T-Systems chce zvýšiť počet zamestnancov o 10 %

T-Systems logo.jpg Spo­loč­nosť T-Sy­tems Slo­va­kia chce zvý­šiť po­čet svo­jich za­mes­tnan­cov, kto­rých je te­raz viac ako 2 500, o ďal­ších de­sať per­cent. Uvie­dol to vo štvr­tok na tla­čo­vej be­se­de Tho­mas Bog­dain, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Sys­tems Slo­va­kia s.r.o., pri príl­eži­tos­ti od­ov­zda­nia dru­hej ve­že kom­plexu Cas­so­var do uží­va­nia. Do­dal, že kom­plex Cas­so­var vy­tvo­ril pod­mien­ky pre dl­ho­do­bú in­ves­tí­ciu spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Inter­na­tio­nal, kto­rá v Ko­ši­ciach v ro­ku 2006 za­lo­ži­la T-Sys­tems Slo­va­kia. Z pô­vod­né­ho poč­tu 23 za­mes­tnan­cov je dnes dru­hým naj­väč­ším za­mes­tná­va­te­ľom v met­ro­po­le vý­chod­né­ho Slo­ven­ska.

"V naj­bliž­ších ro­koch zva­žu­je­me ná­rast o 10 per­cent, kto­rý by sa tý­kal poč­tu za­mes­tnan­cov, ob­je­mu tr­žieb, ale tiež množ­stva reali­zo­va­ných pro­jek­tov. Na­ši ľu­dia vy­tvá­ra­jú in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­né rie­še­nia pre kľú­čo­vé me­dzi­ná­rod­né spo­loč­nos­ti v auto­mo­bi­lo­vom priemys­le, dop­ra­ve a lo­gis­ti­ke, či ban­kov­níc­tve a služ­bách. Z Ko­šíc pra­cu­jú na vý­znam­ných me­dzi­ná­rod­ných pro­jek­toch. V rám­ci kor­po­rá­cie Deutsche Te­le­kom ro­bí­me napr. vý­men­ný prog­ram, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho ma­jú mož­nosť dl­ho­do­bo pra­co­vať v za­hra­ni­čí," po­ve­dal Tho­mas Bog­dain.

Cas­so­var je síd­lom dru­hé­ho naj­väč­šie­ho za­mes­tná­va­te­ľa na vý­chod­nom Slo­ven­sku spo­loč­nos­ti T-Sys­tems Slo­va­kia, kto­rá si pre­na­jí­ma nos­nú časť ad­mi­nis­tra­tív­nych pries­to­rov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter