Štát nie je dojná krava, hovorí Ministerstvo financií. IT sektor je však dojnou kravou štátu, tvrdí INESS.

screen.jpg Slo­ven­ský IT prie­my­sel a je­ho za­mes­tnan­cov naj­viac pos­tih­nú kon­so­li­dač­né opat­re­nia slo­ven­skej vlá­dy. Za os­tat­ných 24 me­sia­cov vzrás­tol po­čet pra­cov­ní­kov v od­vet­ví o 20 % a pla­ty ta­kis­to o 20 %. Po­ten­ciál ras­tu od­vet­via je na­ďa­lej dob­rý, me­dzi naj­väč­šie ri­zi­ká však ok­rem neis­tej glo­bál­nej hos­po­dár­skej si­tuácie pat­rí ne­dos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných ľu­dí a za­os­tá­va­nie eGo­ver­nmen­tu.

Pe­ter Pelleg­ri­ni, štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Slo­ven­skej re­pub­li­ky a di­gi­tál­ny šam­pión, upo­zor­nil na sú­čas­ný stav pro­jek­tov in­for­ma­ti­zá­cie ve­rej­nej sprá­vy, kto­rý je pod­ľa ne­ho ža­lost­ný. Vzhľa­dom na na­pä­tú štát­nu pok­lad­ňu po­žia­dal IT do­dá­va­te­ľov, aby pre­hod­no­ti­li pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a ne­vyu­ží­va­li štát ako „doj­nú kra­vu". Zdô­raz­nil, že v nad­chá­dza­jú­com ob­do­bí bu­de mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tá spo­lup­rá­ca IT od­vet­via a štá­tu.

Ri­chard Ďura­na zo spo­loč­nos­ti INESS Con­sult upo­zor­nil na dô­le­ži­tú sku­toč­nosť, že IT sek­tor na Slo­ven­sku pat­rí me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie ob­las­ti slo­ven­skej eko­no­mi­ky. Pri­po­me­nul, že IT sek­tor za­mes­tná­va 40 000 pra­cov­ní­kov, čo pred­sta­vu­je 3 % všet­kých za­mes­tnan­cov, ale ge­ne­ru­je 5 % HDP a 16 % da­ní z príj­mov práv­nic­kých osôb, čím je pre štát doj­nou kra­vou (čo je tak­mer troj­ná­so­bok op­ro­ti prís­pev­ku k HDP).

Pre­zen­tá­cia INESS: http://pre­zi.com/umkwz2nkos2w/pos­ta­ve­nie-ikt-sek­to­ra/

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter