Richard Walitza sa stáva riaditeľom rozvoja mobilných platieb a inovácií spoločnosti MasterCard Europe pre Českú republiku a Slo

Na no­vov­znik­nu­tej po­zí­cii ria­di­te­ľa roz­vo­ja mo­bil­ných pla­tieb a ino­vá­cií bu­de Ri­chard Walit­za zod­po­ved­ný za ob­lasť no­vých pla­tob­ných tech­no­ló­gií. Do praž­skej kan­ce­lá­rie Mas­ter­Card Euro­pe pri­chá­dza zo spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic.

Ri­chard Walit­za (43) sa bu­de v spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card ve­no­vať roz­vo­ju mo­bil­ných pla­tieb a Pay­Pas­su. Je­ho úlo­hou bu­de na­po­má­hať za­vá­dzaniu no­vých rie­še­ní pre mo­bil­né te­le­fó­ny nie­len z ob­las­ti pla­tieb, ale aj z ne­fi­nan­čných ob­las­tí - napr. z dop­ra­vy, ver­nos­tných schém či mo­bil­né­ho mar­ke­tin­gu. Bu­de spo­lup­ra­co­vať s ban­ka­mi a mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi, ale tiež s dop­rav­ca­mi, ob­chod­ník­mi a ďal­ší­mi spo­loč­nos­ťa­mi. Na svo­ju no­vú po­zí­ciu nas­tu­pu­je 1. ok­tób­ra 2012.

„Mo­jím cie­ľom v spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card je roz­voj mo­bil­ných pla­tieb a no­vých tech­no­ló­gií tak, aby sa Čes­ká re­pub­li­ka a Slo­ven­sko v naj­bliž­šom ob­do­bí za­ra­di­li me­dzi európ­ske špič­ky v tej­to ob­las­ti," uvie­dol Ri­chard Walit­za, ria­di­teľ pre roz­voj mo­bil­ných pla­tieb a ino­vá­cií spo­loč­nos­ti Mas­ter­Card Euro­pe pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Mi­ros­lav Lu­keš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mas­ter­Card Euro­pe pre Čes­kú re­pub­li­ku, dopĺňa: „Mo­bil­né plat­by pri­ná­ša­jú väč­šie po­ho­dlie, rých­losť i bez­pe­čie. Čes­ká re­pub­li­ka ur­či­te pat­rí me­dzi ino­va­tív­ne kra­ji­ny a re­gis­tru­je­me tu veľ­ký zá­ujem o mo­bil­né plat­by. Sme hr­dí na to, že Ri­chard ako expert s bo­ha­tý­mi skú­se­nos­ťa­mi z čes­ké­ho tr­hu po­sil­ní na­šu kan­ce­lá­riu."

Ri­chard Walit­za do­po­siaľ pra­co­val v Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic, kde sa ve­no­val ob­las­ti no­vých pla­tob­ných rie­še­ní a pla­tob­ných tech­no­ló­gií, pre­dov­šet­kým NFC, a vie­dol od­de­le­nie NFC & Fi­nan­cial Servic­es. Svo­ju ka­rié­ru v Čes­kej re­pub­li­ke za­čal v Čes­kom Te­le­co­me, kde mal na sta­ros­ti stra­té­giu a vý­voj no­vých ob­chod­ných príl­eži­tos­tí pre ob­lasť štát­nej sprá­vy a ban­kov­níc­tva.

Pred prí­cho­dom do Čes­kej re­pub­li­ky žil Ri­chard Walit­za 15 ro­kov v Ne­mec­ku, kde v ro­ku 1997 za­lo­žil spo­loč­nosť Riwal Group Ltd. Deutschland a ve­no­val sa pod­ni­ka­niu v ob­las­ti zá­siel­ko­vé­ho a inter­ne­to­vé­ho pre­da­ja.

Ri­chard Walit­za sa na­ro­dil v Třin­ci. Je že­na­tý a má dve de­ti. Na Fach­hoch­schu­le Würzburg-Schwein­furt vy­štu­do­val za­hra­nič­ný ob­chod.

Zdroj: MasterCardOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter