Naživo: IT SUMMIT 2012

itsummit2012.jpg ITAS, PC RE­VUE a IN­FOWARE prip­ra­vi­li no­vý roč­ník kon­fe­ren­cie IT Sum­mit 2012. IT Sum­mit 2012 pok­ra­ču­je v tra­dí­cii ne­zá­vis­lých ne­ko­mer­čných kon­fe­ren­cií s cie­ľom pos­kyt­núť pries­tor na dis­ku­siu o ak­tuál­nych té­mach na slo­ven­skom IT tr­hu. Po­du­ja­tie pre­bie­ha for­mou pa­ne­lo­vých dis­ku­sií a je ur­če­né naj­mä ve­dú­cim pred­sta­vi­te­ľom IT spo­loč­nos­tí, IT ma­na­žé­rom a špe­cia­lis­tom vo všet­kých ob­las­tiach pod­ni­ka­nia a ve­rej­nej sprá­vy.

Už dnes má­te mož­nosť sle­do­vať pria­my pre­nos z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT 2012. Klik­nu­tím na player, kto­rý je umies­tne­ný niž­šie v tom­to člán­ku sa spus­tí strea­mo­va­ný pria­my pre­nos z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT 2012. Ži­vé vy­sie­la­nie pre­bie­ha vo štvr­tok 27. 9. 2012 prib­liž­ne od 09.00 h do 15.00 h. V poo­bed­ňaj­ších ho­di­nách pri­ne­sie­me aj pria­my pre­nos z od­ov­zdá­va­nia IT os­ka­rov - IT GA­LA 2012.

Pria­my pre­nos z kon­fe­ren­cie IT SUM­MIT:


Prog­ram strea­mo­va­nia kon­fe­ren­cie:
8:20 Ot­vo­re­nie kon­fe­ren­cie: Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska

8:30 Ot­vá­ra­cí key­no­te: Pe­ter Pelleg­ri­ni, štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR

8:45 - 9:45 Vie­me ko­mu­ni­ko­vať vý­znam IKT sek­to­ra pre eko­no­mi­ku Slo­ven­ska?
• Vý­znam IKT sek­to­ra pre Slo­ven­sko - Ri­chard Ďura­na, INESS Con­sult
• Inter­ne­to­vá eko­no­mi­ka na Slo­ven­sku - Bos­ton Con­sul­ting Group
• Čo je pot­reb­né uro­biť pre vy­uži­tie po­ten­ciá­lu IKT na Slo­ven­sku - Ju­raj Sa­ba­ka, ITAS
• Vý­znam IKT ako kľú­čo­vé­ho od­vet­via Európ­skej únie - Du­šan Chre­nek, ve­dú­ci za­stú­pe­nia EK na Slo­ven­sku

10.00 - 11.30 Ako po­sil­niť export IKT od­vet­via
• Ako zvý­šiť prí­ťaž­li­vosť Slo­ven­ska pre in­ves­tí­cie do servisn­ých cen­tier - Mar­tin Dzbor, T-Sys­tems
• Hľa­da­nie syn­er­gii na IT tr­hoch Stred­nej a Vý­chod­nej Euró­py - On­drej Smo­lár, Soit­ron
• Start-upy na Slo­ven­sku - Ino­vač­ný a Start-up eko­sys­tém na Slo­ven­sku, Ivan Deb­nár, The Spot
• Vlá­da a in­ves­tí­cie do IKT na Slo­ven­sku - Ró­bert Šimon­čič, SA­RIO
• Dis­ku­sia

11.30 - 12:30 Pres­táv­ka vo vy­sie­la­ní
BLOK A
12.30 - 13:30 Ľud­ské zdro­je a vzde­lá­va­nia pre IKT
• Návr­hy ITAS na zme­nu vzde­lá­va­nia - Šte­fan Pe­ter­gáč, ITAS
• Pa­nel - skú­se­nos­ti fi­riem s roz­ši­ro­va­ním za­mes­tna­nos­ti: To­máš Tur­ko­vič, Soit­ron; Mar­tin Dzbor, T-Sys­tems; Mar­tin Ku­ba­la z HP a Ju­raj Vrab­ko z Ac­cen­tu­re
• Štát­ny ta­jom­ník Bra­nis­lav On­druš, Mi­nis­ter­stvo prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny

13:45 - 15:00 Vý­voj tr­hu IKT
• Si­tuácia na tr­hu prá­ce a od­me­ňo­va­nie - Ľud­mi­la Gue­rin z PwC a Ta­tia­na Orgle­ro­vá z Hay Group
• Tren­dy v od­vet­ví - Oldřich Přík­lenk zo spo­loč­nos­ti Gar­tner a Fran­ti­šek Ba­logh z IDC

BLOK B
12.30 - 14:30 Kľú­čo­vé vý­zvy pre slo­ven­ský eGo­ver­nment
• Cloud com­pu­ting and its im­pact on Go­ver­nment, bu­si­ness and ci­ti­zens - Im­ran Raz­zaq, Mic­ro­soft
• No­vý mo­del pre­vádz­ko­va­nia IKT vo ve­rej­nej sprá­ve - Pe­ter Weber, ITAS
• Plá­ny vlá­dy v ob­las­ti eGo­ver­nment - Pa­vel Boj­ňan­ský, Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií SR
• Zá­kon o el. pod­pi­se - Ma­rián Ma­rek, ITAS

14:45 - 16:00 Pa­nel OPIS
• Ak­tuál­ny stav im­ple­men­tá­cie OPIS: Nor­bert Mol­nár, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ a Pa­vol Ko­pač­ka, ria­di­teľ od­bo­ru im­ple­men­tá­cie OPIS, Úrad vlá­dy SR
• Pok­rok v ob­las­ti Elek­tro­nic­ké služ­by spo­loč­ných mo­du­lov ÚPVS a prís­tu­po­vých kom­po­nen­tov: Ras­tis­lav Ja­no­ta, zá­stup­ca ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa, NA­SES
• Elek­tro­ni­zá­cia slu­žieb VÚC Ban­ská Bys­tri­ca: Pa­vol Su­ja, pro­jek­to­vý ma­na­žér a Pe­ter Fe­dák, Cap­ge­mi­ni Slo­ven­sko
• Di­gi­tál­na ga­lé­ria: Mi­chal Čudr­nák, Slo­ven­ská ná­rod­ná ga­lé­ria
• Dis­ku­sia

Kon­fe­ren­ciu IT SUM­MIT or­ga­ni­zač­ne za­bez­pe­ču­je ITAS, PC RE­VUE a IN­FOWARE. Strea­mo­va­ný ži­vý pre­nos za­bez­pe­ču­je fir­ma Exwex.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter