níc­tvom je­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

Ino­vá­cia spo­čí­va v tom, že mož­no pou­žiť ľu­bo­voľ­ný mo­bil­ný te­le­fón (ne­mu­sí to byť smar­tfón), kto­rý je vy­ba­ve­ný ka­me­rou.

Ne­pot­re­bu­je však mať prís­tup na inter­net, všet­ky vý­poč­ty sa reali­zu­jú v clou­do­vom pros­tre­dí, a te­da ne­mož­no úto­čiť na kon­co­vé za­ria­de­nie - te­le­fón. Sché­ma vy­uží­va me­chan­izmus challen­ge-res­pon­se na vzá­jom­nú auten­ti­fi­ká­ciu a vlas­tnú sché­mu jed­no­ra­zo­vých he­siel via­za­ných na de­tai­ly kon­krét­nej auten­ti­fi­ko­va­nej ak­cie.

Ko­mu­ni­ká­cia sa de­je na po­za­dí pros­tred­níc­tvom auto­ma­ti­zo­va­ných SMS správ, to­to umož­ňu­je bu­do­vať na exis­tu­jú­cej dô­ve­re v te­le­ko­mu­ni­kač­nú sieť. Vy­uží­va te­le­fón­ne čís­lo ako jed­noz­nač­ný iden­ti­fi­ká­tor a ďal­šiu vrstvu auten­ti­fi­ká­cie. Ta­kis­to mož­no pris­tu­po­vať k po­lo­he mo­bil­né­ho te­le­fó­nu cez sieť ope­rá­to­ra, čo pred­sta­vu­je ďal­ší bez­peč­ný auten­ti­fi­kač­ný fak­tor. Ďal­šie fak­to­ry mô­žu byť PIN kód, bio­me­tria atď.

Vy­stú­pe­nie tí­mu štu­den­tov z TU­KE na kon­fe­ren­cii v Du­ba­ji, v rám­ci kto­ré­ho pre­zen­to­va­li pro­to­ty­py a aj vy­pra­co­va­ný ob­chod­ný plán, za­uja­lo účas­tní­kov na­toľ­ko, že v sú­čas­nos­ti pre­bie­ha­jú príp­ra­vy na za­lo­že­nie star­tu­pu.

http://world2012.itu.int/young-in­no­va­tors-com­pe­ti­tion

http://world2012.itu.int/com­pe­ti­tion-en­tries
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter