Aj inzercia v printe môže byť interaktívna - augmented reality v PC REVUE

Na­ša re­dak­cia stá­la od svoj­ho po­čiat­ku pri zro­de mno­hých my­šlie­nok a ví­zií tý­ka­jú­cich sa pok­ro­ku v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Ani te­raz to nie je inak. Na­šim či­ta­te­ľom pri­ná­ša­me roz­ší­re­nú reali­tu už aj pri ploš­nej in­zer­cii. Mô­že­te tak ob­ja­vo­vať pro­duk­ty v 3D zob­ra­ze­ní, pre­ze­rať ich rôz­ne fa­reb­né vy­ho­to­ve­nia či me­niť va­riá­cie pria­mo na va­šom mo­bil­nom te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te.

Na prez­re­tie si rek­la­my v re­ži­me roz­ší­re­nej reali­ty sta­čí pou­žiť ka­me­ru za­bu­do­va­nú v smar­tfó­ne či tab­le­te, aby sa na­čí­ta­li prís­luš­né znač­ky z in­ze­rá­tu. Pri tom­to sní­ma­ní by ma­lo byť oko­lo vás dos­ta­toč­ne ve­ľa svet­la (sta­čí bež­né den­né svet­lo ale­bo svet­lo lam­py). Eš­te pred­tým však tre­ba do smar­tfó­nu nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu s ozna­če­ním Roz­ší­re­ná reali­ta. Tá sa na­chá­dza na strán­ke www.roz­si­re­na-reali­ta.sk ale­bo www.rreali­ta.sk, rov­na­ko aj v ob­cho­doch Goog­le Play či App­le Ap­pSto­re. Pod­rob­ný pos­tup na in­šta­lá­ciu náj­de­te tu.

V ok­tób­ro­vom vy­da­ní ma­ga­zí­nu PC RE­VUE sme uve­rej­ni­li in­zer­ciu na Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1. Tá­to rek­la­ma je ozna­če­ná špe­ciál­nym lo­gom sig­na­li­zu­jú­cim roz­ší­re­nú reali­tu. To umož­ňu­je lep­šie ju vy­užiť, pri­čom pred oča­mi či­ta­te­ľa dos­lo­va vy­ras­tie pries­to­ro­vý mo­del - v tom­to prí­pa­de tab­le­tu Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1. Po nas­ní­ma­ní in­zer­cie ka­me­rou te­le­fó­nu tab­let zá­zrač­ne oži­je.


Bu­de jas­nej­ší, plas­tic­kej­ší a realis­tic­kej­ší. Stla­če­ním ko­lies­ka v pra­vom dol­nom ro­hu dis­ple­ja mož­no me­niť far­bu Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1 z bie­lej na čier­nu a ko­lies­ko v ľa­vom dol­nom ro­hu umož­ňu­je me­niť jed­not­li­vé ob­ra­zov­ky.

obr_2.jpg

Špe­cia­li­tou je ov­lá­da­cie pe­ro S-Pen, kto­ré je pod­stat­nou sú­čas­ťou Sam­sung Ga­laxy No­te 10.1. Jed­na z ob­ra­zo­viek zob­ra­zu­je stav, keď sa pe­ro vy­su­nie z tab­le­tu.

obr_3.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter