GTS získala za svoje ethernetové služby už druhý rok po sebe ocenenie MEF

GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný pos­ky­to­va­teľ in­teg­ro­va­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a dá­to­vých cen­tier v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, zís­kal od or­ga­ni­zá­cie Met­ro Et­her­net Fo­rum (MEF) pres­tíž­ne oce­ne­nie v dvoch zo šty­roch ka­te­gó­rií: „Naj­lep­šia et­her­ne­to­vá služ­ba v ob­las­ti veľ­koob­cho­du" a „Naj­lep­ší do­dá­va­teľ et­her­ne­to­vých fi­rem­ných ap­li­ká­cií". Tie­to oce­ne­nia, kto­ré bo­li vy­hlá­se­né mi­nu­lý týž­deň na Sve­to­vom kon­gre­se et­her­ne­to­vých slu­žieb v Bar­ce­lo­ne, zdô­raz­ňu­jú ve­dú­ce pos­ta­ve­nie GTS v ob­las­ti roz­vo­ja a do­dá­vok et­her­ne­to­vých slu­žieb v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a pou­ka­zu­jú na kva­li­tu por­tfó­lia et­her­ne­to­vých pro­duk­tov.

„Je to pre nás veľ­ký ús­pech, kto­rý do­ka­zu­je náš ta­lent vy­užiť tr­ho­vú dy­na­mi­ku a potvr­dzu­je na­še schop­nos­ti. V prie­be­hu mi­nu­lé­ho ro­ka sa množ­stvo li­niek s et­her­ne­to­vým pri­po­je­ním a veľ­koob­chod­ných et­her­net NNI roz­hra­ní zdvoj­ná­so­bi­lo. Veľ­mi nás te­ší, že mô­že­me sle­do­vať, ako kom­bi­ná­cia slu­žieb náš­ho et­her­ne­to­vé­ho por­tfó­lia, vrá­ta­ne slu­žieb s cer­ti­fi­ká­ciou MEF ako je E-Li­ne, E-VPN, Me­dia Li­ne a E-NNI, od­zr­kad­ľu­je ras­tú­cu pot­re­bu na­šich zá­kaz­ní­kov po vy­so­ko­rý­chlos­tnom pri­po­je­ní tej naj­vyš­šej kva­li­ty v ob­las­ti stred­nej a vý­chod­nej Euró­py," uvie­dol Ar­tur Os­trowski, se­nior vice­pre­zi­dent pre zá­kaz­níc­ke rie­še­nia, GTS.

Ví­ťaz ce­ny „Naj­lep­ší do­dá­va­teľ et­her­ne­to­vých fi­rem­ných ap­li­ká­cií" bol vy­bra­ný za et­her­ne­to­vé rie­še­nie pre Roz­hlas a te­le­ví­ziu Slo­ven­ska. Pl­ne ria­de­ná služ­ba Et­her­net Me­dia Li­ne pod­po­ri­la v ro­ku 2011 pre­nos Majstrov­stviev sve­ta v ľa­do­vom ho­ke­ji. Rie­še­nie bo­lo im­ple­men­to­va­né na zá­kla­de vlas­tnej op­tic­kej sie­te GTS so špe­ciál­nou re­dun­dan­ciou, kto­rá za­is­ťo­va­la, že ne­dôj­de k pre­ru­še­niu vi­deo sig­ná­lu.

Oce­ne­nie „Naj­lep­šia et­her­ne­to­vá služ­ba v ob­las­ti veľ­koob­cho­du " od­zr­kad­ľu­je sna­hu GTS v ob­las­ti roz­ši­ro­va­nia dos­tup­nos­ti et­her­ne­to­vých slu­žieb a jej do­sa­hu v rám­ci re­gió­nu. K ne­dáv­ne­mu roz­vo­ju pat­rí na­vý­še­nie et­her­ne­to­vých slu­žieb na 40 GbE v rám­ci roz­sia­hlej sie­te GTS a na 100 GbE na vy­bra­ných tra­sách. Expan­zia et­her­ne­to­vých slu­žieb spo­loč­nos­ti GTS na no­vé tr­hy vy­ús­ti­la do po­nu­ky et­her­ne­to­vých slu­žieb v ďal­ších de­via­tich kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a vy­ús­ti­la člen­stvom GTS v me­dzi­ná­rod­nej vir­tuál­nej et­her­ne­to­vej plat­for­me an­co­tel a pre­po­jo­va­com bo­de Equinix vo Fran­kfur­te.

„GTS so svo­jou špič­ko­vou služ­bou kon­co­vé­ho do­dá­va­te­ľa et­her­ne­to­vej plat­for­my hra­je hlav­nú ro­lu pri vy­tvá­ra­ní et­her­ne­to­vých slu­žieb v re­gió­ne stred­nej a vý­chod­nej Euró­py," ko­men­to­val oce­ne­nie Nan Chen, pre­zi­dent MEF. „MEF veľ­mi te­ší, že bol oce­ne­ný zá­vä­zok GTS k ďal­šie­mu na­vý­še­niu vy­uží­va­nia et­her­ne­to­vých slu­žieb a te­ší­me sa na ďal­ší roz­voj spo­loč­nos­ti v tej­to ob­las­ti," do­dal.

Zdroj: GTSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter