V Šenkviciach vymenili papierovanie za internet

Do­pyt ob­ča­nov po mož­nos­ti on-li­ne ko­mu­ni­ká­cie s úrad­mi pod­ľa šta­tis­tík kaž­do­roč­ne stú­pa. Už nie­koľ­ko me­sia­cov ma­jú vďa­ka DA­TA­LA­Nu mož­nosť vy­uží­vať elek­tro­nic­ké for­mu­lá­re aj ob­ča­nia Šen­kvíc.

Ini­cia­tí­va sprís­tup­niť on-li­ne for­mu­lá­re vy­šla od sa­mot­ných ob­ča­nov ob­ce, kto­rí po­ža­do­va­li mož­nosť ko­mu­ni­ká­cie s obec­ným úra­dom aj z po­ho­dlia do­mo­va. Hlav­ný­mi prí­nos­mi mo­du­lu on-li­ne for­mu­lá­re spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN je mož­nosť jed­no­du­ché­ho nah­lá­se­nia a zme­ny úda­jov bez nut­nos­ti fy­zic­kej náv­šte­vy úra­du, ús­po­ra ča­su, eli­mi­ná­cia dup­li­cit­ných úda­jov a zby­toč­ných chýb a cel­ko­vý kom­fort tak pre ob­ča­nov, ako aj pre pra­cov­ní­kov obec­né­ho úra­du.

„Oce­ňu­jem zrý­chle­nie pra­cov­ných úko­nov a ús­po­ry, nie­len fi­nan­čné, ale aj ča­so­vé, kto­ré nám on-li­ne for­mu­lá­re pri­nies­li," zhod­no­til sta­ros­ta Mgr. Pe­ter Fitz. Obec ok­rem no­vé­ho mo­du­lu vy­uží­va aj mo­dul elek­tro­nic­ké auk­cie, kto­rý tiež pat­rí do ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®, a od kto­ré­ho Fitz oča­ká­va cca 30% ús­po­ru nák­la­dov na ob­sta­rá­va­nie.

Šen­kvi­ča­nia­ma­jú mož­nosť vy­uží­vať elek­tro­nic­ké for­mu­lá­re od ja­nuá­ra 2012. Dos­tup­né sú už nie­koľ­ko me­sia­cov na por­tá­li www.sen­kvi­ce.org. On-li­ne for­mu­lá­re ako in­te­li­gen­tné tla­či­vá ma­jú tú vý­ho­du, že pri ich vy­pĺňa­ní pre­bie­ha­jú rôz­ne vý­poč­ty auto­ma­tic­ky a po vy­pl­ne­ní sú elek­tro­nic­ky za­sie­la­né do in­for­mač­né­ho sys­té­mu obec­né­ho za­stu­pi­teľ­stva.

Fy­zic­ké a práv­nic­ké oso­by ma­jú k dis­po­zí­cii cel­ko­vo 8 for­mu­lá­rov. Sta­ros­ta Šen­kvíc Pe­ter Fitz do­dá­va, že for­mu­lá­re slú­žia ob­ča­nom naj­čas­tej­šie v prí­pa­de oh­lá­se­nia ko­mu­nál­ne­ho od­pa­du a da­ne z neh­nu­teľ­nos­tí. 

n-li­ne for­mu­lá­re sú jed­ným zo zá­klad­ných šty­roch mo­du­lov ro­di­ny rie­še­ní DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO®, me­dzi kto­ré pa­tria aj sa­mos­prá­va­mi ob­ľú­be­ný mo­dul Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo, Po­vin­né zve­rej­ňo­va­nie a Elek­tro­nic­ké auk­cie. Mo­du­ly je mož­né pre­na­jať si kom­plexne aj jed­not­li­vo na neur­či­tý čas, pod­ľa in­di­vi­duál­nych po­trieb da­nej sa­mos­prá­vy. Vý­ho­dy pre­náj­mu spo­čí­va­jú nie­len v ús­po­re pros­tried­kov, keď­že fi­nan­čne ne­ná­roč­ný pre­ná­jom ne­za­ťa­ží miest­ny roz­po­čet, ale aj v jed­no­du­chos­ti ap­li­ká­cie a pou­ží­va­nia rie­še­nia, vďa­ka čo­mu mes­to ne­pot­re­bu­je in­ves­to­vať do od­bor­ných ško­le­ní a ná­roč­ných tech­no­ló­gií.

Rie­še­nie DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® - Mes­to na pre­ná­jom zís­ka­lo v sú­ťa­ži ITA­PA 2011 bronz v ka­te­gó­rii „No­vé služ­by" a na ITA­PA 2009 dve oce­ne­nia - ví­ťaz­stvo v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia prí­pa­do­vá štú­dia" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo v Ko­ši­ciach a čes­tné uz­na­nie v ka­te­gó­rii „Zlep­šo­va­nie pro­ce­sov" za Di­gi­tál­ne za­stu­pi­teľ­stvo a Ma­naž­ment ak­ti­vít v mes­te Mar­tin. Ok­rem to­ho zís­kal aj oce­ne­nie Zla­tý erb v ka­te­gó­rii „Naj­lep­šia elek­tro­nic­ká služ­ba sa­mos­práv" za di­gi­ta­li­zá­ciu za­sa­da­nia mes­tské­ho za­stu­pi­teľ­stva v mes­te Mar­tin.

Vý­ho­dy rie­še­nia DA­TA­LAN DI­GITÁLNE MES­TO® bu­dú pred­sta­ve­né na od­bor­nej kon­fe­ren­cii DA­TA­LAN Di­gi­tál­ne mes­to 2012, kto­rá sa ko­ná 2. ok­tób­ra v ho­te­li Sit­no vo Vy­hniach. Zú­čas­tnia sa jej de­siat­ky pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ských sa­mos­práv, kto­rí sa oboz­ná­mia s ak­tua­li­ta­mi a no­vý­mi mož­nos­ťa­mi Di­gi­tál­ne­ho mes­ta, skú­se­nos­ťa­mi z praxe, a ví­zia­mi v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie miest a ob­cí.

Viac in­for­má­cií o kon­fe­ren­cii náj­de­te na www.da­ta­lan.sk/di­gi­tal­ne­mes­to.

Zdroj: DATALANOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter