Prvá „optika do bytu“ FTTH v Hriňovej už funguje

Vý­stav­ba pr­vej mo­der­nej op­tic­kej sie­te FTTH, kto­rá ve­die op­tic­ké pri­po­je­nie až do by­tov zá­kaz­ní­kov v Hri­ňo­vej je ukon­če­ná. Dnes spus­til ope­rá­tor ANTIK Te­le­com svo­je op­tic­ké trip­le play služ­by. Oby­va­te­lia tak mô­žu vy­uží­vať vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s tak­mer 190 TV prog­ra­ma­mi a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie ako vo veľ­ko­mes­tách.

Hri­ňov­ča­nia už ma­jú do­kon­če­nú pr­vú op­tic­kú sieť ty­pu FTTH (Fi­ber-To-The-Ho­me), kto­rá ve­die op­tic­ké káb­le pria­mo do by­tov zá­kaz­ní­kov a pri­ná­ša im rých­ly inter­net a služ­by ako vo veľ­ko­mes­tách. Tak­mer 900 do­mác­nos­tí v Hri­ňo­vej mô­že vďa­ka no­vej mo­der­nej sie­ti od dnes vy­uží­vať vy­so­ko­rý­chlost­ný kva­lit­ný inter­net, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s tak­mer 190 TV prog­ra­ma­mi a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie v jed­nom ba­lí­ku bez via­za­nos­ti. Na op­tic­kú sieť sa bu­dú môcť na­vy­še bez­plat­ne pri­po­jiť mes­tské mo­ni­to­ro­va­cie ka­me­ry a ško­ly i mes­tský úrad dos­ta­nú vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net od ope­rá­to­ra za­dar­mo.

„Hri­ňo­vá je tre­tím mes­tom na stred­nom Slo­ven­sku, kde sme zreali­zo­va­li vý­stav­bu op­tic­kej sie­te FTTH, kto­rá umož­ňu­je vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos akých­koľ­vek di­gi­tál­nych dát. Je to mo­der­ný typ pri­po­je­nia, kto­rý ve­die lin­ku z op­tic­kých vlá­kien až do kon­co­vé­ho za­ria­de­nia uží­va­te­ľa. Vý­ho­dou op­tic­kých prí­po­jok FTTH nie je iba to, že umož­ňu­jú vy­so­kú pre­no­so­vú rých­losť, ale aj mož­nosť sym­et­ric­kej rých­los­ti downloa­du a up­loa­du, čo je dô­le­ži­té nap­rík­lad pri inter­ak­tív­nych inter­ne­to­vých hrách," ho­vo­rí Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com.

Vý­stav­bu op­tic­kej sie­te FTTH reali­zo­val ANTIK v Hri­ňo­vej v sú­la­de so svo­jou stra­té­giou prin­šať vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net aj do ob­las­tí, kto­ré pre veľ­kých in­ves­to­rov nie sú za­ují­ma­vé. Ba­lík s op­tic­ký­mi trip­le play služ­ba­mi za­hŕňa vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net s rých­los­ťou 70 Mbit/s, di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu s tak­mer 190 TV prog­ra­ma­mi aj v HD kva­li­te a vý­hod­né te­le­fo­no­va­nie s de­siat­ka­mi voľ­ných mi­nút do pev­nej i mo­bil­nej sie­te v SR aj v za­hra­ni­čí iba za 17,92 eur me­sač­ne. Služ­by sú bez FUP a úpl­ne bez via­za­nos­ti. Na­vy­še, tí zá­ujem­co­via, kto­rí sa za­re­gis­tru­jú do 31.10.2012 zís­ka­jú trip­le play ba­lík slu­žieb + Pré­mio­vý ba­lík TV prog­ra­mov úpl­ne bez­plat­ne na do­bu 3 me­sia­cov. Viac in­for­má­cií na www.hri­no­va.antik.sk ale­bo na bez­plat­nej lin­ke 055/123 45.

Zdroj: AntikOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter