Nový diaľkový ovládač Logitech Harmony Touch poskytuje vysokú úroveň kontroly nad domácou zábavou

Na vy­spe­lom uni­ver­zál­nom di­aľ­ko­vom ov­lá­da­či Lo­gi­tech mô­že­te lis­to­vať, vy­be­rať a po­sú­vať švi­hom až 50 pri­ra­di­teľ­ných ikon na do­ty­ko­vom dis­ple­ji

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech ozná­mi­la uve­de­nie no­vej ge­ne­rá­cie di­aľ­ko­vých ov­lá­da­čov Har­mo­ny - mo­del Lo­gi­tech Har­mo­ny Touch. Ten­to špič­ko­vý vy­spe­lý uni­ver­zál­ny di­aľ­ko­vý ov­lá­dač umož­ňu­je pris­pô­so­biť ov­lá­da­nie va­šim pot­re­bám po­mo­cou in­tui­tív­ne­ho fa­reb­né­ho do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja, kto­rý vám pos­kyt­ne ne­dos­tiž­nú kon­tro­lu nad va­šim sys­té­mom do­má­cej zá­ba­vy.

Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Lo­gi­tech Har­mo­ny Touch je navr­hnu­tý s cie­ľom maximál­ne vám uľah­čiť ov­lá­da­nie zá­ba­vy, kto­rej dá­va­te pred­nosť - umož­ňu­je pre­to pri­dá­vať, od­obe­rať a me­niť po­ra­die až 50 ikon pred­sta­vu­jú­cich jed­not­li­vé prog­ra­my od váš­ho pos­ky­to­va­te­ľa káb­lo­vej ale­bo sa­te­lit­nej te­le­ví­zie, a to pria­mo na fa­reb­nom do­ty­ko­vom dis­ple­ji s uh­lo­prieč­kou 2,4 pal­ca (6,1 cm). Po jed­no­du­chom nas­ta­ve­ní cez inter­net sa vy aj va­še ro­di­na ľah­ko dos­ta­ne­te ku všet­kým ob­ľú­be­ným ka­ná­lom - sta­čí na ne klik­núť, po­su­núť švi­hom pr­stom ale­bo ni­mi lis­to­vať, čím od­pa­da­jú nep­rí­jem­nos­ti s pa­mä­ta­ním čí­siel ka­ná­lov a pre­ze­ra­ním nep­reh­ľad­ných sprie­vod­cov prog­ra­ma­mi na ob­ra­zov­ke te­le­ví­zo­ru. Ov­lá­da­nie si mô­že­te sprí­jem­niť aj tým, že si ho napl­no up­ra­ví­te pod­ľa se­ba, aby ste rých­lo a ľah­ko naš­li všet­ko - od te­le­víz­nych prog­ra­mov a fil­mov až po hry a hud­bu - to všet­ko na je­den do­tyk.

„Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Lo­gi­tech Har­mo­ny Touch pred­sta­vu­je no­vý vý­vo­jo­vý stu­peň me­dzi uni­ver­zál­ny­mi ov­lá­dač­mi," po­ve­dal Joerg Tewes, vice­pre­zi­dent ob­chod­nej sku­pi­ny Di­gi­tál­na do­mác­nosť spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „Dnes ľu­dia oce­ňu­jú prak­tic­kosť a chcú sys­té­my do­má­cej zá­ba­vy, kto­ré sú pô­so­bi­vé a sú­čas­ne sa ľah­ko ov­lá­da­jú. S oh­ľa­dom na to spo­loč­nosť Lo­gi­tech vy­tvo­ri­la di­aľ­ko­vý ov­lá­dač, vďa­ka kto­ré­mu si ľu­dia mô­žu up­ra­viť ov­lá­da­nie zá­ba­vy pod­ľa svo­jich pred­stáv a po­cí­tia, že nik­dy ne­ma­li svoj sys­tém na do­má­cu zá­ba­vu pod kon­tro­lou tak, ako te­raz."

Ov­lá­dač má er­go­no­mic­ky tva­ro­va­né te­lo a preh­ľad­né roz­lo­že­nie tla­či­diel v štíh­lom, mi­ni­ma­lis­tic­kom di­zaj­ne, kto­rý obo­ha­tí vzhľad va­šej obý­vač­ky. Tla­čid­lá s níz­kym pro­fi­lom sú na­vy­še pod­svie­te­ná, tak­že svo­ju zá­ba­vu mô­že­te ov­lá­dať hra­vo aj v tme.

Di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Lo­gi­tech Har­mo­ny Touch pod­po­ru­je vy­še 225.000 za­ria­de­ní pre do­má­cu zá­ba­vu od viac než 5.000 vý­rob­cov a do­ká­že ov­lá­dať až 15 rôz­nych prís­tro­jov. Do­dá­va sa s do­bí­ja­cou sta­ni­cou, tak­že bu­de vždy na­bi­tý a na do­sah, aby vám pos­lú­žil, nech po ňom bu­de­te chcieť akú­koľ­vek ak­ciu.

Ce­na a dos­tup­nosť
Oča­ká­va sa, že di­aľ­ko­vý ov­lá­dač Lo­gi­tech Har­mo­ny Touch bu­de v Spo­je­ných štá­toch aj v Euró­pe k dis­po­zí­cii od ok­tób­ra 2012 za do­po­ru­če­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 179 €. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie mô­že­te zís­kať na ad­re­se www.lo­gi­tech.com ale­bo na blo­gu spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech.

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter