iPhone 5 – rekordný predaj za prvý víkend, o pár dní už bude aj na Slovensku, poznáme ceny

iphone5_predaje_249.jpg Dl­ho oča­ká­va­ný iP­ho­ne 5 je už v pre­da­ji - mi­ni­mál­ne v Ame­ri­ke, u nás by sa mal te­le­fón ob­ja­viť kon­com týž­dňa. V sú­vis­los­ti so za­čiat­kom pre­da­ja ozná­mil App­le, že po­čas ot­vá­ra­cie­ho ví­ken­du sa pre­da­lo 5 mi­lió­nov ku­sov no­vé­ho za­ria­de­nia.

Ten­to po­čet by mal do kon­ca me­sia­ca pod­ľa niek­to­rých ana­ly­ti­kov na­rásť na 8 mi­lió­nov pre­da­ných ku­sov. Je to da­né naj­mä tým, že od 28. sep­tem­bra bu­de te­le­fón dos­tup­ný aj na os­tat­ných vy­bra­ných tr­hoch vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Už te­raz sa však päť­ke da­rí ove­ľa lep­šie ako pred­chá­dza­jú­ce­mu mo­de­lu iP­ho­ne 4S.

In­for­má­cie o vý­bor­nej pre­daj­nos­ti mô­žu nie­ko­ho prek­va­piť, naj­mä v sú­vis­los­ti s vlaž­nej­ším pri­ja­tím no­vé­ho mo­de­lu po tla­čo­vej kon­fe­ren­cii. Kri­ti­ci a re­cen­zen­ti, kto­rí už moh­li iP­ho­ne 5 otes­to­vať, však no­vin­ku od App­lu chvá­lia. Pod­ľa via­ce­rých re­cen­zií ide o naj­lep­ší iP­ho­ne, aký sa na tr­hu ob­ja­vil. Re­cen­zen­ti priz­ná­va­jú, že iP­ho­ne 5 nep­ri­ná­ša žiad­ne re­vo­luč­né zme­ny, di­zajn za­ria­de­nia sa však po­da­ri­lo do­tiah­nuť tak­mer do úpl­nej do­ko­na­los­ti.

Kri­ti­ci ta­kis­to chvá­lia rých­losť te­le­fó­nu, je­ho vý­kon, pou­ží­va­teľ­ský kom­fort a vý­bor­nú kva­li­tu di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu. Vý­čit­ky sme­ru­jú prak­tic­ky iba k no­vej ap­li­ká­cii Ma­py, kto­rá je sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 6.

Orien­tač­né ce­ny iP­ho­ne 5 v slo­ven­ských e-sho­poch:

iP­ho­ne 5 16 GB - 700 €
iP­ho­ne 5 32 GB - 800 €
iP­ho­ne 5 64 GB - 950 €

Zdroj: news.cnet.com
mas­hab­le.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter