Palmknihy vstupují na slovenský trh, nabídnou obsah i pro čtečky Kindle

Pal­mkni­hy za­čí­na­jí pro­dá­vat elek­tro­nic­ké kni­hy ta­ké na Slo­ven­sku. Na vče­rej­ší tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v Bra­tis­lavě to ofi­ciálně ozná­mil ředi­tel spo­leč­nos­ti Jiří Vl­ček. Slo­ven­ské po­boč­ka na­bíd­ne svým zá­kaz­níkům ví­ce než 2 700 pla­ce­ných a 3 400 vol­ných ti­tulů v čes­kém a slo­ven­ském ja­zy­ce. Chybět ne­bu­de ani 1 500 bez­plat­ných od­bor­ných ti­tulů a učeb­nic v an­glič­tině od spo­leč­nos­ti Book­Boon. V průběhu ro­ku na­víc doj­de k pos­tup­né­mu přidá­vá­ní slo­ven­ské­ho ob­sa­hu, čím se Pal­mkni­hy za­řadí me­zi klí­čo­vé hrá­če od­větví i na Slo­ven­sku.

„Pal­mkni­hy již od své­ho vzni­ku přiná­ší ob­sah ta­ké pro slo­ven­ské čte­náře. Právě oni nás přesvědči­li, že na­še přítom­nost na slo­ven­ském tr­hu má smysl. Věříme, že na­ší slo­venš­tí ko­le­go­vé dí­ky svo­jí zna­los­ti tr­hu a mno­ha­le­tým zku­še­nos­tem vel­mi rych­le přine­sou mno­ho krás­ných knih ve slo­ven­štině," uvedl ředi­tel a za­kla­da­tel če­ských Pal­mknih Jiří Vl­ček. U nás Pal­mkni­hy exis­tu­jí již ví­ce než 13 let a sta­ly se průkop­ní­kem v za­ve­de­ní no­vé­ho způso­bu ochra­ny elek­tro­nic­kých knih před neop­rávněným pou­ži­tím - tzv. so­ciál­ní­ho DRM. To se pos­tupně stá­vá náh­ra­dou „tvr­dé­ho" DRM, kte­ré svo­jí uži­va­tel­skou nepřívěti­vos­tí stěžu­je čte­ní le­gál­ním uži­va­telům a tím brá­ní roz­vo­ji tr­hu s ek­ni­ha­mi.

Am­bi­cí Pal­mknih na Slo­ven­sku je přinést ob­sah pro jed­nu z nej­po­pu­lárnějších čte­ček - Ama­zon Kind­le, kte­rá pod­po­ru­je pou­ze vlas­tní for­mát e-knih - mo­bi. Ten mo­men­tálně ne­na­bí­zí ani je­den z největších sou­čas­ných pro­dejců. Pal­mkni­hy kromě nej­roz­šířenější­ho for­má­tu pro Kind­le na­bí­zí ek­ni­hy ta­ké ve for­má­tech ePUB a PDF, čímž je za­bez­pe­če­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s ši­ro­kým spek­trem za­říze­ní. „Pro čteč­ky Kind­le, kte­ré stejně ja­ko u nás patří i na Slo­ven­sku k nej­pro­dá­vanějším, na­bí­zí­me pl­nou pod­po­ru od sa­mot­né­ho ná­ku­pu až po syn­chro­ni­za­ci ro­zeč­te­né kni­hy me­zi ví­ce za­říze­ní­mi. Kde rá­no skon­čí­te ve čte­ní v mo­bi­lu ces­tou do prá­ce, může­te od­po­led­ne pok­ra­čo­vat ve čteč­ce," vy­světlil Jiří Vl­ček.

Zdroj: PalmknihyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter