Prieskum: Väčšina používateľov nepoužíva viac ako 5 hesiel

heslo.jpg Pod­ľa ne­dáv­ne­ho pries­ku­mu zos­tá­va­jú sla­bé hes­lá jed­ným z naj­slab­ších miest za­bez­pe­če­nia. Rov­na­ké hes­lo pre viac rôz­nych úč­tov na­vy­še pou­ží­va viac ako 50 % zá­kaz­ní­kov.

Vý­sled­ky pries­ku­mu, kto­rý us­ku­toč­ni­la ame­ric­ká bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť CSID, by ne­ma­li ni­ko­ho príl­iš prek­va­piť. Rov­na­ko ako opa­ko­va­né pou­ži­tie rov­na­ké­ho hes­la pre viac rôz­nych úč­tov, čo pod­stat­ne uľah­ču­je prá­cu útoč­ní­kom, kto­rí sa za­me­ria­va­jú na krá­dež pou­ží­va­teľ­ských he­siel. Až 54 per­cent opý­ta­ných pou­ží­va 5 ale­bo me­nej he­siel a 44 per­cent me­ní svo­je hes­lá as­poň raz roč­ne. Naj­laxnej­ší prís­tup k za­bez­pe­če­niu svo­jich úč­tov pre­ja­vu­jú pou­ží­va­te­lia mlad­ší ako 24 ro­kov.

Ma­lý po­čet he­siel mô­že sčas­ti sú­vi­sieť s tým, že väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov ne­má za­re­gis­tro­va­ných viac ako 6 úč­tov. Ďal­ší vý­znam­ný dô­vod je strach zo za­bud­nu­tia príl­iš zlo­ži­té­ho ale­bo čas­to sa me­nia­ce­ho hes­la. Pre­važ­ná väč­ši­na opý­ta­ných ne­pou­ží­va žiad­ny nás­troj na ucho­vá­va­nie he­siel, čo eš­te viac ob­me­dzu­je zlo­ži­tosť he­siel a ich čas­tú ob­me­nu.

Väč­ši­na he­siel má dĺžku 8 až 10 zna­kov, zlo­ži­tej­šie hes­lá však mno­ho slu­žieb ne­pod­po­ru­je, niek­to­rým lo­ka­li­tám a ďal­ším služ­bám vy­ža­du­jú­cim prih­lá­se­nie pos­ta­čia do­kon­ca aj krat­šie hes­lá. Zlo­ži­tosť he­siel ne­bo­la v tom­to pries­ku­me vy­hod­no­co­va­ná. Mô­že te­da ísť o bež­né slov­ní­ko­vé hes­lá, kto­ré bý­va­jú pri úto­koch hru­bou si­lou pre­lo­me­né naj­rý­chlej­šie.

„Mno­hé pod­ni­ky si pl­ne neu­ve­do­mu­jú, do akej mie­ry mô­že lax­ný prís­tup ich zá­kaz­ní­kov k hes­lám vý­raz­ne ov­plyv­niť bez­peč­nosť," kon­šta­to­val Adam Ty­ler, in­for­mač­ný ria­di­teľ agen­tú­ry CSID. „Pod­ľa náš­ho pries­ku­mu sa potvr­dzu­je len to, čo sme dl­ho pred­pok­la­da­li - zá­kaz­ní­ci ve­nu­jú prob­le­ma­ti­ke he­siel mi­ni­mál­nu po­zor­nosť, čas­to pou­ží­va­jú jed­no hes­lo viac­krát na re­gis­trá­ciu do rôz­nych slu­žieb na rôz­nych weboch a do­kon­ca si ani neu­ve­do­mu­jú ne­bez­peč­nosť svoj­ho ko­na­nia," do­dal Ty­ler.

Vý­sled­kom toh­to prís­tu­pu je fakt, že 21 per­cent opý­ta­ných už za­ži­lo ne­ja­ké prob­lé­my s neop­ráv­ne­ným prie­ni­kom do vlas­tných úč­tov. „Z pries­ku­mu jas­ne vy­plý­va, že pod­ni­ky sa spo­lie­ha­jú na bez­peč­né sprá­va­nie svo­jich zá­kaz­ní­kov. Pre­to­že sa však ich pou­ží­va­te­lia zá­klad­ný­mi zá­sa­da­mi za­bez­pe­če­nia ne­ria­dia, ma­li by s tou­to sku­toč­nos­ťou po­čí­tať a sna­žiť sa čo naj­viac ob­me­dziť ri­zi­ká, kto­ré z nej vy­plý­va­jú," vy­zval Ty­ler.

V pries­ku­me sa zú­čas­tni­lo len 1200 dos­pe­lých oby­va­te­ľov USA, mož­no však pred­pok­la­dať, že po­dob­ných vý­sled­kov by sme sa doč­ka­li aj v prí­pa­de roz­sia­hlej­šej vzor­ky na väč­šom úze­mí. Pries­kum sa ne­zao­be­ral prob­lé­mom prie­ni­ku útoč­ní­ka do po­čí­ta­ča zá­kaz­ní­ka a od­chy­tá­va­nia všet­kých za­da­ných he­siel. V tom­to prí­pa­de ne­po­mô­žu ani tie naj­lep­šie zá­sa­dy pre zlo­ži­tosť a po­čet­nosť ob­mien hes­la. Pre­to by všet­ky dô­le­ži­té služ­by ma­li uva­žo­vať o za­ve­de­ní dvoj­stup­ňo­vé­ho ove­ro­va­nia, te­da kom­bi­ná­cii prís­tu­po­vé­ho me­na a hes­la s ďal­ším bez­peč­nos­tným me­cha­niz­mom, nap­rík­lad sys­té­mom jed­no­ra­zo­vých kľú­čov ale­bo auto­ri­zač­ných SMS.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter