Sprinx Systems sa spojil so slovenským Jean Systems

Stá­va sa jed­ným z pop­red­ných do­dá­va­te­ľov IT slu­žieb pre far­ma­ceu­tic­ký seg­ment v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.

Jean Sys­tems, slo­ven­ská tech­no­lo­gic­ká fir­ma ozná­mi­la, že v sep­tem­bri doš­lo k jej zlú­če­niu s čes­kou tech­no­lo­gic­kou fir­mou Sprinx Sys­tems ako i so slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou Phar­mSys. Sprinx Sys­tems tak pre­be­rá všet­ky ak­ti­vi­ty obid­voch spo­loč­nos­tí na Slo­ven­sku a v ďal­ších kra­ji­nách. Tou­to in­teg­rá­ciou vzni­kol je­den z naj­väč­ších do­dá­va­te­ľov IT slu­žieb pre far­ma­ceu­tic­ký seg­ment v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.

Sprinx Sys­tems sa špe­cia­li­zu­je na vý­voj, pre­daj, im­ple­men­tá­ciu a sprá­vu ob­chod­ných sys­té­mov pre far­ma­ceu­tic­ké spo­loč­nos­ti, ďa­lej na vý­voj webo­vých rie­še­ní a pos­ky­to­va­nie slu­žieb v ob­las­ti hos­tin­gu a sprá­vy ap­li­ká­cií. Slo­ven­ská spo­loč­nosť Jean Sys­tems pô­so­bí na tr­hu 18 ro­kov ako vý­znam­ný vý­rob­ca softwaru pre ob­chod­né tí­my far­ma­ceu­tic­kých fi­riem. „Cie­ľom na­šej spo­lup­rá­ce je vy­tvo­riť sil­né­ho a vý­znam­né­ho hrá­ča na po­li ICT slu­žieb pre európ­sky far­ma­ceu­tic­ký trh. Spo­je­nie fi­riem zá­ro­veň umož­ňu­je vy­uží­vať syn­er­giu a lep­šie rea­go­vať na no­vé pod­ne­ty v ob­las­ti vý­vo­jo­vej plat­for­my spo­loč­nos­ti," vy­svet­ľu­je Jiří Čáp, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Sprinx Sys­tems.

Vo far­ma­ceu­tic­kom seg­men­te pre­beh­la vl­na ak­vi­zí­cií. Veľ­kí hrá­či však vy­hľa­dá­va­jú skôr väč­ších par­tne­rov, a nie ma­lé, lo­kál­ne fir­my. „Ta­kým vý­znam­ným par­tne­rom by sme chce­li byť prá­ve my, a to vďa­ka spo­je­niu por­tfó­lia klien­tov, veľ­ké­mu poč­tu re­fe­ren­cií a kra­jín, v kto­rých vie­me pos­ky­to­vať kva­lit­né pod­por­né služ­by," dopl­nil Ras­tis­lav Bo­žek, par­tner v spo­loč­nos­ti Jean Sys­tems.

Chys­tá­me spo­loč­nú plat­for­mu pre ria­de­nie ob­chod­ných ak­ti­vít far­ma­ceu­tic­kých fi­riem

No­vov­znik­nu­tá spo­loč­nosť Sprinx Sys­tems sa v pr­vej fá­ze za­me­ria na kon­so­li­dá­ciu ak­ti­vít v ob­las­ti pro­duk­tov pre far­ma­ceu­tic­ký trh v Če­chách i na Slo­ven­sku. Jej dl­ho­do­bým cie­ľom je po­tom re­gio­nál­na expan­zia na ras­tú­ce tr­hy vý­chod­nej Euró­py, nap­rík­lad v Ru­mun­sku, ale­bo v Rus­ku.

K pr­vým úlo­hám zlú­če­nej spo­loč­nos­ti bu­de pat­riť vý­voj no­vé­ho pro­duk­tu s pra­cov­ným náz­vom CRM 2012 a je­ho uve­de­nie na čes­ký i slo­ven­ský trh. „Hľa­dá­me syn­er­gie v pro­duk­to­vom a vý­vo­jo­vom por­tfó­liu. Spo­loč­ne tiež prip­ra­vu­je­me vý­voj slo­ven­ských ver­zií niek­to­rých, v Čes­ku veľ­mi ús­peš­ných, pro­duk­tov, nap­rík­lad Sprinx Phar­ma Správ­ne ko­na­nie, ale­bo Sprinx Phar­ma Ob­jed­náv­ko­vý mo­dul," po­ve­dal Jiří Strán­ský, ria­di­teľ di­ví­zie Phar­ma spo­loč­nos­ti Sprinx Sys­tems.

Pre zá­kaz­ní­kov a par­tne­rov pri­ná­ša spo­je­nie spo­loč­nos­tí sta­bi­li­tu, väč­šiu mie­ru ope­ra­tív­nos­ti pri rie­še­ní no­vých pro­jek­tov a pruž­nej­šiu reak­ciu na ich pot­re­by a pod­ne­ty. Zá­ro­veň mô­žu oča­ká­vať kva­lit­nej­ší a flexibil­nej­ší sys­tém pod­po­ry zá­kaz­ní­kov a šir­šie por­tfó­lio po­nú­ka­ných pro­duk­tov a slu­žieb. „Po­kiaľ ide o kon­takt s na­mi a fun­go­va­nie slu­žieb pre­da­ja, kon­zul­tá­cií a tech­nic­kej pod­po­ry, ne­do­chá­dza k žiad­nym vý­znam­ným zme­nám. Všet­ko zos­tá­vá tak, ako klien­ti bo­li zvyk­nu­tí, snáď len s vý­nim­kou e-mai­lo­vých adries. Do­te­raz plat­né zmluv­né vzťa­hy všet­kých troch zlú­če­ných spo­loč­nos­tí zos­tá­va­jú bez zme­ny v plat­nos­ti," do­dal Jiří Strán­ský.

Zdroj: Sprinx SystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter