Nový N-kový Wi-Fi router NBG-418N s 5 dBi anténami za bezkonkurenčnú cenu

Spo­loč­nosť ZyXEL pred­sta­vu­je no­vý WiFi rou­ter NBG-418N pre do­má­ce sie­te. Hlav­ným be­ne­fi­tom pro­duk­tu je ved­ľa kva­li­ty, nad­štan­dar­dnej 3 roč­nej zá­ru­ky a úpl­nej lo­ka­li­zá­cie do češ­ti­ny, rých­la tech­no­ló­gia 802.11n.

Rou­ter NBG-418N umož­ňu­je vďa­ka tech­no­ló­gii 802.11n pre­nos dát rých­los­ťou až 300 Mb za se­kun­du. Rých­losť inter­ne­tu, ko­pí­ro­va­nie dát a preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií sú tak rých­lej­šie a sta­bil­nej­šie. Kom­pa­ti­bi­li­ta so sie­ťa­mi 802.11b/g je sa­moz­rej­me tak­tiež za­is­te­ná. Pre lep­šie pok­ry­tie do­mác­nos­ti WiFi sig­ná­lom je rou­ter vy­ba­ve­ný dvo­ma vý­kon­ný­mi 5 dBi an­té­na­mi pre väč­ší do­sah. Za­ria­de­nie dis­po­nu­je aj mož­nos­ťou nas­ta­viť vý­kon an­tén v pia­tich rôz­nych re­ži­moch a tak pre­dísť vzá­jom­né­mu ru­še­niu s oko­li­tý­mi sie­ťa­mi.

Pre maximál­nu mož­nú kon­tro­lu nad pre­vádz­kou na do­má­cej bez­drô­to­vej sie­ti je uží­va­te­ľom k dis­po­zí­cii tech­no­ló­gia WMM QoS, kto­rá umož­ňu­je dy­na­mic­ky pri­de­ľo­vať prio­ri­tu rôz­nym dru­hom dát. Vďa­ka tej­to fun­kcii je mož­né za­is­tiť, že sa ne­bu­de spo­ma­ľo­vať rých­losť inter­ne­tu v prí­pa­de, keď je sú­čas­ne cez sieť preh­rá­va­ný nap­rík­lad film.

Ako všet­ky sie­ťo­vé za­ria­de­nia od ZyXE­Lu, tak aj rou­ter NBG-418N dis­po­nu­je kva­lit­nou tech­no­ló­giou pre bez­peč­nú pre­vádz­ku. Svo­ju sieť mô­že­te za­bez­pe­čiť po­mo­cou WEP, WPA a WPA2. Nas­ta­ve­nie bez­peč­né­ho pre­ná­ša­nia dát je na­vy­še veľ­mi jed­no­du­ché a to vďa­ka tla­čid­lu, kto­ré má na sta­ros­ti prá­ve za­pnu­tie/vy­pnu­tie pro­to­ko­lu WPS (Wi-Fi pro­tec­ted Se­tup). Ok­rem to­ho je pre­vádz­ka na sie­ti mo­ni­to­ro­va­ná a chrá­ne­ná fi­rewallom SPI.

V ne­pos­led­nom ra­de je pot­reb­né tak­tiež zdô­raz­niť pok­ro­či­lé fun­kcie pre ús­po­ru ener­gie. Po­kiaľ cez sieť nie sú pre­ná­ša­né žiad­ne dá­ta, rou­ter sám re­gu­lu­je prí­kon na nut­né mi­ni­mum. Zá­ro­veň do­ká­že ten­to rou­ter auto­ma­tic­ky ro­zoz­nať dĺžku pri­po­je­ných et­her­ne­to­vých káb­lov a pod­ľa nej pris­pô­so­biť spot­re­bu ener­gie, tak­že čím krat­šie sú pou­ži­té káb­le, tým je ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť za­ria­de­nia niž­šia.

Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na rou­te­ra NBG-418N je 19,90 €.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter