INZERCIA: Zlúčenie spoločností OMNICOM, s.r.o. a myCON s.r.o.

omnicom_logo_850px.gif Lep­šie služ­by pre zá­kaz­ní­kov

Dva­ja z vý­znam­ných hrá­čov na slo­ven­skom tr­hu ria­de­nia IT slu­žieb (ITSM) - spo­loč­nos­ti OM­NI­COM, s.r.o. a my­CON s.r.o. sa v zá­uj­me zlep­še­nia slu­žieb pre svo­jich zá­kaz­ní­kov, po­sil­ne­nia svoj­ho pos­ta­ve­nia na tr­hu a uni­fi­ká­cie pro­duk­to­vých ra­dov roz­hod­li spo­jiť svo­je si­ly. Po zlú­če­ní obid­voch spo­loč­nos­tí sa nás­tup­nic­kou spo­loč­nos­ťou sta­la spo­loč­nosť OM­NI­COM, s.r.o.

Cie­ľom zlú­če­nia je udr­žať a na­ďa­lej roz­ví­jať po­zí­ciu tr­ho­vej jed­not­ky v SR v pos­ky­to­va­ní ak­re­di­to­va­ných ITIL® kur­zov a po­sil­niť po­zí­ciu v ob­las­ti kon­zul­tač­ných slu­žieb za­me­ra­ných na ria­de­nia IT slu­žieb (ITSM) a ria­de­nia biz­nis pro­ce­sov (BPM). Mi­ros­lav Ha­vel­ka, ko­na­teľ spo­loč­nos­ti OM­NI­COM, s.r.o. uvie­dol: „Fú­zia so spo­loč­nos­ťou my­CON pre nás prak­tic­ky zna­me­ná spo­je­nie v praxi ove­re­né­ho know-how oboch spo­loč­nos­tí, kto­ré nám umož­ní napĺňať pot­re­by na­šich zá­kaz­ní­kov zdo­ko­na­ľo­va­ním ich biz­nis pro­ce­sov v nad­väz­nos­ti na ich IT pros­tre­die". Pod­ľa Mi­ros­la­va Hlo­hov­ské­ho, ko­na­te­ľa my­CON s.r.o.: „Zlú­če­nie pri­ne­sie pre na­šich zá­kaz­ní­kov no­vé služ­by, kto­ré bu­dú za­me­ra­né na rie­še­nie vý­ziev a prob­lé­mov s kto­rý­mi na po­tý­ka­jú na­ši zá­kaz­ní­ci. Ob­lasť na­šich kon­zul­tač­ných slu­žieb sa sta­ne viac kom­plexnej­šia, za­me­ra­ná na flexibil­né a ino­va­tív­ne rie­še­nia, kto­rú bu­dú pri­ná­šať vy­so­kú pri­da­nú hod­no­tu na­šim zá­kaz­ní­kom.

Ten­to člá­nok je uve­rej­ne­ný v rám­ci spra­vo­daj­ské­ho PR servis­u pos­ky­to­va­né­ho por­tá­lom IT­news.sk.

Zdroj: OM­NI­COMOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter