Novým obchodným riaditeľom S&T Slovakia sa stal Juraj Saktor

Spo­loč­nosť S&T Slo­va­kia me­no­va­la do po­zí­cie no­vé­ho ob­chod­né­ho ria­di­te­ľa Ju­ra­ja Sak­to­ra. Ten vo fun­kcii vy­strie­dal Mi­ros­la­va Me­li­cher­čí­ka, kto­rý v spo­loč­nos­ti os­tá­va pô­so­biť aj na­ďa­lej a v rám­ci ma­na­žér­ske­ho tí­mu bu­de za­stre­šo­vať roz­voj no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí.

Spo­loč­nos­ti S&T Slo­va­kia sa da­rí do­sa­ho­vať po­zi­tív­ne vý­sled­ky a udr­žia­vať si tak sta­bil­nú po­zí­ciu na slo­ven­skom tr­hu IT slu­žieb, o čom sved­čí aj ná­rast tr­žieb o 80 % v pr­vom polro­ku 2012. K cel­ko­vej sta­bi­li­zá­cii pris­pe­li aj ne­dáv­na reš­truk­tu­ra­li­zá­cia, fi­nan­čné po­sil­ne­nie, ako aj vstup no­vých in­ves­to­rov do ma­ter­skej spo­loč­nos­ti.

„Po­zi­tív­ne vý­sled­ky sa da­rí spo­loč­nos­ti do­sa­ho­vať aj vďa­ka neus­tá­lym ino­vá­ciám, vy­uži­tiu na­šich sil­ných kom­pe­ten­cií a sna­he pri­ná­šať na­šim zá­kaz­ní­kom reál­nu pri­da­nú hod­no­tu. V tom­to nas­tú­pe­nom tren­de by sme ra­di pok­ra­čo­va­li aj na­ďa­lej", vy­jad­ril sa Ju­raj Sak­tor, no­vý ob­chod­ný ria­di­teľ S&T Slo­va­kia.

Pro­fil Ju­ra­ja Sak­to­ra
Ju­raj Sak­tor pô­so­bil v S&T Slo­va­kia do ok­tób­ra 2012 na pos­te Bu­si­ness De­ve­lop­ment Di­rec­tor. Pred nás­tu­pom do S&T Slo­va­kia pra­co­val 14 ro­kov v spo­loč­nos­ti exe spol. s r.o. Pre­šiel via­ce­rý­mi po­zí­cia­mi od ve­dú­ce­ho od­de­le­nia slu­žieb a rie­še­ní až po se­nior kon­zul­tan­ta a od 1. sep­tem­bra 2007 za­stá­val po­zí­ciu vý­kon­né­ho ria­di­te­ľa. Zod­po­ve­dal za fi­rem­nú stra­té­giu a pl­ne­nie cel­ko­vej ví­zie spo­loč­nos­ti, koor­di­ná­ciu všet­kých di­ví­zií, za­stu­po­va­nie spo­loč­nos­ti na­vo­nok, ako aj za bu­do­va­nie ob­chod­ných a par­tner­ských vzťa­hov.

Pro­fil Mi­ros­la­va Me­li­cher­čí­ka
Ak­tuál­ne pô­so­bí na po­zí­cii Se­nior Bu­si­ness Ad­vi­sor S&T Slo­va­kia. Do S&T Slo­va­kia pri­šiel zo spo­loč­nos­ti Da­ta­lan, kde od ro­ku 1994 pra­co­val na via­ce­rých ria­dia­cich ob­chod­ných po­zí­ciách. V ob­chod­ných ak­ti­vi­tách sa za­me­ria­val pre­dov­šet­kým na ve­rej­ný sek­tor, kde za­zna­me­nal vý­znam­né ús­pe­chy. Od ro­ku 2001 do ro­ku 2010 bol ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom a čle­nom pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Da­ta­lan.

Zdroj: S&T SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter