Intel a partneri predstavujú množstvo tabletových dizajnov s operačným systémom Windows 8

Spo­loč­nosť In­tel a jej ob­chod­ní par­tne­ri dnes pred­sta­vi­li pr­vú vl­nu tab­le­tov a kon­ver­ti­bil­ných di­zaj­nov po­há­ňa­ných pro­ce­sor­mi In­tel Co­re vPro, In­tel Co­re a In­tel Atom, vrá­ta­ne no­vé­ho pro­ce­so­ra Atom Z2760 (do­ne­dáv­na zná­me­ho ako "Clo­ver Trail").

No­vé za­ria­de­nia s pro­ce­sor­mi In­tel Atom po­nú­ka­jú uží­va­te­ľom a fir­mám ši­ro­kú šká­lu ino­va­tív­nych, ten­kých a štý­lo­vých di­zaj­nov s predĺže­nou vý­dr­žou na ba­té­riu a maximál­nym vý­ko­nom. Uží­va­te­lia ok­rem zá­žit­kov z ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 bu­dú ale hlav­ne môcť pou­ží­vať prog­ra­my a ap­li­ká­cie, kto­ré poz­na­jú a ma­jú ra­di.

"To­to je len za­čia­tok sna­hy spo­loč­nos­ti In­tel na tr­hu s tab­let­mi a na­šim cie­ľom je pri­ná­šať pro­duk­ty, kto­ré vy­pl­nia ce­lé spek­trum po­trieb pre uží­va­te­ľov ako aj spo­loč­nos­ti bez nut­nos­ti kom­pro­mi­sov v kom­pa­ti­bi­li­te, zá­žit­koch ale­bo vý­dr­že na ba­té­riu," po­ve­dal Erik Reid, ge­ne­rál­ny ma­na­žér Ap­pli­ca­tion Pro­ces­sor Plat­forms pre In­tel Mo­bi­le and Com­mu­ni­ca­tions Group. "Keď ľu­dia ale­bo fir­my na­ku­pu­jú za­ria­de­nia s In­tel In­si­de zna­kom, dos­ta­nú naj­lep­šie zá­žit­ky s Win­dows 8."

In­tel Atom Z2760: vý­kon na ces­tách
Pro­ce­sor In­tel Atom Z2760 umož­ní pri­niesť na trh naj­ten­šie a naj­ľah­šie tab­le­ty s ar­chi­tek­tú­rou In­tel - ten­ké len 8,5mm s vá­hou zhru­ba 0,7 kg - umož­ňu­júc pre­ná­šať vý­kon­ný tab­let ove­ľa po­hodl­nej­šie.

Viac a viac ľu­dí be­rie svo­je za­ria­de­nia na ces­ty a sku­toč­ne zva­žu­jú vý­drž ba­té­rie a veľ­kosť. Za­ria­de­nia s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2760 po­nú­ka­jú pl­ne funkč­ný tab­let bez kom­pro­mi­sov vo vý­ko­ne ale­bo vý­dr­že na ba­té­riu. Dvoj jad­ro­vý, štvor vlák­no­vý SoC po­núk­ne predĺže­nú vý­drž na ba­té­riu s hod­no­tou viac ako 3 týž­dne v stan­dby mó­de s viac ako 10 ho­di­na­mi preh­rá­va­nia HD vi­dea.

Tab­le­ty a kon­ver­ti­bil­né di­zaj­ny po­há­ňa­né pro­ce­sor­mi In­tel Atom a bež­iace na Win­dows 8 po­nú­ka­jú vy­so­ko in­tui­tív­ne a sku­toč­né zá­žit­ky vďa­ka do­ty­ko­vým sen­zo­rom, klá­ves­ni­ci, my­ši ale­bo ov­lá­da­teľ­ným pe­rám a zá­ro­veň po­nú­ka­jú mož­nos­ti ako nap­rík­lad In­tel® Burst Tech­no­lo­gy ale­bo In­tel Hy­per-threa­ding Tech­no­lo­gy. Vy­uží­va­ním mul­ti­tas­kin­gu s In­tel ar­chi­tek­tú­rou dos­ta­nú uží­va­te­lia veľ­mi rých­lu od­oz­vu, kto­rá im umož­ní rých­le na­čí­ta­nie ale­bo pre­pí­na­nie me­dzi ob­ľú­be­ný­mi ap­li­ká­cia­mi.

Zvý­še­ná bez­peč­nosť, spo­lup­rá­ca a sof­tvé­ro­vá pod­po­ra pre fir­my
In­tel umož­ňu­je množ­stvo ino­va­tív­nych mo­bil­ných di­zaj­nov pre spo­loč­nos­ti vrá­ta­ne tých s po­ho­nom pro­ce­so­rov In­tel Atom, In­tel Co­re a In­tel Co­re vPro. Ar­chi­tek­tú­ra In­tel po­nú­ka spo­lup­rá­cu, flexibi­li­tu a kom­pa­ti­bi­li­tu na kto­rú sú zá­kaz­ní­ci zvyk­nu­tí, čim sa zní­žia cel­ko­vé nák­la­dy vlas­tníc­tva (TCO) a zvý­ši osob­ná pro­duk­ti­vi­ta.

Tab­le­ty In­tel s Win­dows 8 pod­po­ru­jú mi­lió­ny exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií, za­ria­de­ní, pl­ne fun­kčných kom­po­nen­tov pou­ží­va­ných v spo­loč­nos­tiach vrá­ta­ne bez­peč­nos­tných a šká­lo­va­teľ­ných pr­vkov, kto­ré fir­my po­ža­du­jú. Na­vy­še sú tie­to za­ria­de­nia ľah­ko in­teg­ro­va­teľ­né do exis­tu­jú­cej kor­po­rát­nej infra­štruk­tú­ry, do­ká­žu sa pri­po­jiť k do­mé­nam, pris­tu­po­vať k zdie­ľa­ným sie­ťo­vým zdro­jom a spus­tiť no­vé Win­dows Sto­re ap­li­ká­cie ako aj zná­me Win­dows des­kto­po­vé ap­li­ká­cie.

Tab­let s pro­ce­so­rom In­tel Atom Z2760 pnú­ka mo­bi­li­tu a pr­vky kto­ré spo­loč­nos­ti po­ža­du­jú a zá­ro­veň nas­ta­vu­je no­vú lat­ku pre ad­re­so­va­nie IT po­žia­da­viek pre za­bu­do­va­nú bez­peč­nosť a ma­na­žo­va­teľ­nosť s Win­dows 8. No­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z2760 je pos­ta­ve­ný pre jed­no­du­chú in­teg­rá­ciu do fi­rem­ných po­čí­ta­čo­vých pros­tre­dí a sys­té­mov. In­tel Atom Z2760 pri­ná­ša Se­cu­re Boot a fir­mvé­ro­vú tech­no­ló­giu In­tel Plat­form Trust Tech­no­lo­gy (PTT).

Tab­le­ty s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re a Win­dows 8 po­núk­nu in­te­li­gent­ný vý­kon a od­oz­vu pre maxima­li­zá­ciu pro­duk­ti­vi­ty a per­so­na­li­zo­va­né za­mes­tna­nec­ké vý­ko­ny. Tab­le­ty s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re vPro pri­ná­ša­jú naj­kom­plexnej­šiu a naj­flexibil­nej­šiu fi­rem­nú har­dvé­ro­vú bez­peč­nosť, ma­na­žo­va­teľ­nosť a vir­tua­li­zá­ciu pre fi­rem­né po­čí­ta­če.

S tech­no­ló­giou In­tel vPro po­nú­ka­jú za­ria­de­nia s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re vzdia­le­nú sprá­vu a ma­naž­ment bez zá­vis­los­ti na tom či je za­ria­de­nie za­pnu­té ale­bo na­boo­to­va­né. Ďalej pri­ne­sú ro­bus­tné bez­peč­nos­tné sa­dy vrá­ta­ne vy­lep­še­nej tech­no­ló­gii In­tel® An­ti-Theft, In­tel Se­cu­re Key, In­tel OS Guard, vy­lep­še­nej tech­no­ló­gii In­tel Iden­ti­ty Pro­tec­tion a tech­no­ló­gii In­tel Trus­ted Execu­tion.

In­tel sa ak­tív­ne an­ga­žu­je v ši­ro­kom sof­tvé­ro­vom sys­té­me a po­nú­ka naj­lep­šie zá­žit­ky pre za­ria­de­nia po­há­ňa­né In­tel pro­ce­sor­mi. S viac ako 7 000 člen­mi po­má­ha prog­ram In­tel Software Par­tner pod­po­ro­vať op­ti­ma­li­zač­nú sna­hu kon­cen­tro­va­ním zdro­jov, re­fe­ren­cií a nás­tro­jov pre sof­tvé­ro­vú op­ti­ma­li­zá­ciu v kľú­čo­vých Tech­no­lo­gy Fo­cus Areas. Na­vy­še vďa­ka In­tel Software Network, mô­žu byť vý­vo­já­ri v spo­je­ní s ko­mu­ni­ta­mi, nás­troj­mi, ško­le­nia­mi a ďal­ší­mi pr­vka­mi, kto­ré po­mô­žu pri­ná­šať efek­tív­nej­šie a vý­kon­nej­šie sof­tvé­ry na trh rých­lej­šie.

Zdroj: IntelOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter