ZyXEL WiFi Extender alebo ako jednoducho na rozšírenie WiFi signalu

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ná sve­to­vá spo­loč­nosť v od­bo­re ši­ro­ko­pás­mo­vých sie­tí, kto­rá po­nú­ka špič­ko­vé inter­ne­to­vé rie­še­nia pre ši­ro­ké spek­trum zá­kaz­ní­kov - od pos­ky­to­va­te­ľov te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb cez ma­lé a stred­né pod­ni­ky až po do­mác­nos­ti - dnes pred­sta­vu­je bez­drô­to­vé N300 za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu (ran­ge exten­der) WRE2205. Ide o cel­kom no­vé bez­drô­to­vé za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu ur­če­né pre do­má­cich uží­va­te­ľov. Za­ria­de­nie sta­čí len za­po­jiť do elek­tric­kej zá­suv­ky a uží­va­te­lia mô­žu roz­ší­riť bez­drô­to­vé pok­ry­tie do­má­cej sie­te tak, aby moh­li pri­po­je­nie k inter­ne­tu vy­uží­vať vo všet­kých kú­toch do­mác­nos­ti.

No­vé bez­drô­to­vé N300 za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu ZyXEL WRE2205 je kom­pa­ti­bil­né s bez­drô­to­vý­mi štan­dar­dmi 802.11b/g/n a je navr­hnu­té tak, aby moh­lo fun­go­vať buď ako pri­jí­mač ale­bo opa­ko­vač bez­drô­to­vé­ho sig­ná­lu. Bez­drô­to­vé N300 za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu WRE2205 dis­po­nu­je pre­no­so­vý­mi rých­los­ťa­mi až 300 Mb/s pre od­osie­la­nie i prí­jem. Vďa­ka to­mu je mož­né do­sah stá­va­jú­cich bez­drô­to­vých sie­tí roz­ší­riť jed­no­du­cho a rých­lo. Pros­tred­níc­tvom hlad­ko fun­gu­jú­cich roz­ší­re­ní si po­tom uží­va­te­lia mô­žu kde­koľ­vek v do­mác­nos­ti vy­chut­nať strea­mo­va­né vi­deo, hra­nie on­li­ne hier a sur­fo­va­nie na webe po­mo­cou pre­nos­ných za­ria­de­ní ako sú smar­tpho­ny, tab­le­ty a no­te­boo­ky.

Vzhľa­dom ku kom­pak­tné­mu pre­ve­de­niu s mon­tá­žou na ste­nu pro­dukt pri pre­vádz­ke ne­pô­so­bí ru­ši­vo. Sprie­vod­ca pre jed­no­du­ché nas­ta­ve­nie a tla­čid­lo pre chrá­ne­né nas­ta­ve­nie sie­te Wi-Fi (WPS) uží­va­te­ľom umož­ňu­jú za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu okam­ži­te ak­ti­vo­vať a pri­po­jiť sa k prís­tu­po­vé­mu bo­du. Jas­ný LED in­di­ká­tor na pa­ne­li uka­zu­je si­lu bez­drô­to­vé­ho sig­ná­lu, čím uží­va­te­ľom po­má­ha jed­no­du­cho ur­čiť, kam je pot­reb­né za­ria­de­nie nain­šta­lo­vať pre do­siah­nu­tie op­ti­mál­ne­ho pok­ry­tia sie­te Wi-Fi. S bez­drô­to­vým N300 za­ria­de­ním pre roz­ší­re­nie do­sa­hu WRE2205 zís­ka­jú do­má­ci uží­va­te­lia uni­ver­zál­ne pri­po­je­nie k inter­ne­tu a pri­tom sa zba­via nep­reh­ľad­nej zme­si káb­lov.

Spo­loč­nosť ZyXEL pri­ja­la vý­raz­né zá­väz­ky vo­či ži­vot­né­mu pros­tre­diu a pre­to za­vied­la rad fun­kcií pre ús­po­ru ener­gie, kto­ré do­má­cim uží­va­te­ľom po­má­ha­jú sprá­vať sa zod­po­ved­nej­šie z hľa­dis­ka jej spot­re­by. Vy­pí­nač na­pá­ja­nia na­vy­še umož­ňu­je za­ria­de­nie vy­pnúť, keď sa ne­pou­ží­va a tým zní­žiť spot­re­bu elek­tri­ny a us­po­riť sú­vi­sia­ce nák­la­dy.

Ďal­šie in­for­má­cie o tom, ako vám mô­že no­vé bez­drô­to­vé N300 za­ria­de­nie pre roz­ší­re­nie do­sa­hu WRE2205 po­môcť so za­ve­de­ním bez­drô­to­vé­ho inter­ne­tu do všet­kých čas­tí va­šej do­mác­nos­ti, náj­de­te na webo­vej strán­ke WRE2205. Pod­rob­nos­ti vám ozná­mia tak­tiež mies­tni zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti ZyXEL.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­kach www.zyxel.sk ale­bo www.zyxel.com.

Zdroj: ZyXEL CommunicationsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter